Spring naar inhoud

Klimaatverandering, energie, milieu. Er gaat geen week voorbij of er ligt een nieuw plan, een nieuwe maatregel of een nieuwe subsidie om ervoor te zorgen dat de stad, het land en de wereld leefbaar blijft als het gaat over klimaatveranderingen.

Klimaatverandering is een feit en gaat zelfs sneller dan in het verleden werd voorspeld. Zware regenbuien, maar ook perioden van hitte met temperaturen boven de 30 graden Celsius komen tegenwoordig al vijf keer zo vaak voor als een halve eeuw geleden. En volgens de verwachtingen - op basis van berekeningen - van het KNMI zal dit aantal nog eens verdubbeld zijn in 2050.

Soms lijkt het wel of alle initiatieven en maatregelen over elkaar rollen en geheel geen samenhang hebben. Maar niks is minder waar.

Elk jaar op Prinsjesdag, als het kabinet haar plannen aanbiedt voor het komende jaar, wordt ook de laatste editie van het 'Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie' gepubliceerd door de Deltacommissaris. Ruimtelijke adaptatie is het voorbereiden van een gebied op overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. ...lees verder "Van Rijk tot wijk in actie vanwege klimaatverandering"

Share

Kaartje-Railport-Brabant-opEen nieuw goederenspoor van één kilometer lang maakt het bedrijventerrein Loven in Tilburg nu bereikbaar voor elektrische locomotieven.

Voorheen moesten duurdere, meer vervuilende ‘diesellocs’ ingezet worden om met goederen-treinen de logistieke hotspot Tilburg te kunnen bereiken.

Door het ontbreken van een elektrische bovenleiding was het eerder niet mogelijk om met een elektrische locomotief de railterminal te bereiken. Het goederenspoorvervoer van en naar Tilburg werd daarom geheel of gedeeltelijk uitgevoerd met diesellocs. ...lees verder "Industrieterrein Loven nu ook bereikbaar met elektrisch spoor"

Share

Wim van de Donk, Commissaris van de Koningin in Brabant, neemt het eerste exemplaar van de 'Duurzaamheidsbalans' inontvangstDe Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben besloten commissaris van de Koning Wim van de Donk bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming.

Per 1 oktober 2015 eindigt de huidige ambtsperiode van de heer Wim van de Donk als commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant. De commissaris heeft aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Om tot een aanbeveling te komen hebben de Staten op 14 november 2014 een vertrouwens-commissie ingesteld. Vandaag hebben Provinciale Staten het besluit genomen om de heer Van de Donk voor herbenoeming aan te bevelen. ...lees verder "Provinciale Staten voor herbenoeming Wim van de Donk"

Share

NS nachttrein.previewDe nachttreinen tussen de Brabantse steden rijden vanaf 2016 nog maar tot 2.00 uur. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben dat besloten op voorstel van de NS. De nachttreinen tussen tussen Eindhoven en Utrecht, Eindhoven en Rotterdam en Tilburg en Den Bosch rijden nu twee nachten per week (vrijdag en zaterdag) tot 4.00 uur. De provincie en de grote steden compenseren tot dusver het verlies dat de NS lijdt.

In 2012 is ook voorgesteld om de treinen eerder te laten stoppen maar dat stuitte destijds op grote weerstand. Daarom is toen besloten tot eind 2015 tussen 2.00 en 4.00 uur weer te laten rijden. Dit was een brede politieke wens van Provinciale Staten en de gemeenteraden. ...lees verder "Brabantse nachttrein vanaf 2016 nog maar tot 2.00 uur"

Share

buurtbusIn 2012 zijn de Tilburgse buurtbussen vanwege bezuinigingen afgeschaft, ondanks protesten van vele vrijwillige buurtbus-chauffeurs en vanuit de oppositie in de Tilburgse gemeenteraad. Op dit moment heeft de provincie Noord Brabant een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen om een oplossing te kunnen bieden voor dit vervoersprobleem. Er wordt dan gekeken waar vraag is naar vervoer, maar waar onvoldoende reizigersaanbod is om een reguliere buslijn te laten rijden. Volgens de provincie kunnen hierdoor in sommige gevallen alternatieve, kleinschalige vervoersoplossingen worden toegepast. ...lees verder "TVP en PvdA willen de buurtbus terug"

Share

A58 Google Street View
A58 - Foto: Google Street View

Er komt geld voor verbreding van de A58 en aanpak N65 na 2020. Voor deze projecten heeft het kabinet in Den Haag geld vrij gemaakt in het meerjarenprogramma 'Infrastructuur en Ruimte'. Dit maakte minister Melanie Schultz van Haegen van 'Infrastructuur en Milieu' onlangs bekend.

Voor de verbreding van de A58 ten zuiden van Breda en tussen Tilburg en Eindhoven reserveert de minister €425 miljoen voor uitvoering in 2021-2023. Ook wil het Rijk €55 miljoen inzetten voor een verdiepte ligging van de N65 bij Vught en een fietstunnel en eco-voorziening bij Haaren, maar alleen als de regio €45 miljoen bijdraagt. Gedeputeerde Staten vinden deze uitkomst van overleg met de minister een belangrijke stap voorwaarts voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in Brabant. Echter, Provincie Noord-Brabant en het regionaal bedrijfsleven vinden echter dat de aanpak van de A58 niet tot na 2020 kan wachten en zij hebben de minister begin van deze zomer voorgesteld om deze Rijksweg 5 tot 7 jaar eerder aan te pakken, waarbij ook het bedrijfsleven financieel zal bijdragen.

Studies van Rijk en provincie geven namelijk aan dat de A58 nu en in de toekomst het grootste knelpunt is. De Rijksweg N65 zorgt juist in de dorpskernen Vught en Haaren voor veel verkeersoverlast en onveiligheid.  De Brabantste gedeputeerde Ruud van Heugten: “Ik ben blij dat de Minister het belang erkent van een goede doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op deze Brabantse wegen. Maar we zijn er nog niet. Het verkeersknelpunt op de A58 kan niet wachten tot na 2020. Wij roepen de minister daarom op om haar aandeel te leveren in de verdere uitwerking van de businesscase voor een publiek-private samenwerking voor de A58."

Share

Johan van den Hout
Johan van den Hout

Tilburger Johan van den Hout van de Socialistische Partij (SP) wordt bestuurder in de provincie Noord-Brabant. Hij volgt zijn partijgenoot Jules Iding op die wegens gezondheidsredenen zijn positie als gedeputeerde moet opgeven. Hij is vrijdag 23 september benoemd in het provinciehuis in Den Bosch. Op de website van de SP staan de zaken uitgelegd waarmee Johan van den Hout aan de slag gaat: "Ecologie en handhaving. Dat betekent dat hij verantwoordelijk wordt voor beleid op zware thema's als de omstreden schaliegaswinning en de afwikkeling van de gevolgen van de brand bij ChemiePack. Ook zal hij de strijd moeten aangaan met CDA-staatssecretaris Bleker over beschikbare budgetten - of beter gezegd het gebrek daaraan - voor natuurontwikkeling in Brabant." Hij is de enige  SP-gedeputeerde van Nederland.

Share

De gemeente Helmond scoort het hoogst als MKB-vriendelijkste gemeente van de  36 grootste gemeenten van Nederland (G36).

Dat heeft brancheorganisatie MKB vandaag bekend gemaakt op de website. Het betreft een onderzoek onder 17.000 ondernemers. De gemeente Helmond  scoort vooral goed wat betreft tevredenheid over het ondernemersklimaat binnen de gemeente.

Tilburg eindigde in die lijst in de middenmoot met een 18e plaats en moet Eindhoven (2e), Den Bosch (11) en Breda (13) voor laten gaan. Opvallend is wel dat de provincie Brabant hoog scoort.

Wethouder Erik de Ridder die economie in zijn pakket heeft reageerde als volgt met de vraag of Tilburg ook niet in de buurt van Eindhoven kan komen?:

erikderidder

"Is perceptie ondernemers. Belangrijk signaal, lastig interpreteren. Tilburg bijvoorbeeld beter qua betalingstermijnen http://bit.ly/9iQcXe

Maar: belangrijk signaal. Moeten keihard werken om ondernemers optimaal te bedienen onder andere via ondernemersloket en accountmanagement."

Share

 

De provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg introduceerden begin april een fietsrouteplanner. Met behulp van deze fietsrouteplanner kunnen fietsers – net als automobilisten - op internet een route van A naar B plannen. De provincies hopen dat dit nieuwe systeem ertoe bijdraagt dat mensen sneller voor de fiets kiezen.

De Fietsrouteplanner Zuid-Nederland is ontwikkeld voor twee doelgroepen in het bijzonder: fietsers die de route niet kennen en fietsers die een fietstocht willen maken en daar een geschikte route voor zoeken. Extra voordeel is dat fietsroutes gepland kunnen worden over alle beschikbare wegen en dat gekozen kan worden voor de kortste, groenste, vlakke of minder vlakke of sportieve routes.
De provincies willen op termijn de planner ook geschikt maken voor smartphones,  zodat fietsers ook onderweg een route kunnen plannen.

De provincie heeft zich met het plan ‘Fiets in de Versnelling’ tot doel gesteld om het gebruik van de fiets te verhogen. "Fietsen is gezond, goedkoop en snel op korte afstanden. Daarnaast is de fiets goed voor het milieu en de bereikbaarheid van onze steden", aldus de Brabantse gedeputeerde Yves de Boer.

Share

De provinciale staten heeft gisteren 12 november een motie aangenomen om opnieuw in overleg te gaan met de gemeente Tilburg en de Nederlandse Spoorwegen om een proef met het nachtnet tussen Tilburg en Den Bosch te verlengen. Hiermee lijkt het verdwijnen van de nachttreinen van de baan. De fracties van PvdA, CDA en VVD roepen de Gedeputeerde Staten met de motie op om toch met Tilburg in overleg te gaan of Tilburg 100.000 euro wil betalen voor de treinverbinding, net als de andere aangesloten Brabantse steden doen. Als Tilburg akkoord gaat, kan de proef doorgaan tot december 2012.

Share

Tot eind dit jaar kunnen kopers van een nieuwbouwwoning nog een beroep
doen op de Brabantse Verkoop Garantie. De Brabantse Starterslening wordt verlengd tot 31 maart 2011.
"Heel langzaam klimt de Brabantse economie uit het dal, maar de woningbouw
merkt dat altijd wat later dan andere bedrijfstakken. De bouw ondervindt
daardoor nog steeds de gevolgen van de kredietcrisis aan den lijve", zegt CDA-gedeputeerde Ruud van Heugten (ruimtelijke ontwikkeling).  "De bouwbedrijven, makelaars, projectontwikkelaars en vakbonden hebben er allemaal voor gepleit om met name de succesvolle Verkoop Garantie en de
Starterslening nog wat langer overeind te houden. Dat blijken heel effectieve
instrumenten."
Ook wil het provinciebestuur de extra inzet van de gemeenten waarderen. Die
hebben, waaronder de gemeente Tilburg, massaal het voorbeeld van de provincie gevolgd en zijn ook deel gaan nemen aan de Starterslening of hebben hun inzet verhoogd. Aan de regeling is wel een plafond verbonden van € 15 miljoen.
Van de Brabantse Waardebescherming en de Brabantse Woonlasten-verzekering kunnen de kopers van nieuwe woningen nog tot eind deze maand gebruik maken. Om de bouw van nieuwe huizen te stimuleren, besloot het Brabantse provinciebestuur eerder al voor de derde keer nog meer nieuwbouwprojecten vlot te trekken die door de recessie niet gebouwd dreigen te worden.
De provincie investeert sinds vorig voorjaar ruim € 200 miljoen in de Brabantse economie om de gevolgen van de kredietcrisis te verzachten en de economische recessie te bestrijden.  Brabant wil de woningbouw overeind houden. Ten eerste om ervoor te zorgen dat voldoende woningen gebouwd worden, en ten tweede om de werkgelegenheid overeind te houden.
Share

Tilburg doet mee aan het onderzoek  'risicobeleving'   in de provincie Noord-Brabant. Achttienhonderd inwoners worden schriftelijk ondervraagd. Het onderzoek gebeurt de komende weken. In totaal zijn elf gemeenten, verspreid over de provincie, gekozen voor deze enquête. Doel van het onderzoek is te achterhalen hoe de inwoners denken over mogelijke risico’s in hun omgeving en welke informatie ze daarover willen ontvangen. De onderzoeksresultaten moeten de gemeenten en veiligheidsregio’s helpen om de komende jaren hun informatie goed af te stemmen op die behoefte. De enquête is ook door iedereen in te vullen op www.tilburg.nl/risicobeleving.

Het begrip omgevingsrisico is veelomvattend. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan risico's bij transport, opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen. Maar ook aan lucht-, bodem- of watervervuiling, overstromingen, bos- en heidebrand of epidemieën. Niet iedereen vindt al deze verschijnselen even bedreigend, of staat er bij stil. Door dit onderzoek willen de deelnemende gemeenten, provincie en veiligheidsregio’s een beter beeld krijgen wat de inwoners als risico’s ervaren en wat ze er over willen weten.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen