Spring naar inhoud

Eind februari 2017 kwam de voorgestelde beleidsnota 'De wijk aan zet' uit, waarmee het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) beschrijft wat zij de komende jaren - tot en met 2020 - wil in het sociale domein van Tilburg. Deze nota is niet bedoeld als blauwdruk, als een vastliggend plan, maar het is bedoeld om aangepast te kunnen worden als dat nodig blijkt. Iedereen die erbij betrokken is moet 'struikelend kunnen ontwikkelen', vergissingen moeten kunnen maken.

En uiteraard gaat het ten slotte over geld, en wie wat mag besteden, waaraan en met welke reden. Met 40 wijken in Tilburg een ingewikkelde klus, zeker nu de gemeente graag wil dat 'de wijken' 'het' 'zelf gaan doen'. Welke wijken? Wie doen iets in de wijken en wat is 'het'? Wat kunnen mensen in de wijken zelf, en wat niet? Wie regisseert? Wie coördineert? En wie is verantwoordelijk? ...lees verder "Sociale samenhang in de wijken ‘Struikelend ontwikkelen’"

Share

Zelfredzaamheid. De overheid verlangt van burgers dat ze zoveel mogelijk zelf kunnen en zelf doen. En wie dat niet kan, moet 'zelfredzaam' gemaakt worden op het gebied van zorg, financiële zaken en werk. Burgers zijn zelf verantwoordelijk en moeten zelf de goede keuzes maken. Volgens een lijvig rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) slaat de overheid hier in door. ...lees verder "Overheid eist teveel van burgers"

Share

Hirsch BallinOud-minister Ernst Hirsch Ballin wordt vanaf 1 juli lid  van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), een belangrijk adviesorgaan van de regering. Het kabinet stemde vandaag in met zijn voordracht.

Ernst Hirsch Ballin (1950) is nu hoogleraar Nederlands en Europees constitutioneel recht aan de Universiteit van Tilburg en tevens hoogleraar Rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was van september 2006 tot oktober 2010 minister van Justitie, een functie die hij ook had tussen 1989 en 1994. Ook was hij lid van de Tweede en Eerste Kamer en van de Raad van State.

Tevens is hij voorzitter van het Tilburgse ondersteuningsfonds. Een fonds opgericht door de gemeente Tilburg tot eind 2014 voor individuele burgers, kleine zelfstandigen en ZZP-ers die door een plotselinge, forse inkomensachteruitgang met financiële problemen te maken krijgen.

...lees verder "Oud-minister Hirsch Ballin vanaf 1 juli lid van de WRR"

Share

Een maand geleden heeft raadslid Eric Logister namens de D66-fractie vragen gesteld over de opslag van persoonsgegevens door de gemeente Tilburg. D66 maakt zich zorgen over de bescherming van de privacy van Tilburgers. Aanleiding hiervoor was een onderzoek van de WRR. WRR staat voor Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid,  en deze organisatie heeft onderzocht wat de opslag van persoonlijke gegevens betekent voor de privacy van burgers en het functioneren van de overheid.

Inmiddels zijn er, naar aanleiding van dit onderzoek van het WRR, ook vragen gesteld aan minister Donner. In een brief aan de Tweede Kamer heeft Donner laten weten dat hij onderscheid willen maken tussen de Nationale Identiteitskaart (ID-kaart) en het paspoort. Voor het paspoort blijven de Europese regels gelden en is het verplicht om op de chip een vingerafdruk op te slaan als kenmerk. Voor de ID-kaart hoeft dit niet en wil hij dit  afschaffen. Gemeenten hoeven deze vingerafdrukken dan ook niet meer te bewaren. Vingerafdrukken die bij de gemeenten al zijn opgeslagen, kunnen worden vernietigd.

Toelichting van WRR over 'iOverheid'

Deze ontwikkeling is voor de fracties van D66 en PvdA aanleiding om nieuwe vragen te stellen aan het Tilburgs college. Eric Logister (D66) en Hassan Chibani (PvdA) hebben het college gevraagd om onmiddellijk te stoppen met het afnemen van vingerafdrukken voor de nationale identiteitskaart, te stoppen met het opslaan van vingerafdrukken in een database en om vernietiging van alle vingerafdrukken die al in een database zitten.

De stichting 'Privacy First' die zich sterk maakt voor privacybescherming van burgers, meldde 27 april op haar website: "Vandaag klonk eindelijk het verlossende woord: de opslag van vingerafdrukken onder de nieuwe Paspoortwet wordt opgeheven! Zowel de ontwikkeling van een nationale database als de huidige opslag bij gemeenten worden stopgezet. De reeds opgeslagen vingerafdrukken van 4½ miljoen onschuldige burgers zullen nu moeten worden vernietigd. Bovendien zal de wettelijke status van de nationale identiteitskaart zodanig worden aangepast dat in dat document geen vingerafdrukken meer hoeven te worden opgenomen."

Share

2

eric logister
Eric Logister (D66) stelt vragen over digitale privacy van Tilburgers

Het biometrisch paspoort, de Verwijsindex Risicojongeren, het Elektronisch Patiëntendossier, het gebruik van digitale profielen van burgers: het zijn slechts enkele van de vele toepassingen die beleidsmakers en uitvoerders ter beschikking staan, dankzij digitale techniek. Het WRR, dat staat voor Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, heeft onderzocht van de gevolgen hiervan zijn voor de privacy van burgers en het functioneren van de overheid.

Voor D66 Tilburg is dit een belangrijke aanleiding om hierover vragen te stellen aan het Tilburgse college van B&W. De vragen die deze partij gesteld heeft gaan over de waarborging van de privacy in de Tilburgse registratiesystemen. Raadslid Eric Logister licht toe: "Het staat buiten kijf dat professionals in zorg en veiligheid ondersteuning nodig hebben van goede registratiesystemen en informatie moeten kunnen delen in de zorg- of veiligheidsketen. Wat wij ons afvragen is of in Tilburg de privacy van de burger voldoende is gewaarborgd, of de gegevens ook voor andere doelstellingenworden gebruikt en of ook niet bevoegde organisaties of personen deze gegevens kunnen raadplegen. Aan de hand van de antwoorden van het college zullen we waarschijnlijk op onderdelen vervolgvragen stellen of onderwerpen op de agenda van de raad zetten."

De D66 fractie wil met name weten van het college welk registratiesysteem de gemeente gebruikt, welke organisaties er toegang hebben tot deze persoonsgegevens en hoe de bescherming van burgers is geregeld. Bovendien wil deze partij weten of mensen ook worden geregistreerd op etniciteit, geaardheid en biometrische kenmerken zoals vingerafdrukken.

 

 

 

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen