Spring naar inhoud

1

energygarden_pi
http://stichtingsocialenergy.nl/energy-garden/

Met dit initiatiefvoorstel kwam Tine de Weijer (PvdA) tijdens de commissie vergadering Sociale Stijging. Een biologische voedseltuin is een ‘sociale onderneming in groen’. Tine stelt dat deelnemers aan deze voedseltuin, voornamelijk cliënten van de voedselbank, hier als vrijwilliger werkervaring op kunnen doen en er sociale contacten leggen. Ze delen in de oogst die daarnaast ook kan wordt afgezet via lokale kanalen, de voedselbank of via sociale restaurants.

Om haar initiatiefvoorstel kracht bij te zetten had ze voorzitter Harry Kiwitz van de Tilburgse voedselbank uitgenodigd. "Ik kan voorspellen dat bij de uitvoering allerlei partijen tegengestelde belangen hebben en een sterke organisatie is noodzakelijk om het te laten slagen. Ik denk na over het belang ten behoeven van sociale activering en voor mensen die dit voedsel goed kunnen gebruiken." aldus de heer Kiwitz. Hiervoor moet er een haalbaarheidsonderzoek komen voor dit project volgens Tine de Weijer. ...lees verder "Een Voedseltuin voor de Voedselbank"

Share

voetbalBegin juni van dit jaar, toen de raad met de 'Perspectiefnota' bezig was, kwam er een vraag van sportvereniging Were Di of de gemeente kon bijdragen aan de bouw van een nieuw paviljoen voor de club. Dhr. T. Wegdam, voorzitter van Were DI Tilburg, vroeg de raad om €1,2 miljoen bij te dragen aan de nieuwbouwplannen van de sportclub, ter waarde van €2,3 miljoen. “We zijn uitgegroeid tot één van de grootste verenigingen in Tilburg met 1800 leden. De wens is om te groeien naar 2000 leden. Deze groei kunnen we niet opvangen met de huidige accommodatie en een ledenstop dreigt. Wij streven naar zelfredzaamheid. Eenmalige steun is nodig om daarna nooit meer bij u aan te kloppen.” legde hij destijds uit. ...lees verder "Omnivereniging Were Di krijgt €1,2 miljoen voor accommodatie"

Share

1

boomtak1Van de €2 miljoen die over is gebleven van 2012 zal €250.000,- worden besteed om de wijkcentra 'In de Boomtak' en 'De Back' goedkoper te koop aan te bieden aan de stichtingen die deze wijkcentra beheren. Dit voorstel werd ingebracht door PvdA, D66, CDA, VVD, DAT, TVP, GroenLinks en Trots tijdens de raadsvergadering over de jaarrekening van 2012. Het voorstel werd unaniem aangenomen.  ...lees verder "Wijkcentra ‘In de Boomtak’ en ‘De Back’ krijgen korting op koopprijs"

Share

4

In de avond van maandag 21 november stond opnieuw de kwestie rond de geplande bomenkap in de Molenbochtstraat en de Sumatrastraat op de agenda van de raadscommissie Fysiek. En deze keer waren er nog meer bewoners en ondernemers aanwezig op de tribune en waren er zeven insprekers. Dit onderwerp werd al twee keer eerder besproken in de raadszaal, eerst in april toen de TVP er vragen over stelde en later nog eens in juni, waarbij wethouder Roel Lauwerier de opdracht kreeg om met de bewoners te gaan praten en alle mogelijke oplossingen te onderzoeken. Volgens de wethouder moeten de bomen weg omdat de riolering en de gasleidingen moeten worden vervangen.

Nu liggen er meerdere scenario's op tafel, waarbij in het ene geval alle bomen weg moeten, in een ander geval er twee mogen blijven en in nog een ander geval er 11 kunnen blijven, maar wat volgens de gemeente €800.000 extra zou kosten. En hoewel de opdracht was om met bewoners te gaan overleggen, is dat onvoldoende gebeurd. Daar komt bij dat ook de insprekers zeer verdeeld zijn. Eén onderneemster, die er niet woont, vindt dat alle bomen weg moeten en ze vergeleek het gevaar van eventueel afbrekende takken die op een kinderwagen kunnen vallen met het dodelijke ongeluk dat onlangs in het Reeshofzwembad is voorgevallen en waarbij een baby het leven verloor. De meeste bewoners die van zich lieten horen wilden echter dat de bomen behouden blijven en vinden bovendien dat ze niet genoeg zijn betrokken bij de plannen en dat ze geen inspraak hebben gehad. Bram van Beurden, die namens de Stichting Stadsbomen het woord voerde, pleitte met veelzeggende foto's voor een meer creatieve manier om deze straten in te richten en daarbij het ontwerp aan de straat aan te passen en niet de straat aan het ontwerp.

Dan was er nog onduidelijkheid over buurt-enquêtes die er waren gehouden. Eén daarvan was gehouden door de gemeente zelf en alleen in de Molenbochtstraat. Hier was het resultaat dat 100% van de ondervraagden voor het verwijderen van alle bomen zou zijn. Dit onderzoek werd door de meeste buurtbewoners en ook door raadsleden in twijfel getrokken, temeer omdat er zelfs een adres bij stond dat niet eens zou bestaan. Dan was er een onderzoek van een ondernemer onder alle ondernemers in die straat, waarvan het resultaat 50% tegen en 50% voor was. Ten slotte hadden een paar buurtbewoners een uitvoeriger onderzoek gedaan in beide straten, die in de raadszaal werd uitgedeeld en waaruit een meer geloofwaardig beeld kwam: ongeveer 70% is tegen het verwijderen van alle bomen.

Stakende stemmen

Na zoveel onduidelijkheid en verwarring, die nog eens stevig werd onderstreept door de betogen van de raadsleden, met name door Tine van de Weyer van de PvdA en Paulus Oerlemans van GroenLinks, kwan wethouder Roel Lauwerier met nog een nieuw voorstel. Hij wilde het hele plan in stukken knippen en per straatdeel met de bewoners overleggen hoe hun deel van de straat ingericht moest worden. Hiermee trok hij CDA, VVD, D66 en Trots over de streep. Alle andere partijen willen dat het gehele proces overnieuw wordt gedaan en deze keer met de bewoners.

Hiermee ontstond een bijzondere situatie. Was dit een raadsvergadering geweest, dan had het voorstel van de wethouder het niet gehaald en had het voorstel om overnieuw te beginnen het gewonnen. Maar dit was een commissievergadering en dan telt de regel dat alleen de stemmen van de raadsleden meetellen die dan aanwezig zijn. In dit geval kwam de stemming uit op 9 tegen 9... de stemmen 'staakten' en er kon dus geen beslissing worden genomen. Een situatie die hoogst zelden voor komt en er was een korte schorsing voor nodig om te overleggen hoe het verder moest. De wethouder, die ook had meegeteld en ingezien dat hij dit in de raadsvergadering van 16 december zou gaan verliezen, koos eieren voor zijn geld en besloot zijn voorstel mee terug te nemen naar het college en voor de volgende raadsvergadering met een nieuw voorstel te komen. GroenLinks heeft echter ook de winst geroken en zal zelf ook met een voorstel komen: helemaal overnieuw beginnen.

De finale is op 16 december in de raadsvergadering.

 

Share

Op 28 maart werd de eerste 'hoorzitting' gehouden in de raadzaal en mochten burgers de raad toespreken over bezuinigingen

Na een eerste ronde op 28 maart van dit jaar, worden Tilburgers opnieuw uitgenodigd om mee te praten over de bezuinigingen van €50 miljoen volgend jaar. Raadsleden hopen opnieuw dat zij op deze manier andere of betere ideeën zullen vinden over waar er nog bezuinigd kan worden, of hoe de gemeente extra geld kan verdienen.

Het college van burgemeester en wethouders denkt nog te kunnen bezuinigen op onder meer ouderen, jeugd, zorg en armoede. De volledige lijst die de gemeente voorstel is te vinden op de gemeente website.

Wie vrijdag 10 juni mee wil doen aan deze hoorzitting, kan zich tot en met woensdag 8 juni, 15.00 uur aanmelden. Per telefoon: 013 542 80 93 of per e-mail: info.raadsgriffie@tilburg.nl.

Op maandag 20 juni volgt daarop het laatste raadsdebat over de bezuinigingen en neemt de raad een definitief besluit.

Alle eerdere artikelen op Tilburgers.nl over de bezuinigingen zijn hier terug te vinden: https://tilburgers.nl/?s=bezuiniging

Share

1

Erik de Ridder en Berend de Vries
Wethouders Erik de Ridder en Berend de Vries presenteren het Koersdocument waarover Tilburgers op 28 maart hun mening mogen geven

Zoals gisteren al is aangekondigd, worden op 28 maart Tilburgers opnieuw uitgenodigd door de gemeente om hun mening te geven over de bezuinigingen. De gemeente Tilburg moet bijna 50 miljoen (geen 53 miljoen zoals eerder geschat) bezuinigingen doordat het kabinet van premier Rutte dit bedrag bezuinigt op Tilburg. Daar bovenop heeft de gemeente een tekort van 85 miljoen op haar 'grondexploitatie', wat betekent dat diverse 'grote projecten' niet kunnen doorgaan. Welke dat zijn? Dat is nu nog niet besloten. "Maar als je niks doet, wordt dat tekort per jaar 5 miljoen euro groter." zo licht wethouder Berend de Vries toe in de perspresentatie van deze middag.

Overleeft het Midi Theater deze bezuinigingsslag? Tilburgers hebben inspraak!

Als voorzet heeft het college van Burgemeester en wethouders een 'koersdocument' geschreven, een voorstel aan de raad en aan de bevolking van Tilburg, over hoe die bezuinigingen moeten worden gedaan en dus waar de klappen gaan vallen. In dit document zijn ook de suggesties van Tilburgers opgenomen, die zijn verzameld via social media en drie stadsdebatten op 26 februari. De bedoeling is, dat burgers die maandag 28 maart de raad willen toespreken over hun mening, dit document eerst lezen. De inbreng van insprekers kan over dit koersdocument gaan, maar dat hoeft niet. Dit koersdocument is te donloaden vanaf de website van de gemeente of online te lezen, opgesplitst in vier thema's.

Minder onderhoud aan wegen? Tilburgers hebben inspraak!

De vier thema's waarop burgers kunnen inspreken zijn 'Sociale Stijging', 'Vestigingsklimaat', 'Leefbaarheid' en 'Bestuur'.
Op het thema 'Sociale stijging' stelt de gemeente voor om €24,5 miljoen te bezuinigen. Hieronder vallen

 • arbeidsmarkt - verminderen gesubsidieerd werk - €12,4 mln,
 • armoedebeleid - stoppen collectieve ziektekosten-verzekering - €1,1 mln,
 • integratie - stoppen met inburgering - €3,7 mln,
 • onderwijs en jeugd - vermindering bijdrage aan MBO en minder leerlingenvervoer - €2,2 mln
 • zorg en welzijn - bezuinigingen op de WMO, zoals vervoer, hulp in de huishouding en woningaanpassingen - €5,1 mln

Op het thema 'Vestigingsklimaat' wil de gemeente €2,1 miljoen bezuinigen. Hierbij gaat het over:

 • Economie - invoering toerismebelasting - €0,3 mln
 • Cultuur - €1,0 mln
 • Stedelijke inrichting - €0,7 mln
 • Wonen - €0,1 mln

Op het thema 'Leefbaarheid stelt de gemeente voor om €8,2 miljoen te bezuinigen, daar valt onder:

 • Veiligheid - afschaffen van A-team en minder bijdrage aan de regio - €0,7mln
 • Openbare ruimte  - minder wegenonderhoud, minder schoonmaken, lager niveau 'groen' - €5,7 mln
 • Milieu - soberder milieubeleid, eigen bijdrage ophalen grof huisvuil - €1,6 mln
 • Sport - hogere tarieven en accommodaties ook gebruiken voor andere functies - €0,2 mln

Op het thema 'Bestuur' denkt de gemeente met de volgende maatregelen €14,9 miljoen te bezuinigingen:

 • Bestuur - minder wethouders en/of raadsleden - €1,3 mln
 • Belasting, tarieven en dienstverlening - Hogere OZB, hogere leges, sluiting stadswinkels en meer gebruik van internet - €6,4 mln
 • Organisatie - reorganisatie bij de gemeente - €7,2 mln

Daarbovenop moet er geschrapt worden in bouwplannen en zogenaamde 'grote projecten' om het tekort op de 'grondexploitatie' te verminderen. Het tekort is nu €85 miljoen en loopt per jaar met €5 miljoen op als je niks doet. Voor een deel komt dit, doordat er meer nieuwbouw is gepland dan nodig is om aan de vraag te voldoen. Mogelijkheden die de gemeente voorstelt zijn onder andere:

 • Stoppen met het ontwikkelen van de T-Dome op het van Gend & Loosterrein.
 • Minder sociale woningbouw
 • Hogere grondprijzen
 • Bezuiniging op het Grondbedrijf
 • Goedkopere uitvoering van sporthal in de Kruidenbuurt

"Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren," stelt wethouder Berend de Vries van 'Grondzaken'. "Dat kan onder meer door in bepaalde projecten minder sociale woningbouw op te nemen, te kiezen voor een lager inrichtingsniveau van het openbaar gebied en aanpassing van de grondprijzen".  Ook is besloten dat de ontwikkeling van een wielerbaan, T-dome, definitief van de baan is.

 

Share

1

Commissie Maatschappij bijeen over convenant Willem II

Tijdens de vergadering van drie weken geleden, op 13 september, vroeg de Tilburgse gemeenteraad om een uitgewerkt voorstel waarin zou staan welk bedrag Willem II zou kunnen ontvangen en wat de club daarmee precies gaat doen, in totaal ging het om een bedrag van 1,2 miljoen euro voor een periode van vijf jaar. Hierin zit ook de €380.000,- verwerkt die al eerder aan de club was toegezegd en waarover discussie was ontstaan of dat bedrag wel toegezegd had mogen worden en of bij de club verwachtingen waren gewekt. Daarnaast eiste de raad alle financiële rapportages en een volledig overzicht van alle gebeurtenissen en beslissingen, toezeggingen en discussies die rondom de noodlijdende voetbalclub hebben gespeeld, om een goed beeld te krijgen van de gebeurtenissen. En het moest ook snel; de raad wil op 11 oktober aanstaande een beslissing nemen. Dat het tijd kost om aan deze wensen te voldoen, begreep iedereen. En de gemeenteraadsleden gingen ermee akkoord dat ze de vergaderstukken pas vrijdag voor de vergadering zouden krijgen, en niet zoals gebruikelijk twee weken van te voren.

Eigenlijk gaat het nergens meer over, de discussie over de toegezegde €380.000,- aan Willem II voor het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten, is immers al veel gevoerd. Iedereen vindt dat een betrouwbare overheid de gewekte verwachtingen moet nakomen en dat er betaald moet worden voor geleverde diensten. Behalve de SP, die het bedrag een 'huursubsidie' noemt en nog gauw even een poging doet om wethouder Hamming hierover naar huis te sturen; "Dat deden ze in Maastricht ook", volgens SP-woordvoerder Bart van de Camp. Maar bijval krijgt hij alleen van 'Trots'.

Tijdens de vergadering hangt een wat geïrriteerde sfeer in de raadszaal, alsof de oppositie zich had voorgenomen om flink tegen het voorstel te gaan trappen en lekker te scoren in de pers, want Willem II haalt gegarandeerd de krant. Maar uit de vragen en opmerkingen van de leden bleek vooral dat de voorliggende documenten nauwelijks waren gelezen. Eén weekeind voorbereiding was toch iets teveel hooi op de vork van menig raadslid. Wethouder Jan Hamming geeft toe dat de kwestie te lichtzinnig is begonnen en rommelig is verlopen, door onvoldoende sturing vanuit de gemeente: "Dit doen we zo nooit meer." Ook verzekert hij de raad dat alle feiten nu op een rij staan en dat er geen geheimen zijn. Hiervoor neemt hij de volle verantwoordelijkheid.

"Scoren met Willem II" is de titel die het maatschappelijk convenant met Willem II heeft meegekregen. Het voorstel, gemaakt in opdracht van de Gemeenteraad zelf, is een leesbaar en duidelijk document geworden waar eigenlijk amper een speld tussen te krijgen is. Logisch, onderbouwd en goed afgekeken van FC Twente en de gemeente Enschede, waar al langer met een dergelijk convenant gewerkt wordt.

Een constructieve en slimme aanvulling kwam van Frans van Dommelen (TVP): "Laten we dit convenant breder maken en ook de andere topsporten in Tilburg erbij halen" zo stelde hij voor, "ook professionele sporters van andere topsporten kunnen dan maatschappelijke activiteiten gaan doen." Tilburg heeft immers al zes jaar geleden besloten dat topsport een belangrijke taak heeft in de samenleving.

Halverwege de vergadering was de tijd om en besloten werd om de discussie maandag 11 oktober tijdens de Raadsvergadering af te maken. Wordt vervolgd...

Share

Het Tilburgse college van B&W komt met een nieuw voorstel om de maatschappelijk activiteiten van voetbalclub Willem II te financieren. Dit voorstel was in de commissievergadering van 13 september toegezegd door wethouder Jan Hamming.

Het voorgestelde idee is, om over een periode van vijf jaar in totaal 1,2 miljoen euro in te zetten waarmee Willem II maatschappelijke activiteiten kan opzetten en uitvoeren. In deze periode, van 2009 tot en met 2014, wordt niet automatisch elk jaar een bedrag overgemaakt, maar mag de gemeenteraad elk jaar opnieuw beoordelen of Willem II zich aan de afspraken heeft gehouden en welk deel van die 1,2 miljoen zij voor het volgende seizoen beschikbaar wil stellen. Na afloop van de convenantperiode moet het volgens het college mogelijk zijn dat alle succesvolle maatschappelijke activiteiten en projecten door Willem II samen met maatschappelijke partners worden voort gezet, ook zonder een subsidie van de gemeente.

Sportwethouder Jan Hamming: "Op verzoek van de gemeenteraad zijn we op zoek gegaan naar een voorstel dat op meer draagvlak kan rekenen. We hebben goed geluisterd naar de signalen van verschillende partijen uit de gemeenteraad en die verwerkt in het voorstel. Wij denken met het nieuwe voorstel tegemoet te komen aan de verschillende wensen van de gemeenteraad en eerder gewekte verwachtingen."

Het voorstel van het college wordt op maandag 4 oktober aanstaande besproken in de raadscommissie Maatschappij. Op maandag 11 oktober wordt het voorstel door de gemeenteraad behandeld en wordt de knoop doorgehakt.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen