Spring naar inhoud

'Ondernemen naar Vermogen' is een regeling voor zzp-ers in de bijstand. Mensen die kleinschalig ondernemen, met toestemming van Werk & Inkomen, maar daar te weinig mee verdienen om geen uitkering van de Participatiewet nodig te hebben. Tegelijkertijd is zelfstandig ondernemen, via de bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) dan net een te grote stap.

Lees ook:
Participatiewet in de praktijk: ondernemen in de bijstand - 15 maart 2016.

Deze mensen lopen bij Werk & Inkomen echter tegen tal van problemen aan. Via vragen aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) vraagt D66-raadslid Sedi van Loon hier aandacht voor. ...lees verder "D66 stelt vragen over problemen Ondernemen naar Vermogen"

Share

2

De fracties van D66, PvdA, VVD, LST, Lokaal Tilburg en VoorTilburg - samen een meerderheid in de gemeenteraad - hebben aan het college vragen gesteld over parttime en tijdelijk werk van bijstandsgerechtigden, waarbij deze mensen - ondanks werk - nog steeds te weinig verdienen om de Participatiewet te kunnen verlaten.

Sedi van Loon, raadslid D66 -Tilburg: "Starten met parttime of flexibel werk vanuit de bijstand leidt voor mensen vaak tot een onbegrijpelijk administratief doolhof. En soms leidt het zelfs tot situaties van financiële nood, vanwege slecht afgestemde betaling c.q. inhouding van uitkering. Dit moet niet kunnen. We moeten mensen juist stimuleren om te gaan werken vanuit de bijstand." ...lees verder "Financiële nood door parttime werk in de Participatiewet"

Share

2

Deze publicatie is het vervolg op: “Het is geen straf” van 1 november 2016.

opinie05-08-2015 UWV gebouw StadsheerSinds de hartenkreet die ik publiceerde op 11 november 2016 is er veel gebeurd. "Openheid van zaken is hard nodig, want alleen dan ontstaat de ruimte om de uitdaging aan te gaan en zaken te verbeteren." schreef ik en daar sta ik nog steeds achter. Inmiddels heb ik wel geleerd, dat wanneer je een bezwaarprocedure begint tegen de gemeente, het niet zo slim is om hierover tot in detail te publiceren, omdat dit een succesvolle procedure in de weg kan zitten. Hoe zeer het me ook spijt.

Er is echter meer aan de hand. ...lees verder "Van werkzoekend naar inkomenszoekend"

Share

1

gerrit-poels-en-hulya-en-angelique-vd-heuvelWanneer we aan het begin van vrijdagmiddag 4 november naar Gerrit Poels fietsen, staat pleegdochter Hulya ons al op de hoek van de straat op te wachten. Op de kleine plaats achter hun hoekhuis aan het pleintje in Tilburg Oud-Noord is het een drukte van belang. Echtgenote Angelique en meerdere vrijwilligers zijn aan het werk om tasjes met groenten, brood en andere levensmiddelen te vullen voor de mensen die deze middag zullen aankloppen.

Binnen worden we hartelijk ontvangen door de 87-jarige Gerrit Poels en twee gezellige huiskatten die niet opkijken van weer een paar nieuwe gezichten. Bij het glas water dat ik heb gevraagd zegt Gerrit: "Altijd als ik wakker wordt drink ik eerst water en dan denk ik aan Afrika en hoe gezegend wij zijn." Ook Hulya schuift aan en er ontstaat een geanimeerd gesprek dat afwisselend gaat over armoede, de Participatiewet waarin mensen vastlopen en de hulp die Gerrit Poels en de stichting Broodnodig bieden. ...lees verder "In gesprek met Gerrit en Hulya Poels"

Share

1

PvdB-Werkzaamheden-Hasseltstraat
Foto: Peter van den Besselaar

De Sociale Raad Tilburg stelt voor om te onderzoeken of een andere manier van werken beter past bij de vragen en behoeftes van inwoners, namelijk door zoveel mogelijk medewerkers van Werk en Inkomen in de wijken te laten werken en een beperkt centraal bureau in stand te houden voor de verdere afhandeling van uitkeringsaanvragen.

Dit is één van de adviezen die de Sociale Raad schrijft aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders). De Sociale Raad is sinds januari 2015 ingesteld als een onafhankelijke instelling die het College en de gemeenteraad van advies voorziet over de Participatiewet, de zorg (wmo) en hulp. En hoewel het de bedoeling is dat de Sociale Raad ruim op tijd wordt betrokken bij plannen, kreeg zij slechts 10 dagen de tijd om te reageren, waardoor het uitvoeren van een eigen onderzoek niet mogelijk was. ...lees verder "Advies Sociale Raad: medewerkers Werk en Inkomen in de wijken laten werken"

Share

2

Terwijl buiten het kwik naar 32 graden Celsius is gestegen arriveer ik ten kantore van Sagènn aan de Spoorlaan in Tilburg. Aan tafel zitten Esther Janssen (unit manager Sagènn Tilburg), Patricia van Dam (afdelingshoofd Werk & Inkomen) en Laetitia de Vries (beleidsmedewerker Werk & Inkomen) en de aanleiding van deze ontmoeting is het verhaal van een trajectdeelnemer van Sagènn Tilburg, die alles behalve enthousiast was over deze ervaring. ...lees verder "Aan tafel met Sagènn en Werk & Inkomen"

Share

studiegeldAl geruime tijd bestaat er een individuele studietoeslag voor studenten, die door een beperking niet of moeilijk kunnen werken naast hun opleiding. Deze regeling werd voorheen uitgevoerd door het UWV en sinds de invoering van de Participatiewet in januari 2015 bij de gemeente.

Om hiervoor in aanmerking te komen moeten studenten 18 jaar of ouder zijn, recht hebben op studiefinanciering, geen eigen vermogen hebben en niet in staat zijn om met voltijdsarbeid het wettelijk minimumloon te verdienen. ...lees verder "Individuele studietoeslag voor studenten met een arbeidsbeperking"

Share

face-1103708_960_720De Taalmeter is een eenvoudige manier waarmee organisaties kunnen ontdekken of iemand laaggeletterd is. Het kost vaak veel moeite om de mensen waar het over gaat te bereiken, terwijl het Taalnetwerk - een samenwerkingsverband van bibliotheek Midden-Brabant, het ROC, ContourdeTwern en MST - actief bezig is om dit probleem het hoofd te bieden.

Het kunnen lezen, schrijven en rekenen is van groot belang om volwaardig mee te kunnen doen op het werk, in de maatschappij en thuis. Maar ook kunnen betere lees- en rekenvaardigheden bijdragen aan het voorkomen van schulden. ...lees verder "Taalmeter gaat worden gebruikt bij Werk en Inkomen"

Share

2

13536113_1416447328371923_1007982543_nDe commissie 'Bestuur' van de Tilburgse gemeenteraad besprak op maandag 27 juni de nieuwe visie op de dienstverlening van de gemeente. De oude visie dateerde van 2007, toen digitale communicatie nog veel minder gangbaar was.

Citaat: Klanten (burgers, bedrijven en instellingen) verwachten steeds meer van hun gemeente. Zij zoeken steeds meer zelf hun weg. Dat merken we in het toenemende gebruik van bijvoorbeeld www.tilburg.nl en social media.

...lees verder "Dienstverlening gemeente Tilburg, niet alle burgers staan centraal"

Share

05-08-2015 UWV gebouw StadsheerIn november 2015 onderzocht Werk & Inkomen - de gemeentelijke afdeling die de Participatiewet uitvoert - zelf of haar klanten met een bijstandsuitkering tevreden zijn over de dienstverlening. Het was de eerste keer dat een klanttevredenheids-onderzoek werd gehouden sinds juli 2014, toen de nieuwe regeling NOMA (de voorloper van de Participatiewet) werd ingevoerd.

Cliënten die de enquête van Werk & Inkomen invulden, geven aan tevreden te zijn over het contact met één vast contactpersoon (95%), de dienstverlening van deze vaste contactpersoon (85%), de dienstverlening in het algemeen (73%) en over het eerste contact met Werk & Inkomen (72%). ...lees verder "Onderzoek door Werk & Inkomen – cliënten tevreden over dienstverlening"

Share

vraag
Meteen naar de enquête...

Beste lezer(es),

Woont u in de gemeente Tilburg en leeft u van een bijstandsuitkering via de Participatiewet? Dan kunt u ons helpen!

We willen namelijk graag weten of, en zo ja, hoe mensen in de gemeente Tilburg geholpen worden als zij - om welke oorzaak of reden dan ook - een probleem of conflict hebben (gehad) met Werk & Inkomen (Sociale Dienst).

De enquête omvat acht vragen, waarbij nergens om persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Ook IP-adressen worden niet opgeslagen. De enquête is en blijft strikt anoniem.

De enquête is te vinden via de volgende link op de enquête-website Survey Monkey.

surveymonkey.com/onderzoek-bijstand-en-hulp

Share

opiniestartende ondernemerOndernemers zijn er in vele maten en soorten, van ploeterende zzp-ers die amper het hoofd boven water kunnen houden tot directeuren van grote, succesvolle bedrijven. Een categorie die echter nauwelijks bekend is, is de ondernemer naar vermogen: de ondernemer in de bijstand. Na een jaar ervaring met Ondernemen naar Vermogen (OnV) geef ik hierbij een inkijkje in dit toch wel curieuze systeem. ...lees verder "Participatiewet in de praktijk: ondernemen in de bijstand"

Share

1

ambtenaar Ruben Oppenheimer
Illustratie: Ruben L. Oppenheimer

opinieHeerlijk vinden we dat, als onze vooroordelen worden bevestigd. Publicaties in kranten en op sociale media die ons keer op keer vertellen hoe bureaucratisch, volgzaam en lui de ambtenaren zijn, we smullen ervan. Berichten over steuntrekkers die maar wat aanrommelen met vrijwilligerswerk, shag roken en vooral te lui zijn om een baan te zoeken. En ze frauderen natuurlijk allemaal! Mensen lezen graag verhalen die hun vooroordelen bevestigen. "Zie je nou wel, die schrijver zegt het ook, dus het is waar."

Maar wat we met z'n allen niet in de gaten hebben, is dat we deze vooroordelen als waarheid zijn gaan beschouwen en dat juist dit denkpatroon ons in de weg staat om de Participatiewet, het bijstandssysteem te verbeteren en te veranderen tot een systeem wat naar ieders tevredenheid écht werkt. ...lees verder "Ambtenaren en steuntrekkers zijn werkschuw, dom en volgzaam"

Share

4

penguins_at_the_beach_by_snowball_kissesWat?

Wat gebeurt er als je mensen in de bijstand vrijstelt van verplichtingen? Dus geen arbeids- en re-integratieverplichtingen, niet verplicht solliciteren? Wat gebeurt er als je bijverdiensten mag houden als je wel even betaald werk kunt krijgen? Wat gebeurt er als je ondersteund wordt op je eigen pad? Gaan mensen zelf hun weg naar duurzaam (betaald) werk vinden? Zetten mensen zich in voor maatschappelijk gewaardeerd werk? Wat gebeurt er als je mensen (meer) vertrouwen geeft? Boeiende vragen? Tilburg gaat op expeditie naar de antwoorden.

Van wantrouwen naar vertrouwen

Tilburg wil bewoners meer vrijheid en verantwoordelijkheid geven om op een eigen, constructieve manier ‎om te gaan met de bijstand die ze nodig hebben, door in eerste instantie uit te gaan van ‎vertrouwen. Tilburg wil dat bewoners bijstand gaan ervaren als werkelijke ‘bij-stand’. Dus bijstand als een actief recht op bestaanszekerheid om van daaruit ‎zelf te de toekomst in eigen hand te nemen. Dit omdat we verwachten dat burgers zo ‎makkelijker, eerder en duurzamer tot ‘participatie’ komen. ...lees verder "‎Vertrouwensexperiment Tilburg"

Share

participatieladderSinds de Participatiewet op 1 januari 2015 is ingevoerd, is er veel onduidelijkheid onder mensen met een bijstandsuitkering over wat er nou wel en niet mag. Mag je vrijwilligerswerk doen? En zo ja, wat wel en wat niet? Moet je dat melden bij Werk & Inkomen (W&I, CWI, Sociale Dienst) en heeft dat gevolgen voor de uitkering? En als je een krop sla krijgt, of een kom soep, wordt dat dan van de uitkering afgetrokken als 'bijverdienste'? En hoe zit het nou met de verplichte tegenprestatie?

Deze onduidelijkheid was voor stichting Social Energy, een hard groeiende organisatie met 140 vrijwilligers, aanleiding om enkele medewerkers van sociale zaken uit te nodigen die de vele vragen konden beantwoorden. ...lees verder "Vragen en antwoorden over bijstand en vrijwilligerswerk"

Share

1

vrijwilligersSinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 zijn er steeds meer onduidelijkheden ontstaan bij vrijwilligerswerk in combinatie met een bijstandsuitkering; wat mag wel en wat mag niet?

Vrijwilligersorganisatie Stichting Social Energy organiseert daarom een informatie-avond waar twee sprekers van Werk & Inkomen (CWI, Sociale Dienst) zijn uitgenodigd om hierover meer duidelijkheid te geven. Uiteraard is er tijdens deze ook volop gelegenheid om vragen te stellen.

Vrijdag 4 september om 20:00
Wijkcentrum In De Boomtak, Boomstraat 81

Share

CWI gebouw uwv (2)Met de komst van de Participatiewet op 1 januari 2015, werd ook de vaste case-manager afgeschaft. Tot deze datum had iedereen met een bijstandsuitkering één vaste medewerker bij het Centrum Werk & Inkomen (CWI) waarmee contact kon worden opgenomen voor vragen of bij problemen. Uit kostenoverweging werd deze dienstverlening afgeschaft.

Uiteindelijk bleek dit niet goed te werken. Veel mensen wisten niet meer wie ze moesten benaderen. Of als zij wel iemand te spreken kregen, wist de medewerker niks van het dossier van de cliënt en kwamen mededelingen vaak niet op de juiste plek terecht. ...lees verder "Centrum Werk & Inkomen (CWI) voert de ‘vaste contactpersoon’ opnieuw in"

Share

9

Gastbijdrage van Perry Janssen

VGZ-gebouw aan de Spoorlaan

En plots kreeg ik een heuse brief van VGZ, dat was lang geleden. De inhoud was kort en raadselachtig, zonder verdere uitleg: “op verzoek van de Gemeente Tilburg” kreeg ik een nieuwe polis. Ook op mijn persoonlijke VGZ-pagina werd ik niets wijzer, afwachten dan maar.

Inmiddels had ik mijn maandelijkse portie medicijnen opgehaald, was naar de mondhygiëniste geweest en had een bezoek aan mijn tandarts gebracht. Na enkele weken kreeg ik een vergoedingenoverzicht toegestuurd van VGZ en daaruit bleek dat er plotseling erg veel kosten niet meer werden vergoed. ...lees verder "Regels zijn regels bij VGZ"

Share

Tilburgers die een uitkering ontvangen van het UWV of Centrum Werk en Inkomen (CWI, Sociale Dienst) kennen het nieuwe gebouw aan de Burgemeester Brokxlaan inmiddels, want sinds december 2014 is dat de locatie waar de uitvoering zetelt. Maar op donderdag 16 juli werd het pand officieel geopend.

Bij aankomst wilde een man nog snel even een briefje afgeven aan de balie, normaal gesproken ruimschoots op tijd, maar hem werd de toegang geweigerd. Cliënten van het UWV en CWI mochten bij deze speciale gelegenheid niet naar binnen. Ook ik werd door een beveiliger naast de draaideur tegengehouden. Mijn weerwoord dat ik was uitgenodigd voor de opening geloofde hij niet en hij wilde de uitnodiging zien. Helaas kon ik hem die niet tonen, want ik was per telefoon uitgenodigd. Echter, toen ik hem voorstelde dat hij dan zelf wel even de gemeentewoordvoerder mocht bellen om het te vragen, sloeg hij het aanbod af en mocht ik toch naar binnen. ...lees verder "Gebouw UWV en CWI officieel geopend"

Share

4

columnStelt u zich eens voor...

Op vrijdagmiddag krijgt u een brief, aangetekend, van de gemeente. U leest. U leest nog eens... het staat er echt. "Uw uitkering is opgeschort, want u bent niet verschenen op een afspraak." Het staat er echt en meteen razen de vragen door uw hoofd.

Geld-pensioenHad ik een afspraak? Wanneer dan? U zoekt koortsachtig naar uw agenda, terwijl ondertussen de realiteit zijn vorm aanneemt. Mijn huur, waar betaal ik die van? En de energierekening? Hoe? Waarvan? En eten? Mijn kinderen... Paniek!

Tijd om adem te halen en rustig na te denken, dat is er niet. In de brief staat een telefoonnummer. U pakt de telefoon, terwijl u ondertussen bedenkt dat ook die nog moet worden betaald. Nadat u het telefoonnummer hebt ingetoetst krijgt u een keuzemenu, maar door de paniek die u nu om het hart is geslagen lukt het niet om daar aandachtig naar te luisteren. U legt de telefoon neer en bladert in uw agenda. Afspraak... er staat bij u niets in de opgegeven datum uit de brief. Uitkering opgeschort... geen geld. Een hele maand, en wie weet hoelang nog geen geld, niks. ...lees verder "Stelt u zich eens voor…"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen