Spring naar inhoud

3

De twee wijkraden in Tilburg Noord: Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant-Quirijnstok; hebben gezamenlijk een manifest en actieplan opgesteld. Met deze hartenkreet roepen zij op om in Tilburg Noord de armoede terug te dringen en de leefbaarheid te verbeteren. Deze twee wijkraden hebben zich verenigd in de Federatie “Nieuw Noord” en worden gesteund door het Ronde Tafelhuis, ContourdeTwern, wijkteam Noord en de parochies. ...lees verder "Hartenkreet uit Tilburg Noord: “Op naar Nieuw Noord”"

Share

De fractie van D66 in Tilburg heeft aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) gevraagd of zij met de partij de mening deelt dat de komst van de Gigafactory 2 van Tesla een mooie aanvulling zou zijn voor de Tilburgse economie en internationale allure?

Uit het antwoord dat het College schriftelijk en ook mondeling in de raadsvergadering van maandag 19 december 2016 gaf, blijkt van wel. ...lees verder "Gigafactory 2 in Tilburg?"

Share

screenshot-www tilburg nl 2016-06-01 17-07-05 jaarstukken 2015 omslag
Download hier de Jaarstukken 2015 - 293 pagina's, 5Mb

In het Jaarverslag 2015 beschrijft de gemeente Tilburg wat zij in 2015 van plan was, wat zij werkelijk heeft gedaan, wat de resultaten hiervan zijn én wat het gekost heeft.

Lees ook: Financieel jaarverslag van Tilburg in 2015.

In 2015 zijn drie grote taken die voorheen door de Rijksoverheid werden uitgevoerd, op het bord van de gemeente komen te liggen. Taken waar de  gemeente weinig ervaring mee heeft en bovendien minder geld aan te besteden kreeg dan het Rijk vroeger. De Participatiewet (sociale uitkeringen), de zorg (wmo / awbz) en de Jeugdzorg. Deze veranderingen worden de drie transities (3 D's) genoemd en de gemeente Tilburg vindt zelf dat de invoering goed is verlopen en dat niemand 'tussen wal en schip' terecht is gekomen. ...lees verder "Jaarverslag 2015 – een bloemlezing"

Share

1

2016-04-20 nuit debout1 tilburgMaandagmiddag 18 april stelden een paar mensen via Facebook voor om ook in Tilburg een 'Nuit Debout' te houden, in navolging van allereerst de Franse steden en vervolgens Berlijn en Amsterdam. Woensdagavond 20 april bleken 20 à 25 mensen gehoor te hebben gegeven aan dit idee om op de Heuvel samen te komen en met elkaar in gesprek te gaan. Eén van de voorstellen die breed werd gedragen - ook omdat niet iedereen de Franse term Nuit Debout begrijpt - is om de Tilburgse versie om te dopen in 'Plein Publiek'. ...lees verder "Eerste ‘Nuit Debout’ in Tilburg"

Share

Logistics City? Foto: LogistiekTotaal.nl
Foto: LogistiekTotaal.nl

Dit is het vervolg op: "Jaarverslag Tilburg 2014: werk en sociale zaken"

Met het jaarverslag 2014, ook wel de jaarstukken genoemd, legt het College van Burgemeester en Wethouders verantwoording af over het afgelopen jaar. Hoeveel geld is uitgegeven aan wat en het resultaat van die uitgaven. Een Jaarverslag gemeente Tilburg 2014 vol cijfers, toelichtingen en grafieken. Zoals gebruikelijk wordt het jaarverslag gepresenteerd voordat de gemeenteraad over de Perspectiefnota 2016, de plannen voor volgend jaar, in conclaaf gaat.

In 2014 zijn er meer grote bedrijven naar Tilburg getrokken die een grote kavel op een bedrijventerrein hebben gekocht. Vooral bedrijven in de logistieke sector hebben meer belangstelling voor Tilburg als vestigingsstad. Via de website vastgoedgemeentetilburg.nl, die afgelopen jaar online is gegaan, kan iedereen zien welke gronden, panden en bedrijfsterreinen van de gemeente Tilburg te huur of te koop zijn. Desondanks heeft dit nog niet geleid tot meer banen. Hier spreekt het Jaarverslag zichzelf tegen, aangezien op een andere pagina wordt gesteld dat de werkgelegenheid is toegenomen. De gemeente Tilburg is in het afgelopen jaar meer de focus gaan leggen op creatieve bedrijven, in de hoop dat daar meer banen uit zullen komen en dat er meer geld in Tilburg wordt uitgegeven. ...lees verder "Jaarverslag Tilburg 2014: bedrijven, verkeer en onderwijs"

Share

bosSinds januari 2015 zijn er veel nieuwe wetten en regels ingevoerd die veel impact kunnen hebben op mensen. In de gehele organisatie rond zorg, jeugdhulpverlening en sociale uitkeringen (Participatiewet) is heel veel veranderd doordat nu de gemeenten verantwoordelijk zijn voor deze zaken, waar bijna iedereen wel op een of andere manier mee te maken heeft of krijgt.

Ook de mensen die de vaak nieuwe taken moeten uitvoeren, weten niet altijd hoe de regels en wetten in elkaar zitten, dus laat staan de 'gewone burger' die vragen heeft of hulp en ondersteuning nodig heeft. Dat er in zoveel nieuwe systemen fouten worden gemaakt, is vooraf al ingezien en is onvermijdelijk. ...lees verder "Sociale Raad – loods tussen mensen en overheid"

Share

1

columnTerwijl de goed-nieuws-propaganda-motor van de in het pluche achterover gezakte politici in Den Haag op volle toeren draait, daalt het vertrouwen in de gevestigde orde naar een nieuw historisch dieptepunt.

recessie.vertrouwen.dieptepunt.grootPartijleider Diederik Samsom laat in een opwekkend PvdA verkiezingscampagne filmpje weten dat het weer beter gaat met ons land. De Nederlandse economie groeit weer, mensen krijgen weer meer te besteden, de werkgelegenheid neemt toe en steeds meer mensen vinden een baan en er worden meer huizen verkocht en verbouwd. Met goede zorg voor de huidige en toekomstige generaties. ...lees verder "Vertrouwen"

Share

3

Gerrit pollepelHalf december 2014 werd al bekend dat Sociaal eethuis 'De Pollepel' per 1 februari 2015 gaat stoppen. Reden voor 'De Pollepel' om na 34 jaar haar deuren te sluiten is de afbouw van de gemeentelijk subsidie van 100.000 euro. Voor 2015 wordt deze teruggebracht naar 50.000 euro en in 2016 wordt de bijdrage van de gemeente Tilburg helemaal stop gezet. Daarnaast heeft de Diamant-groep, waar sociaal eethuis 'De Pollepel' sinds 2011 onderdeel van is geworden, een nieuw eisenpakket van de gemeente Tilburg gekregen om meer te doen aan armoedebestrijding. Dit maakt het voortbestaan van sociaal eethuis 'de Pollepel' in deze vorm voor de komende jaren onmogelijk.

In 1981 startte sociaal eethuis 'De Pollepel' in de eetzaal van voormalig internaat Huize Nazareth. Als een nieuw project van het in 1978 mede door Pater Gerrit Poels opgerichte La Poubelle, een werkgelegenheidsproject en kringloopmagazijn dat voornamelijk bestemd was voor dak- en thuislozen. ...lees verder "SP en Hans Smolders (LST) stellen vragen over voortbestaan eethuis de Pollepel"

Share

2

03-06-2014-CDA-DuurzaamHet CDA wil de komende vier jaar 8 miljoen euro inzetten om jeugdwerkeloosheid te bestrijden. Tijdens de druk bezochte thema-bijeenkomst “Jeugdwerkeloosheid en talent” heeft het CDA Tilburg het Offensief jeugdwerkeloosheid gepresenteerd. Jongeren die niet snel aan het werk komen, lopen het risico in een neerwaartse spiraal te komen: afstand tot de arbeidsmarkt, geen kans een bestaan op te bouwen, veel flexwerk en weinig pensioenopbouw, en de opgedane kennis raakt snel achter. Het CDA zet een jeugdwerkeloosheidsoffensief in om deze spiraal te doorbreken en te voorkomen.

Lijsttrekker Erik de Ridder: “Jeugdwerkeloosheid heeft de afgelopen jaren al de nodige aandacht gekregen, maar desondanks neemt de jeugdwerkeloosheid toe. Dat moeten we niet laten gebeuren. Het CDA wil de aanpak intensiveren, en investeert hiervoor 8 miljoen in de komende periode. Niet met een dikke nota of allerlei nieuwe projectjes, maar door een plus op goed werkende instrumenten en betere inzet van beschikbare middelen. Alleen zo bieden we onze jongeren perspectief voor de toekomst.” ...lees verder "CDA zet in op bestrijding jeugdwerkloosheid"

Share

1

gemeenteraadsverkiezingenAls de VVD het na de gemeenteraadsverkiezingen 2014 voor het zeggen krijgt dan heeft het een aantal wensen op het terrein van de economische groei voor Tilburg. Met name zou de gemeente Tilburg ondernemers en bedrijven moeten faciliteren in goede omstandigheden, zodat zij deze regio kiezen als vestigingsplaats. Immers, volgens de VVD zijn bedrijven het cement van onze samenleving. Zij creëren zinnige werkgelegenheid. Brengen welvaart. Genereren belastingopbrengsten en daarmee geld dat de overheid weer uit kan geven.

Hiervoor heeft de VVD Tilburg een aantal wensen op het terrein van de economie vastgesteld: ...lees verder "VVD Tilburg: “Bedrijven zijn het cement van onze samenleving”"

Share

2

werkHet UWV, uitvoerings-instituut van de werknemers-verzekeringen en arbeidsmarkt-dienstverlening, stopt met het publiceren van cijfers over mensen die op zoek zijn naar werk. Enkel de werkloosheids-cijfers worden nu nog maandelijks, per gemeente, gepubliceerd.

In een reactie stelt het UWV: "UWV ziet de WW-informatie als een belangrijke factor om inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. Daarentegen beschouwt UWV de cijfers met betrekking tot de bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden (nww) primair als een administratief gegeven. Deze cijfers worden in sterke mate bepaald door registratieprocessen van UWV en gemeenten. Dit heeft geleid tot de beslissing om niet langer nww-cijfers te publiceren in het informatiebulletin. De cijfers die UWV presenteert mogen overigens niet worden verward met de officiële werkloosheidscijfers, zoals deze door het CBS worden gepresenteerd."

Hierdoor is het niet meer mogelijk een totaal-beeld te geven van de mensen die op zoek zijn naar werk. Deze categorie wordt gekenmerkt als niet-werkend-werkzoekend (nww). Volgens het laatste volledige rapport over juni 2013 waren in Tilburg 8.283 mensen op zoek naar een baan. Dat was een stijging met 26% ten opzichte van juni 2012. In september 2013 staan nu 6.018 Tilburgers ingeschreven als ontvanger van een werkloosheidsuitkering. De groep die buiten de WW valt zijn voornamelijk schoolverlaters, WAOérs, bijstandsgerechtigden, ZZPérs zonder opdrachten, gepensioneerden en herintreders.

Share

werkOver juli en augustus 2013 is in Midden-Brabant het aantal werkloosheids-uitkeringen met 4,3% toegenomen ten opzichte van juni 2013. De toename is in juli 2013 het grootst met 2.8%. In Midden Brabant ontvangen nu 11.909 mensen een WW-uitkering. Vergeleken met vorig jaar augustus is de toename bijna 30%. Het UWV legt uit:

"UWV geeft op basis van de Werkloosheidswet (WW) een uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun baan zijn kwijtgeraakt. Het aantal WW-uitkeringen is niet hetzelfde als het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww), maar er is wel een overlappend gedeelte. Onder de niet-werkende werkzoekenden tellen - naast mensen met een WW-uitkering- ook mensen met een bijstandsuitkering mee indien ze ingeschreven zijn bij UWV (en voor zover er geen vrijstelling is van arbeidsplicht). Daarnaast kunnen bij UWV ook mensen zonder uitkering zich inschrijven (niet-uitkeringsgerechtigden); ook deze personen behoren tot de niet-werkende werkzoekenden.

Sinds juli 2013 kampt het UWV met problemen om de regionale cijfers te publiceren: "Vanwege de nasleep van de technische verstoringen van werk.nl is het helaas nog steeds niet mogelijk om maandcijfers te publiceren van het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww). Om deze maand (augustus) toch iets te kunnen melden over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, hebben we ervoor gekozen om toch een informatiebulletin te maken. De tabellen met nww-aantallen en percentages ontbreken daardoor noodgedwongen in het bulletin."

Share

gemeenteraadMaandagavond 3 juni hield de Tilburgse gemeenteraad een inspraakraad voor Tilburgers. Deze keer zaten niet de wethouders en burgemeester 'op de bok', het spreekgestoelte van het college, maar mochten burgers de raad voorzien van advies en commentaar. Inspreken in de raad mag gewoonlijk bij elke gemeenteraad- commissievergadering, maar het was de eerste keer dat alleen burgers het woord kregen en dat de raadsleden niet in discussie gingen, maar alleen vragen mochten stellen. Onder de insprekers waren zowel burgers die al vaker van het spreekrecht gebruik hebben gemaakt, als ook mensen die dit voor de eerste keer kwamen doen. ...lees verder "15 Tilburgers gaven commentaar en advies aan de raad over de Perspectiefnota"

Share

werkIn Tilburg is het aantal werkzoekende in april 2013 in vergelijking met maart 2013 met 17 mensen toegenomen tot een totaal aantal van 8.483. Dat is een toename van bijna 1%. Onder de jeugd tot 27 jaar bedroeg de toename 23,  en dat is een stijging van 2%. In totaal staan nu 1.445 jongeren bij het UWV ingeschreven voor een baan.

Vergeleken met  april 2012 is de toename van het aantal geregistreerde werkzoekende fors te noemen, meer dan 1.900 mensen en dat is een toename van 30%. Het toename-percentage voor jongeren bedraagt meer dan 35%.

Het UWV-rapport van april 2013 meldt verder: "Het voorjaar is op de arbeidsmarkt vaak een periode met positieve ontwikkelingen. Als we kijken naar de maandelijkse procentuele groei van het aantal WW-uitkeringen zijn gemiddeld genomen over de laatste 10 jaar de maanden maart tot en met juni de maanden met de meest gunstige ontwikkelingen.

Dit staat tegenover de periode van november tot en met januari waarin de stijgingen vaak het hoogst zijn. Dit jaarlijks terugkerende patroon wordt het seizoenseffect genoemd.

Een aantal sectoren kent een vast seizoenspatroon van toe- en afname van WW-uitkeringen. Duidelijke voorbeelden zijn bouw, landbouw en onderwijs. Bouw en landbouw kennen een piek van WW-uitkeringen in de winter. In deze sectoren is dan minder werk. In het voorjaar neemt het werk in de bouw en landbouw weer toe. In de lente en zomer is er veel werk in de landbouw.
Het aantal WW-uitkeringen is dan laag. In de bouw is daarnaast nog een toename van WW-uitkeringen te zien in de zomer. Vanwege de bouwvak liggen veel bouwbedrijven stil, waardoor er geen werk is."
Share

papieren tijger
Politiek kijkt terug: "Veel 'papieren tijgers' en weinig merkbare resultaten in 2012"

De Tilburgse politiek stond de afgelopen twee dagen in het teken van de jaarrekening 2012, ofwel: terugkijken op het afgelopen jaar. Wat heeft het college gedaan en wat is het resultaat. De (raads-)leden van de vier commissies, Leefbaarheid, Sociale Stijging, Vestigingsklimaat en Bestuur, mochten binnen vastgelegde spreektijden hun commentaar geven en vragen stellen aan burgemeester en wethouders. ...lees verder "Politiek kijkt terug op 2012: veel ‘smilies’ en weinig discussie"

Share

4

geen-openstaande-vacaturesDe werkloosheid stijgt in record tempo, waarbij meer dan 650.000 Nederlanders op zoek zijn naar een baan. Elke maand komen er nu 30.000 werklozen bij. Dit terwijl onze Minister-President Mark Rutte alleen roept dat wij Nederlanders zelf de oplossing kunnen zijn voor deze  voortdurende crisis, door vooral niet te somberen en meer te consumeren. "Kopen, kopen kopen" is het devies van Mark Rutte. Zodat de economie extra zal groeien en waardoor de extra bezuinigingen van €4 miljard in augustus mogelijk van tafel zijn. Die bezuinigingen zijn nodig om het door de EU opgelegde maximale begrotingstekort van 3% te halen. ...lees verder "Werkloosheid stijgt in record tempo, in sociaal akkoord ontbreken oplossingen"

Share

4

Tot eind 2012 werden alle gemeenteraadsvergaderingen voorbereid door raadscommissies: 'Modern Bestuur', 'Economie', 'Maatschappij' en 'Fysiek'. Dat blijft zo, maar deze commissies heten vanaf nu themacommissies en de onderwerpen zijn opnieuw verdeeld. De nieuwe themacommissies heten: 'Sociale Stijging', 'Leefbaarheid', 'Vestigingsklimaat' en 'Bestuur'. Wat ook hetzelfde blijft is de vaste vergaderdag; op maandag. ...lees verder "Politiek van 2013: dezelfde onderwerpen, nieuwe namen voor commissies"

Share

2

Om 19.00 uur staat er een raadsvergadering op de agenda. Tijdens de raadsvergadering worden beslissingen genomen over kwesties die in de afgelopen weken in de raadscommissies zijn besproken.

Eerst is de A-agenda aan de beurt. Hierop staan de zaken waarvoor in de voorafgaande commissies al een meerderheid was. Het gaat om onder andere de volgende besluiten.

 • Aanbesteding Veemarktkwartier
 • Bestemmingsplan bedrijventerrein Tradepark 58
 • Raadsvoorstel Kwaliteitsplan koolhoven Buiten
 • Initiatiefvoorstel van D66 over nachtwinkels, waarmee D66 het mogelijk wil maken dat er in Tilburg nachtwinkels kunnen komen.

Vervolgens is de B-agenda aan de beurt. Hierop staan onderwerpen waarvoor raadsleden nog wijzigingsvoorstellen hebben en waarover nog discussie gevoerd kan worden. Op deze agenda staan twee ingrijpende onderwerpen.

 • NOMA, het nieuwe plan voor arbeidsbeleid in Tilburg. In dit nieuwe plan wordt alleen nog geïnvesteerd in mensen die kans hebben op een betaalde baan. Het nieuwe model werkt als volgt:

De eerste vier weken geeft de gemeente geen ondersteuning: aanvragers moeten eerst zelf hun best doen om een uitkering te voorkomen. Daarna komen aanvragers in de 'Poort, waar 'wordt gekeken of iemand recht heeft op een uitkering en waar ze een diagnose krijgen over hun bemiddelbaarheid. Daarna zijn er drie mogelijkheden:

1. Mensen die bemiddelbaar en zelfredzaam zijn, krijgen in de Poort een sober arbeidsbemiddelingsprogramma.

2. Mensen die potentieel bemiddelbaar en potentieel zelfredzaam zijn, gaan naar de pijler Begeleiding. In deze pijler kunnen mensen vaardigheden leren die nodig zijn om aan werk te kunnen komen. De vraag van werkgevers staat daarbij centraal.

3. Mensen die voorlopig niet bemiddelbaar zijn en niet‐zelfredzaam, gaan naar de pijler Dienstverlening. In deze pijler wordt eerst naar professionele zorg‐ en hulpverlening gezocht die mensen nodig hebben.

 • Stappegoor. Het nieuwe plan voor Stappegoor, waarin een XL-supermarkt is gepland en het Consortium het recht krijgt om op de gronden van Willem II te bouwen, werd eerder besproken in de commissie van 12 november. Nu moet er een definitieve beslissing worden genomen. Het plan stuit op veel verzet vanuit de burgers en ondernemers. Alleen 'Ondernemersvereniging Nieuw Stappegoor' is tevreden over de plannen.
Rebecca Pol - Partij voor Tilburg: "Dit moeten we niet willen"

De Partij voor Tilburg, die in de commissie een alternatief plan presenteerde waarover vrijwel iedereen enthousiast was, heeft een brief geschreven aan het College en de Raad, waarin zij nog eens uitleggen welke bezwaren er leven tegen het nieuwe plan van de gemeente en het Consortium. In de conclusie schrijft de PvT:

 • We hebben te weinig info om een goede afweging te maken door raad en commissie. We verkwanselen een compleet gebied.
 • We hebben geen zeggenschap meer over aanpassingen en wijzigingen en aangezien het Consortium nu ook niet wenst te praten, verwachten wij daar voor de toekomst ook niet veel van. De ontwikkelaar bepaalt.
 • Als wij weer ambitie in gebied willen brengen gaat dat grof geld kosten: de ontwikkelaar is geen filantroop en zal financiële compensatie willen zien voor bijvoorbeeld verplaatsen sportvelden of beschikbaar houden van een zone voor een Boulevard. Dat zal dus – mede ook door het risico op bouwclaims – vooraf dienen te gebeuren.
 • Er is onvoldoende gekeken naar alternatieven.
 • We hebben geen of onvoldoende kennis van de vertrouwelijke dossiers, die bij de beraadslaging steeds buiten beschouwing blijven; we kennen de inhoud ervan niet en willen die ook niet kennen onder de voorwaarde van geheimhouding.
 • Nee zeggen tegen de overeenkomst heeft grote gevolgen (40 miljoen betalen voor sportcomplexen aan het Consortium), met een schikking is dit wellicht lager.
 • We doen concessies aan het Consortium terwijl dat ten koste gaat aan de kwaliteit en bruikbaarheid van het gebied terwijl er alternatieven zijn die binnen het budget passen.
 • Voor wie is dit plan straks goed? De stad of de ontwikkelaar?
 • De huidige overeenkomst kent veel te verwachte conflicten tussen sporten en nieuwe bewoners.
 • En ga zo maar door.... Dit moeten we niet willen.

Misschien is het toeval, maar de website van het Consortium is op dit moment onbereikbaar. 😉

Update: maandag 3 december, 12:00 uur.

Vanmorgen is bekend geworden dat Willem II ernstig bezwaar maakt tegen de plannen van het Consortium en de gemeente, om bebouwing op het terrein van Willem II mogelijk te maken. Welke bezwaren dat precies zijn, is niet bekend gemaakt en ligt alleen voor raadsleden ter inzage bij het stadhuis.

 

Share

1

columnNaar aanleiding van het artikel van “Forse stijging werkloosheid in Tilburg” door John Geerts op 15 november 2012 ben ik zelf maar een een klein eigen onderzoekje gestart om te kijken waar nu volgens mij de schoen wringt. Allereerst ben ik maar eens gaan kijken of dit in de andere grote steden van Nederland ook het geval is. Inderdaad op basis van cijfers van SEO Economisch Onderzoek ligt de werkloosheid in Amsterdam met 8.1% ruim boven het landelijke gemiddelde van 6,8%. Amsterdam is koploper met 25% stijging van aanvragen naar een WW-uitkering ten opzichte van vorig jaar.

Er is geen land in Europa waar het minimumloon veel hoger is dan hier. Ierland en (uiteraard) Luxemburg scoren hoger. Maar heel veel landen scoren lager. In bovenstaande grafiek bracht Le Figaro de gegevens samen. Duitsland, Oostenrijk en Italië zijn op de kaart grijs: deze landen kennen geen wettelijk minimumloon.

Dus logisch dat Tilburg deze dans met 17% stijging dan ook niet kan ontspringen. Volgens Diederik Samsom, vanmorgen te gast was bij het programma Buitenhof, ligt dit aan het feit dat Nederland zich te lang heeft geleund op de financiële dienstverlening, naast een slecht draaiende bouwsector en industrie zijn dit de grootste oorzaken van deze sterke toenames. Als oplossing bedenkt Samsom dat er nog voldoende capaciteit ligt in onze grote Nederlandse maakindustrie, vooral op het gebied van de duurzame innovatie ziet hij nog volop kansen.

Best raar; door deze jarenlange groei in financiële dienstverlening is ons landje zowat compleet geprivatiseerd en uitverkocht. De grote werkgevers (Philips, Daf, Fokker, DSM, RSV) van onze maakindustrie zijn inmiddels al noodgedwongen gestopt of vertrokken naar de lage lonen landen. Dit is Tilburg niet vreemd doordat dit al vaker in zijn geschiedenis is overkomen. Door het verdwijnen van de Textielindustrie, de NS werkplaats uit de Spoorzone, Philips fabriek De Volt, etcetera. Toverwoorden waren in die tijd ook al innoveren en flexibiliseren van een nieuwe arbeidsmarkt.

Zo transformeerde Tilburg zich naar een onderwijsstad, zorgcentrum en logistiek knooppunt. Vrijwel allemaal hoogstandjes van dienstverlening die door ons huidige kabinet op de tocht komen te staan. Bezuinigingen in de zorg, op het onderwijs door het afschaffen van een basisbeurs. Zal Tilburg zich nu opnieuw op moeten maken voor een transitie om te transformeren naar een duurzame innoverende maakindustrie? Hoe gaan we dat dan doen? Waar halen we dit laagbetaald werk vandaan?

Nederland bevindt zich in de Top vijf van de Europese landen met het hoogste minimumloon met daaraan gekoppeld een land van de hoogste vaste lasten, verzekeringskosten en belastingen voor zowel de werknemer als de werkgever. Hoe wil Diederik Samsom ons concurrerend maken in alleen al Europa met zijn nieuwe stokpaardje “Werkgelegenheid creëren in de innoverende duurzame maakindustrie”. Nu onze werkloosheid gestaag groeiende is naar bijna 600.000 werklozen en dan even niet te vergeten de 750.000 ZZP-ers waar meer bijna de helft in de dienstverlening werkzaam is en waarvan iets minder dan de helft praktisch de kost niet meer kan verdienen.

Zo maar een moment van bezinning, nivelleren of toch maar alle lonen en vaste lasten drastisch naar beneden ?

Met vriendelijke Groet
Norbert Daniels

Share

De werkloosheid in Tilburg is in augustus 2012 met 3% toegenomen ten opzichte van de maand juli. Het aantal werkzoekende steeg met 202 mensen tot 6.404. Ten opzichte van vorig jaar is de groei 338 personen en dat is een toename van 6%. Het UWV werkbedrijf meldt verder:

Als gevolg van de aanhoudend zwakke economie is het aantal werkzoekenden, na een korte periode van daling, nu weer gestegen. Het uitblijven van een krachtig economisch herstel zorgt ervoor dat het nww-percentage in Noord-Brabant dit jaar naar verwachting verder oploopt. Het aantal WW-uitkeringen bevestigt het beeld van een toenemend aantal werkzoekenden. In een jaar tijd is het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 19% toegenomen. De verwachting is
dat dit jaar de WW verder stijgt.
Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen