Spring naar inhoud

De ijssporthal van Tilburg Trappers

Na Willem II is ook ijshockeyclub Tilburg Trappers in financieel zwaar weer beland. Aangezien de vergelijking met de Tricolores erg voor de hand ligt heeft de SP daarover vragen gesteld aan sportwethouder Jan Hamming.

Het antwoord luidde dat de Tilburg Trappers al in juli van dit jaar hebben laten weten dat er financiële problemen zijn. Die informatie liep niet via een 'officiële weg'. Bij het afscheid van Ivo Opstelten vertelde de toenmalige voorzitter van de club - Frans van Dommelen - dit aan Jan Hamming. Frans van Dommelen zit nu voor de Tilburgse Volkspartij (TVP) in de gemeenteraad.

Uit gesprekken met het bestuur van de Tilburg Trappers die daarop volgenden bleek, dat de ijshockeyclub geen ondersteuning in de vorm van geld zal vragen, maar slechts vraagt om medewerking en meedenken vanuit de gemeente Tilburg naar mogelijke oplossingen. Ook de huur van de ijsbaan zullen zij voldoen.

Bart van de Camp van de SP suggereerde nog tweemaal dat wethouder Jan Hamming wederom toezeggingen had gedaan aan de club: "Ik vertrouw u niet en zoals ik het begrijp heeft de wethouder alwéér toezeggingen gedaan!" aldus de SP-woordvoerder. Hij kreeg hier bijval van GroenLinks, maar de andere fracties hebben de uitleg van Jan Hamming geaccepteerd.

Share

1

Burgemeester Noordanus: "Politieke verantwoording is niet hetzelfde als koppen snellen."

Wethouder Jan Hamming overleeft moeiteloos een motie van wantrouwen.

Tijdens de erg druk bezochte raadsvergadering van maandag 11 oktober is de gemeenteraad uiteindelijk akkoord gegaan met de toekenning van 380.000 euro. Dit bedrag had de voetbalclub nog tegoed voor maatschappelijke activiteiten die zij in het seizoen 2009 - 2010 heeft gedaan. Dit geld komt niet in de goed gevulde beurzen van de voetballers, maar gaat naar medewerkers, materialen en dergelijken.

Bovendien is de gemeenteraad het eens geworden over het sluiten van een Maatschappelijk Convenant met Willem II voor de toekomst. In dit convenant wordt afgesproken wat Willem II aan activiteiten gaat doen en welke vergoeding daar tegenover kan staan. In totaal is hiermee 1,2 miljoen euro gemoeid. De Tilburgse Volkspartij (TVP) wilde graag dat ook andere topsporten in dit convenant betrokken zouden worden. Sportwethouder Jan Hamming zei toe dit te willen onderzoeken, maar kon niet beloven dat dit ook ging lukken. GroenLinks en de VVD, die eerder veel moeite hadden met deze subsidie, gingen alsnog akkoord nadat Jan Hamming in de commissievergadering van een week eerder zijn excuses had aangeboden. Een voorstel van de TVP om als strikte voorwaarde te stellen dat Willem II in de Eredivisie speelt, werd door de wethouder overgenomen.

Ten slotte wilde Trots op Nederland Tilburg nog even stoer doen met een motie van wantrouwen jegens Jan Hamming en haalde daar als argument de te vroeg geplaatste verkiezingsborden bij, in december vorig jaar. De actie van Trots kon op een stevige uitbrander van burgemeester Noordanus rekenen. De Partij voor Tilburg en de Senioren wilden desondanks wel meedoen en ook de SP stemde voor. Deze negen raadsleden legden het af tegen de andere 36, die het oneens waren met de motie van wantrouwen.

Hoofdelijke stemming over positie Jan Hamming

Waarbij de griffier aan het eind een telfout maakt, die even later werd rechtgezet.

Share

1

Commissie Maatschappij bijeen over convenant Willem II

Tijdens de vergadering van drie weken geleden, op 13 september, vroeg de Tilburgse gemeenteraad om een uitgewerkt voorstel waarin zou staan welk bedrag Willem II zou kunnen ontvangen en wat de club daarmee precies gaat doen, in totaal ging het om een bedrag van 1,2 miljoen euro voor een periode van vijf jaar. Hierin zit ook de €380.000,- verwerkt die al eerder aan de club was toegezegd en waarover discussie was ontstaan of dat bedrag wel toegezegd had mogen worden en of bij de club verwachtingen waren gewekt. Daarnaast eiste de raad alle financiële rapportages en een volledig overzicht van alle gebeurtenissen en beslissingen, toezeggingen en discussies die rondom de noodlijdende voetbalclub hebben gespeeld, om een goed beeld te krijgen van de gebeurtenissen. En het moest ook snel; de raad wil op 11 oktober aanstaande een beslissing nemen. Dat het tijd kost om aan deze wensen te voldoen, begreep iedereen. En de gemeenteraadsleden gingen ermee akkoord dat ze de vergaderstukken pas vrijdag voor de vergadering zouden krijgen, en niet zoals gebruikelijk twee weken van te voren.

Eigenlijk gaat het nergens meer over, de discussie over de toegezegde €380.000,- aan Willem II voor het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten, is immers al veel gevoerd. Iedereen vindt dat een betrouwbare overheid de gewekte verwachtingen moet nakomen en dat er betaald moet worden voor geleverde diensten. Behalve de SP, die het bedrag een 'huursubsidie' noemt en nog gauw even een poging doet om wethouder Hamming hierover naar huis te sturen; "Dat deden ze in Maastricht ook", volgens SP-woordvoerder Bart van de Camp. Maar bijval krijgt hij alleen van 'Trots'.

Tijdens de vergadering hangt een wat geïrriteerde sfeer in de raadszaal, alsof de oppositie zich had voorgenomen om flink tegen het voorstel te gaan trappen en lekker te scoren in de pers, want Willem II haalt gegarandeerd de krant. Maar uit de vragen en opmerkingen van de leden bleek vooral dat de voorliggende documenten nauwelijks waren gelezen. Eén weekeind voorbereiding was toch iets teveel hooi op de vork van menig raadslid. Wethouder Jan Hamming geeft toe dat de kwestie te lichtzinnig is begonnen en rommelig is verlopen, door onvoldoende sturing vanuit de gemeente: "Dit doen we zo nooit meer." Ook verzekert hij de raad dat alle feiten nu op een rij staan en dat er geen geheimen zijn. Hiervoor neemt hij de volle verantwoordelijkheid.

"Scoren met Willem II" is de titel die het maatschappelijk convenant met Willem II heeft meegekregen. Het voorstel, gemaakt in opdracht van de Gemeenteraad zelf, is een leesbaar en duidelijk document geworden waar eigenlijk amper een speld tussen te krijgen is. Logisch, onderbouwd en goed afgekeken van FC Twente en de gemeente Enschede, waar al langer met een dergelijk convenant gewerkt wordt.

Een constructieve en slimme aanvulling kwam van Frans van Dommelen (TVP): "Laten we dit convenant breder maken en ook de andere topsporten in Tilburg erbij halen" zo stelde hij voor, "ook professionele sporters van andere topsporten kunnen dan maatschappelijke activiteiten gaan doen." Tilburg heeft immers al zes jaar geleden besloten dat topsport een belangrijke taak heeft in de samenleving.

Halverwege de vergadering was de tijd om en besloten werd om de discussie maandag 11 oktober tijdens de Raadsvergadering af te maken. Wordt vervolgd...

Share

1

Berend de Vries: "Als overheid hebben wij ons niet te bemoeien met de inhoud van de media. Liever geen 'Italiaanse toestanden'."

De aanvraag van subsidie door de LOTT (Stichting Lokale Omroep Tilburg Totaal) heeft een felle discussie opgeleverd in de raadscommissie 'Modern Bestuur'. Inzet was vooral de professionalisering van de LOTT, die al eerder gewenst werd toen de zendmachtiging aan de LOTT werd toegekend, begin 2010. Bovendien misten onder andere raadsleden Oscar Dusschooten (VVD) en Veerle Slegers (SP) een deugdelijke begroting en meerjarenplan bij de aanvraag. Raadslid Marie-Thérèse Blomme (CDA) stelde voor om het Burgerpanel in te zetten om te onderzoeken hoeveel bereik de lokale omroep eigenlijk heeft, aangezien dat op een andere manier niet te meten is. En ten slotte blijft de vraag of voor 2010 het hele jaarbedrag moet worden gegund, of alleen de helft, aangezien de aanvraag pas 11 mei 2010 is ontvangen. De aanvraag gaat om €116.351,- per jaar voor 2010 tot en met 2014.

De LOTT had zelf een inspreker gestuurd, in de persoon van de heer  Meeuwsen, die namens de omroep de subsidie-aanvraag kwam verdedigen. Helaas lukte het hem niet om een duidelijk antwoord te geven op de veelgestelde vraag, wat hij aan professionalisering ging doen en hoe. De heer Meeuwsen noemde een rijtje potentiële partners, zoals onder andere ROC, Omroep Brabant en LOG (Lokale Omroep Goirle), maar hoe de LOTT precies ging samenwerken, en welke afspraken er waren gemaakt, zei hij niks concreets. Een mogelijke samenwerking met Midi, dat goed uitgerust is met TV-faciliteiten (zie technische specificaties Midi), werd terzijde geschoven. Over de radio (Radio MagnifiQue), dat eveneens in het voorstel wordt genoemd, kwam hij in het geheel niet ter sprake.

Wethouder Berend de Vries (D66) benadrukte nog eens dat lokale media erg belangrijk zijn voor de samenleving en dat de Mediawet aangeeft dat pluriformiteit het uitgangspunt moet zijn. Ook legde hij uit dat gemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor de lokale omroep, maar dat zij inhoudelijk niks te zeggen hebben over de media. Wel mag de gemeente kwaliteitseisen stellen. Wethouder de Vries: "Eerdere aanvragen om subsidie zijn afgewezen vanwege het hoge 'houtje-touwtje'-gehalte."

Uiteindelijk bleken er toch een beleidsplan en een intentieverklaring te zijn, die de raadsleden nog niet hadden gekregen. Tijdens de raadsvergadering van 11 oktober zal er een beslissing worden genomen. Uiteraard is deze vergadering openbaar.

Share

Een druk Transferium op 2 september

Maandag 13 september 2010 besloot een meerderheid van de commissie fysiek dat het transferium aan de Kempenbaan maar opgeheven moest worden, ondanks dat de proef met het transferium drie jaar zou duren. Het P+R-park ligt er nog geen jaar. Daags daarop werd bekend dat de gemeente Tilburg in onderhandeling is met het daarnaast gelegen hotel 'Bastion' over de verkoop van de grond. SP en Groenlinks concluderen hieruit dat de raad onvolledig is voorgelicht, want als dit vooraf bekend zou zijn, dan was er waarschijnlijk anders besloten.   Veerle Slegers van de SP  vraagt zich op de SP-website ook af of zo’n verkoop wel kan.  "Het transferium had over drie jaar ook moeten verhuizen naar de overkant, omdat de grond nodig is voor de ontsluiting van de nieuwbouw achter Jeruzalem. Gaat die nu ineens ook niet door?".

De 17 vragen die de SP-fractie stelt aan het college zijn hier te lezen: Website Raad Tilburg

Share

1

Voltterrein jaren '80. Bron: Regionaal Archief Tilburg

Nu de gemeente Tilburg het niet zo nauw lijkt te nemen met de sanering van het voormalige 'Volt-terrein' aan de Zevenheuvelenweg op industrieterrein Kraaiven, heeft het naburige bedrijf I.F.F. Nederland B.V. de zaak aanhangig gemaakt bij de Raad van State. I.F.F. is voor de productie van geur- en smaakstoffen afhankelijk van een schone omgeving en schoon grondwater.

Al op 29 maart 2007 berichtte de Bredase krant 'BN de Stem': "'Onaanvaardbaar' grote hoeveelheden gechloreerde koolwaterstoffen, cyanide en minerale olie vervuilen de bodem van het voormalige oude Philips Volt terrein op bedrijventerrein Kraaiven in Tilburg. Op dat 3 hectares grote terrein is sinds begin 2005 Van Riel Kraanverhuur- en Transportbedrijf BV gevestigd. Een onderzoek door Philips heeft inmiddels de zware vervuiling aangetoond." Philips produceerde er decennialang radio- en TV-onderdelen.

Voltterrein anno 'nu'. Foto: Google Maps / Street View

Vervolgens heeft Philips Environment & Safety in Eindhoven een saneringsplan ingediend, dat is goedgekeurd door het college van de gemeente Tilburg. "Het plan houdt in dat de vervuiling in de grond blijft zitten maar dat er maatregelen in de bodem worden getroffen om verdere verspreiding te voorkomen.", zo meldt de website van SP Tilburg. ""Het college stelt hiermee een veel te lichte eis aan Philips voor de sanering van ongeveer zes miljoen kuub (...) vervuilde grond onder het voormalige Voltterrein en aangrenzende percelen." De SP wil ook weten wat de gevolgen zijn van het saneringsplan voor de drinkwaterkwaliteit, de volksgezondheid en voor de bedrijfsvoering van de overige ondernemingen op Kraaiven en daarbuiten.

De SP-fractie stelt hierover schriftelijke vragen aan het college.

Overigens beschreef Ronald Peeters in 1993 een zeer lezenswaardig artikel over dit gebied, dat al sinds het eind van de laatste ijstijd (12.000 jaar geleden) in gebruik is geweest voor bedrijvigheid, zo blijkt uit archeologische opgravingen. Gelukkig was deze 'bodemverontreiniging' niet giftig voor de omgeving en mensen. Dit artikel, oorspronkelijk geplaatst in het tijdschrift 'Tilburg Magazine' is hier te lezen.

Share

Wethouder Lauwerier (VVD) wil géén enquête over betaald parkeren in Hoogvenne.

Het parkeren in Hoogvenne komt op de agenda voor de commissie fysiek die op 13 september zal plaatsvinden.

Aanleiding hiervoor is het schrappen van een enquête over het parkeerbeleid in de wijk. De gemeente wil betaald parkeren in de wijk doorvoeren, en de bestaande parkeerpasjes van bewoners duurder maken.  Veerle Slegers (SP) in haar partijblog:  "Er komt op last van VVD-wethouder Lauwerier geen buurtenquête in Hoogvenne. Nota bene nadat Hoogvenne-bewoners wél eerst een gemeentefolder in de bus kregen over zo’n enquête. Dat was volgens een ambtenaar op de informatie-avond "een vergissing". Het SP verzoek tot agendering wordt ondersteund door CDA, Groen Links, PvdA en D66. Bram Keijsers (D66) meldt op twitter: "@veerleslegers Ook D66 heeft zich bij het agenderingsverzoek Parkeren in Hoogvenne aangesloten. Komt dus vast terug in cie Fysiek!"

Share

De PvdA heeft in de gemeente Tilburg met 21 procent de meeste stemmen voor de nieuwe Tweede Kamer getrokken. De partij blijft daarmee de VVD nipt voor,  die twintig procent scoorde. De PvdA verloor in vergelijking met de landelijke verkiezingen in 2006 twee procent. De liberalen gingen zes procent vooruit. De opkomst in de gemeente Tilburg was 67,5 procent, er waren 156.004 stemgerechtigden. Vier jaar geleden gingen meer Tilburgers stemmen: 72,98 procent.
Op de derde plaats komt de PVV met 16 procent, een winst van 10. De SP is flink gekelderd, van 24 naar 13 procent. De grootste klap kreeg het CDA, die terugviel van 26 naar maar liefst 11 procent. D66 mag zich verheugen in een stijgende belangstelling, van 2 naar 9 procent. Drie partijen scoorden 1 procent, te weten de ChristenUnie, Partij voor de Dieren en TON. De ChristenUnie is daarmee gelijk gebleven in vergelijking met 2006, de Partij voor de Dieren ging 1 procent terug.

Tilburg Opkomst: 67,7%                 
         %'10  %'06  %'10-'06 
 CDA       10,9  24,9  -14,0  
 PvdA      20,5  21,5   -1,0  
 SP       13,0  22,8   -9,8  
 VVD       19,7  13,0   6,7  
 PVV       16,1  5,7   10,4  
 GRLINKS     7,7  5,1   2,6  
 ChrUnie     0,7  1,1   -0,4  
 D66       8,6  2,3   6,3  
 PvdD       1,3  1,5   -0,2  
 SGP       0,1  0,1   0,0   
 TON       0,8   -   0,8 
Share

Het jongerenpension van Traverse gaat een zware toekomst tegemoet. Vanwege bezuinigingen van Rijk en provincie Noord-Brabant wordt het pension aan de Ringbaan Noord in zijn voortbestaan bedreigd. Traverse vangt jongeren op die kampen met woon- en geldproblemen. Ondersteuning en begeleiding van deze jongeren naar werk en school zijn de belangrijkste taken van de medewerkers van het pension.
De Socialistische Partij (SP) springt in de bres voor behoud van de instelling. Het is een noodzakelijke voorziening in de stad, zo meent de partij en maakt daar melding van op de eigen site. De gemeenteraadsfractie van de SP in Tilburg wil dat burgemeester en wethouders met Traverse en provincie overleggen over het openhouden van het pension. Verder zou de geplande gemeentelijke bezuiniging van tafel moeten.
Raadslid Veerle Slegers (SP) vindt dat het pension niet mag verdwijnen

Fractievoorzitter Veerle Slegers van de SP benadrukt dat sluiting van de instelling niet alleen veel menselijk leed, maar ook veel maatschappelijke kosten veroorzaken.  "Denk aan het ontsporen van jongeren met alle gevolgen voor de lokale samenleving en de gemeentelijke budgetten. Voorkomen is beter en goedkoper dan genezen."
Slegers wil de provincie, die verantwoordelijk is voor jeugdhulpverlening, aanspreken op haar verantwoordelijkheid. Daarnaast wijst ze op de vijftien miljoen euro tellende Reserve Sociale Investeringen, bedoeld als buffer voor tekorten bij sociale voorzieningen. Het nieuwe college is volgens de SP van plan deze reserve ook gebruiken voor wegenaanleg, bedrijventerreinen, T-Dome, Piushaven, Wilhelminakanaal en een nieuw gebouw voor Traverse. Dat was niet de bedoeling, zegt Slegers, dit geld is niet voor stenen maar voor mensen.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen