Spring naar inhoud

De Kindertelefoon, de hulpdienst Sensoor en het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg 'AKJ' blijven in ieder geval tot en met 2021 behouden voor mensen in Tilburg.

Stichting Sensoor, stichting De Kindertelefoon en stichting AKJ bieden elk een luisterend oor aan mensen die (anoniem) hun verhaal kwijt willen. Stichting Sensoor is er voor iedereen van 18 jaar en ouder. De Kindertelefoon is er voor alle kinderen tot 18 jaar en stichting AJK is er voor alle kinderen, ouders en verzorgers die een vraag of klacht hebben of advies willen. ...lees verder "Kindertelefoon blijft behouden in Tilburg"

Share

Op maandag 27 maart 2017 hebben onder andere G32 (32 grotere Nederlandse steden waaronder Tilburg), VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), onderwijsinstellingen en vluchtelingenorganisaties de noodklok geluid over de tegenvallende resultaten van het inburgeringsbeleid van de Rijksoverheid en zij pleiten voor maatregelen.

In het pamflet dat gezamenlijk is geschreven, roepen zij de regering op om de verantwoordelijkheid voor de inburgering van nieuwe inwoners, bij de gemeenten te leggen. Op dit moment vinden in Den Haag de gesprekken plaats om een nieuwe regering te vormen uit een coalitie (samenwerking) van vier partijen (VVD, CDA, D66 en GroenLinks). Door de politici in Den Haag op dit moment hierom te vragen, zou het kunnen zijn dat het pamflet onderdeel van gesprek zal worden in de coalitie-onderhandelingen tussen de partijen, die misschien deel gaan nemen aan het nieuwe kabinet. ...lees verder "Inburgering: Gemeenten vragen de regie terug van het Rijk"

Share

Een aantal gemeenten experimenteert met integrale en inclusieve kindcentra (IKC's). In februari 2017 gingen de proeftuinen kindcentra van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) officieel van start in Tilburg, 's-Hertogenbosch, Zaanstad en regio Noord-Groningen. In de Toekomst willen gemeenten in Nederland  voor kinderen van 0 tot 12 jaar, integrale kindcentra waarin kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs samenkomen op één plek.

Deze proeftuinen zijn kindcentra waar verbindingen worden gelegd tussen onderwijs, opvang en jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, sport en cultuur en onderwijshuisvesting. Daarbij is ook een sluitende verbinding tussen jeugdhulp en passend onderwijs van belang. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) vervult hierin een sturende rol.

...lees verder "Tilburg experimenteert met integrale en inclusieve kindcentra"

Share

Op donderdag 16 februari 2017 publiceerde het Centraal Planbureau (CPB), in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017, een analyse van de verschillende verkiezingsprogramma's: 'Keuzes in Kaart 2018-2021'. Het CPB berekende daarin de gevolgen en kosten als een partij in haar eentje aan de macht zou komen en daardoor alle plannen de komende vier jaar zou kunnen uitvoeren.

Elf politieke partijen waaronder VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, DENK, VNL en de Vrijzinnige Partij hebben de afgelopen maanden hun verkiezings- programma door het CPB laten doorrekenen. Niet alle partijen zien het  het belang van zo'n doorrekening. Onder andere PVV, Partij voor de Dieren en 50Plus lieten hun verkiezingsprogramma's niet doorrekenen. ...lees verder "“Er valt echt wat te kiezen”"

Share

2

code-oranje-logoEnkele gemeenten in Nederland mogen het voortouw nemen en als eerste gaan experimenteren met nieuwe vormen voor de lokale democratie, met als doel versterking van de relatie tussen burger en bestuur.

De Grondwet biedt daarvoor voldoende ruimte, zo bleek uit een gesprek tussen minister Ronald Plasterk (BZK) en een vertegenwoordiging van Code Oranje. Bert Blase, burgemeester van Vlaardingen en Code Oranje-boegbeeld, had Ronald Plasterk om die experimenteerruimte gevraagd. Om welke gemeenten het gaat, wil hij nog niet zeggen. De experimenterende gemeenten mogen in 2018, na de gemeenteraadsverkiezingen, gaan beginnen. ...lees verder "Code Oranje, op weg naar een nieuwe democratie"

Share

help-146370_960_720-info-vraagSinds 1980 bestaat in Nederland de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) welke garandeert dat elke burger het recht heeft om informatie van de overheid (ministeries, gemeentebesturen en provinciebesturen) te vragen en te ontvangen. In 1991 is deze wet aangepast op het punt dat het niet uitmaakt of de informatie op papier of digitaal gedeeld wordt. Destijds liep Nederland voorop in Europa op het gebied van transparantie en openbaarheid van bestuur. ...lees verder "Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) wordt Wet open overheid (Woo)"

Share

3

jeugdhulp jeugdzorg Sinds januari 2015 is de Jeugdzorg een taak geworden van gemeenten. De gemeente Tilburg werkt hierin samen met andere, kleinere gemeenten in de regio. Dongen, Gilze - Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Waalwijk en Tilburg hebben hiervoor samen het 'Regionaal beleidskader jeugdhulp Hart van Brabant 2015 - 2018' opgesteld. Een onderdeel hiervan is het familiegroepsplan.

Gemeenten zijn verplicht om burgers te informeren over de mogelijkheid om een familiegroepsplan op te stellen en dit te faciliteren. Daarom ligt het voor de hand dat de gemeente dit opneemt in haar beleid. In de Regio Hart van Brabant is dat niet gebeurd. Wel heeft de gemeente Tilburg dit in de plaatselijke verordening (plaatselijke 'wet') opgenomen, wat niet verplicht is. ...lees verder "Jeugdzorg: Familiegroepsplan is verplicht onderdeel"

Share

2015-11-07 Koningsplein Markt Zaterdag Vis Haring FruitWelk deel van de Tilburgse inwoners is 75 jaar of ouder? Hoeveel procent van de mensen is werkloos? Hoeveel jongeren maken gebruik van jeugdhulp? Hoeveel huishoudens leven van een bijstandsuitkering? Hoeveel winkels en hoeveel bedrijven heeft de gemeente Tilburg? Hoeveel auto's zijn er in Tilburg? Hoeveel gas wordt er er verbruikt? ...lees verder "Feiten en cijfers van Tilburg"

Share

2

boa-pakket-1200-900In Nederland werken ruim 30.000 buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) voor zo’n 1.100 verschillende instanties.

Ook in de gemeente Tilburg zijn BOA’s (ook wel handhavers genoemd) niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Buitengewoon opsporingsambtenaren zijn de ogen en oren van de wijk en vormen het aanspreekpunt van de stad. De BOA's van de gemeente hebben sinds een half jaar een nieuw uniform. Het Tilburgs bedrijf dat deze kleding maakte (HaVeP), maakte samen met de gemeente een filmpje over de BOA's. Deze video die deze maand is gelanceerd, geeft een goed beeld hoe het werk van een BOA er in de praktijk uitziet.
...lees verder "Gemeente en HaVeP brengen BOA’s in beeld"

Share

1

april-paleisring-cityring-willemsplein-stadhuisMinister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken is bezig met het maken van de Experimentenwet en heeft daarvoor een stappenplan aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze wet is bedoeld om gemeenten, die hieraan mee willen doen, de ruimte te geven om al bestaande wetten tijdelijk 'uit' te zetten, zodat er kan worden geëxperimenteerd met andere regels. Veel gemeenten zouden bijvoorbeeld willen experimenteren met een Basisinkomen of met een regelarme bijstand. Deze experimenten kunnen op dit moment niet worden gehouden, omdat de bestaande wetten (bijvoorbeeld de Participatiewet) hier in de weg staan.

Als eerste stap gaat de minister samen met andere belanghebbenden, zoals de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) een overzicht maken van de wetten die door de Experimentenwet (tijdelijk) opzij zouden kunnen worden gezet. Tegelijkertijd kunnen gemeenten die mee willen doen aan de Experimentenwet zich hiervoor aanmelden bij het ministerie. De Gemeente Tilburg heeft zich hiervoor aangemeld en heeft zes experimenten aangedragen die zij in Tilburg zou willen houden. ...lees verder "Gemeente Tilburg wil meedoen aan Experimentenwet"

Share

017tilburg
(fotograaf: Serge Ligtenberg)

Inniger samenwerking tussen gemeenten op steeds meer terreinen stelt uitdagingen aan de lokale democratie. Hoe geven volksvertegenwoordigers inhoud aan hun rol naarmate steeds meer besluitvorming op een hoger niveau plaatsvindt?

Dat was een van de terugkerende dilemma’s tijdens de zesde regiobijeenkomst met als thema 'Gemeente 2020' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) die op woensdag 25 maart 2015 plaats vond in Tilburg. Dit keer was het de beurt aan Brabantse politici om hun stem te laten horen. Dat deden ze in groten getale: een kleine zeventig raadsleden, burgemeesters en wethouders waren hiervoor bijeengekomen in het Tilburgse stadhuis. ...lees verder "Hoeveel macht heeft de gemeente in de regio?"

Share

jeugdzorgGemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. Ruim de helft van de gemeenten is er niet in geslaagd om voor het verstrijken van de deadline van 1 november 2014 de contracten in de jeugdzorg af te sluiten.

Dat bleek vrijdag uit een verklaring van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) .In de loop van de maand november zullen alle contracten gesloten worden, verwacht de VNG.

Eerder was de deadline al verschoven van 1 augustus naar 1 november. De vertraging is volgens de VNG te wijten aan het rijk zelf. Gegevens over cliënten kwamen pas laat beschikbaar en zouden ook niet overeenkomen met de gegevens waarover de zorgaanbieders beschikten. ...lees verder "Meer dan helft gemeenten haalt deadline jeugdzorg niet"

Share

1

Balans tagcloudDe gemeente Tilburg is van de grote steden in Nederland financieel het meest gezond. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde overzicht met kengetallen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die jaarlijks de financiële positie van de Nederlandse gemeenten in beeld brengt. De kengetallen zijn gebaseerd op de CBS cijfers over de gemeentebalansen per 31 december 2013.

In Tilburg bedraagt de netto-schuld slechts 296 euro per Tilburger, en is de jaarlijkse financiering (Schuldquote minus uitleenquote) positief met 1%. Ook scoort Tilburg het best onder de Brabantse steden ...lees verder "Tilburg gezondste gemeente van Nederland"

Share

1

Vlag+VNG+ANP+Koen+van+weelDat stelt de commissie vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) die op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in kaart heeft gebracht hoe het BBV kan worden verbeterd. Dit is mogelijk om voor gemeentelijke begrotingen en jaarrekeningen dusdanige richtlijnen op te stellen zodat ze begrijpelijker en meer inzichtelijk worden. Hierdoor wordt het makkelijker voor de controlerende en sturende rol van een gemeenteraad om de verschillende gemeenten qua prestaties onderling te vergelijken zijn.

De commissie stond onder leiding van de Eindhovense wethouder Staf Depla, tevens lid van de VNG-commissie Financiën. Zijn commissie pleit voor betere vergelijkbaarheid van begrotingen met behoud van beleidsvrijheid voor gemeenten. Gemeenten moeten volgens de VNG-commissie hun eigen programma-indeling kunnen kiezen, maar door een vaste indeling van de productenraming moet het makkelijker worden om de prestaties van gemeenten onderling te vergelijken. Zo krijgen gemeenteraden beter zicht op wat andere gemeenten doen en kunnen ze het beleid beter sturen.

‘Elke inwoner moet in de begroting en de jaarrekening kunnen terugvinden waaraan de gemeente haar geld besteedt. Maar in de praktijk zijn de gemeentefinanciën nu nog vaak het werkterrein van specialisten. Dat moet anders, want daarvoor zijn de gemeentefinanciën te belangrijk. Raadsleden moeten de financiële kaders stellen’, aldus Depla.

...lees verder "Gemeentelijke begroting en jaarrekening moeten begrijpelijker"

Share

2

Tweede Kamerlid Jesse Klaver, GroenLinks Tilburg lijsttrekker Joris Bengevoord en wethouder Marjo Frenk halen handtekeningen op voor een extra gratis fietsenstalling op station Tilburg.
Tweede Kamerlid Jesse Klaver, GroenLinks Tilburg lijsttrekker Joris Bengevoord en wethouder Marjo Frenk halen handtekeningen op voor een extra gratis fietsenstalling op station Tilburg.

GroenLinks Tilburg zamelt de komende weken handtekeningen in voor een fietsenkelder aan de noordzijde van het station. Hiermee is zaterdag 8 februari een start gemaakt. Samen met Tweede Kamer-lid Jesse klaver werden al ruim 200 handtekeningen opgehaald. Ook via www.groenlinkstilburg.nl kunnen mensen de petitie ondertekenen. De handtekeningen worden op 10 maart overhandigd aan wethouders Roel Lauwerier (VVD, Parkeren) en Rodney Weterings (PvdA, Spoorzone).

Volgens de partij is de fietssituatie op het Centraal Station onoverzichtelijk, duurt fietsparkeren lang en er is weinig ruimte. Fietsers parkeren daarom steeds vaker op voetpaden rondom het station wat geen fijne situatie is voor fietsers en omwonenden. GroenLinks pleit daarom voor een extra ondergrondse fietsenstallingen aan de Noordzijde van het station en startte hiervoor zaterdag een handtekeningenactie. Wil jij ook een betere fietsenstalling op het Centraal Station? Die bovendien gratis en bewaakt is?  GroenLinks roept de gemeente Tilburg op om dat te realiseren. Hiervoor kun je online een petitie ondertekenen.

...lees verder "GroenLinks in actie voor gratis fietsenstalling NS-station"

Share

1

geld euro op zijn kantVoor wie zich nog de vuistdikke ordners van de jaarbegrotingen van het verleden herinnert, is er goed nieuws. De Begroting voor 2014 telt niet meer dan 214 pagina's en er is een speciale, interactieve versie en een gewone pdf om te downloaden én een filmpje (zie onderaan).

In een speciaal belegde bijeenkomst waarin wethouder Erik de Ridder de Begroting voor 2014 aan de pers presenteerde, vertelt hij: "De laatste jaren hebben we flink moeten bezuinigen om ons huishoudboekje op orde te krijgen en houden. Daar plukken we nu de vruchten van: 2014 ziet er een stuk rooskleuriger uit. Er is ruimte om te investeren en er is lastenverlichting voor onze inwoners. Met deze begroting kunnen we blijven werken aan de toekomst van Tilburg, ook in deze crisistijd. En we dragen een solide begroting over aan het nieuwe college dat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 aantreedt." ...lees verder "Begroting 2014: zeer compact en met een Tientje van De Ridder"

Share

Gemeenten mogen bugers geen geld vragen (leges heffen) voor de aanvraag van een identiteitskaart. Dat is in het kort de beslissing die de Hoge Raad op vrijdag 9 september bekend heeft gemaakt. Dankzij de inspanningen van een inwoner van de gemeente Heythuysen, inmiddels de gemeente Leudal (Limburg) die toen hij in juli 2004 een identiteitskaart en een rijbewijs aanvroeg, bezwaar maakte tegen de leges ie hij hiervoor moest betalen. Na een lange gang via de Rechtbank van Roermond, het gerechtshof in Den Bosch en uiteindelijk de Hoge Raad, heeft de hoogste rechter uiteindelijk deze belangrijke beslissing genomen.

Het Juridisch Dagblad legt op haar website de beslissing uit: gemeenten mogen leges heffen (geld innen) voor diensten waar burgers in de eerste plaats zelf belang bij hebben. Dit eigen belang geldt wel voor een rijbewijs en een paspoort. Het is namelijk een keuze van mensen zelf om een auto of motor te willen besturen en om (buiten Europa) te willen reizen. Maar aangezien er sinds 2005 in Nederland een verplichting is om een identiteitsbewijs bij je te hebben en die te laten zien als erom gevraagd wordt, kan deze kaart niet mee worden gezien als eigen belang, maar als algemeen belang. Daarom moeten gemeenten deze kaart voor burgers kosteloos verstrekken.

Tijdens de commissievergadering 'Modern bestuur' van vandaag, 12 september, stelde Eric Logister namens de D66-fractie hierover vragen aan wethouder Erik de Ridder van economische zaken. Deze partij wil onder meer weten of de gemeente de kosten op de rijksoverheid gaat verhalen, of de gemeente garandeert dat burgers nu gratis een identiteitskaart kunnen aanvragen en wanneer de burgers die sinds 26 augustus 2010 een kaart hebben aangevraagd, hun geld terug krijgen.

Wethouder Erik de Ridder heeft hierop geantwoord dat er nog geen overleg is geweest met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en minister Donner van binnenlandse zaken, aangezien de uitspraak van de rechter pas vrijdagmiddag bekend werd. Hij verwacht wel dat nu meer mensen een identiteitskaart zullen aanvragen dan voorheen en dat de kosten hiervoor bij de gemeente zullen oplopen is vrij zeker, maar ook dat alle moeite zal worden gedaan om hiervoor vergoeding te krijgen vanuit het ministerie.

Ook zeker is, dat alle burgers die recht hebben op teruggave, een brief zullen ontvangen van de gemeente. Erik de Ridder: "Wat er allemaal precies voor nodig is, weet ik niet.  Wel weet ik dat hier op dit moment heel hard aan gewerkt wordt."

Share

Erik de Ridder
De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) verenigt alle 418 gemeenten in Nederland en overlegt met het kabinet over alles wat gemeentebesturen aangaat. Annemarie Jorritsma is voorzitter van de VNG.

Het kabinet van premier Rutte wil opnieuw 2 miljard euro bezuinigen en opnieuw zijn de mensen met een sociale baan (lees: Diamantgroep) de klos. In het 'bestuursakkoord' dat er nu ligt heet dit de 'Wet Werken naar Vermogen'. Van het bedrag dat gemeenten oorspronkelijk hadden voor de sociale werkvoorziening, blijft nog maar 20% over. De VNG heeft met het kabinet onderhandeld over deze bezuinigingen en zegt dat het 'hoogst haalbare' is bereikt. Op 8 juni mogen de gemeenten stemmen over dit bestuursakkoord en daarom werd dit op maandagavond 23 mei behandeld in de gemeenteraad.


Annemarie Jorritsma verdedigt haar bestuursakkoord

Nu was al bekend dat diverse gemeenten, waaronder Eindhoven en Arnhem, niet tevreden zijn over dit bestuursakkoord en dan met name vanwege deze 'Wet Werken naar Vermogen', en dat zij al besloten hebben om op 8 juni tegen te stemmen. En ook de gemeenteraad en het college van Tilburg hebben nu tegen dit akkoord gestemd, met uitzondering van Trots en de TVP. Fractievoorzitter van de PvdA, Auke Blaauwbroek uitte zich ongekend fel: "Ik ben des duivels! Dit kabinetsbeleid is asociaal en verscherpt verschillen tussen arm en rijk. Helaas heeft de VNG besloten dat er geen moties kunnen worden ingebracht op dit akkoord, wat erg ondemocratisch is. Het lijkt de vakbeweging wel. We moeten overwegen om het lidmaatschap van de VNG op te zeggen." Wethouder Erik de Ridder, die Tilburg vertegenwoordigt in de VNG, was het met de raad eens: "Er zitten te grote financiële risico’s aan dit akkoord, na alles wat we al gedaan hebben qua bezuinigingen. De consequenties van dit akkoord zijn te onduidelijk en wegen niet op tegen de voordelen, zoals meer zelfbestuur."

Op donderdag 25 mei zal de Tweede Kamer spreken over de 'Wet Werken naar Vermogen' en de specifiek over de sociale werkvoorzieningen. Het bestuur van de VNG zegt op haar website dat ze zal proberen "de zorgen weg te nemen".

 

Share

Miljoenen-tekort op begroting Tilburg door foute berekening van minister Donner (SZW)

De gemeente Tilburg dreigt  in 2010 een tekort te krijgen van 9,8 miljoen euro op de gemeentebegroting. Dat blijkt uit informatie van sociale zaken, die heeft doorgerekend wat de korting op het rijksbudget voor uitkeringen voor Tilburg betekent.

Het ministerie van SZW maakte eind juli bekend dat gemeenten ongeveer 10% minder geld van het Rijk zouden krijgen voor de bijstandsuitkeringen, omdat het CPB volgens het ministerie minder groei van het aantal werklozen verwacht. Tilburg krijgt als gevolg van de korting dit jaar 8,1 miljoen euro minder voor het betalen van uitkeringen.

"Deze maatregel is onfatsoenlijk en onacceptabel", aldus wethouder Jan Hamming voor Sociale Zaken. "We krijgen niet genoeg geld om uitkeringen te kunnen betalen. En dat komt omdat minister Donner het budget heeft gekoppeld aan werkloosheidscijfers en niet aan de bijstandsgegevens. Omdat het ministerie de verkeerde cijfers gebruikt, stevenen wij af op grote financiële tekorten."

Zowel de G32 als de VNG zijn in actie gekomen tegen het voorstel van minister Donner, dat op 27 juli 2010 bekend is gemaakt. Hamming: "Zowel de VNG als ook Divosa constateren dat de economische crisis grote gevolgen heeft voor het aantal bijstandsuitkeringen en dat het ministerie daar geen rekening mee houdt. Gezamenlijk zullen we een stevige lobby opzetten richting het Rijk, om deze korting ongedaan te maken. Dat is ook de reden dat we de Kamerfracties van de Tweede Kamer zullen benaderen met onze zorgen. En we bekijken in hoeverre we juridische stappen kunnen nemen tegen het besluit."

Op 30 september aanstaande is er weer een bestuurlijk overleg tussen het ministerie van SZW, Divosa en de VNG.

De rijkskorting heeft flinke gevolgen voor de Tilburgse begroting. In 2010 verwacht het college een tekort van 9,8 miljoen euro. Vanaf 2011 is er nog grote onzekerheid over de omvang van het budget, maar houdt het college rekening met een jaarlijks tekort van 8,2 miljoen euro. Het college betrekt de ontwikkeling van het bijstandsbudget bij het opstellen van het najaarsbericht 2010 en de aanpassing van de begroting 2011.

Share

geldIn tegenstelling tot eerdere berichten komt Tilburg wel onder zware financiële druk te staan. Door verminderde inkomsten doordat het rijk minder afdraagt onstaan er financiële problemen. Minister Donner (CDA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verschillen van inzicht over de berekening van het bijstandsbudget in 2010.

Hierdoor is er vanaf 2011 een jaarlijks tekort van €8,2 miljoen op de gemeentebegroting door de korting van het Rijk op de Wwb ( Wet werk en bijstand) Deze korting zal  bij de aankomende wijziging van de Tilburgse programmabegroting worden verwerkt.

Daarnaast zal het Rijk de bijdragen vanuit het Gemeentefonds verlagen. De grootte van dit bedrag is nog niet bekend, dus de precieze mate van bezuinigingen ook niet.  Maar het college gaat uit van een bedrag van ongeveer €20 miljoen euro. Deze week wordt hard gewerkt aan het opnieuw samenstellen van de programmabegroting voor 2011.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen