3

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 moeten mensen met een bijstandsuitkering iets terug doen. De gemeente waar ze in wonen kan ze dit opleggen. Dat kan van alles zijn, van mantelzorg tot dozen vouwen, van papier prikken tot vrijwilligerswerk. Voor mensen die een kort afstand hebben tot de arbeidsmarkt is het van belang dat ze op deze manier weer re-integreren. Het doel is kom snel weer een baan te krijgen. Van mensen die langdurig in de bijstand zitten, eist de gemeente dat je je nuttig maakt in ruil voor je uitkering. En dan kan het zomaar dat je moet schoffelen. ...lees verder "‘Het Monitor Debat’: werken voor je uitkering"

1

Vier gemeenten waaronder gemeente Tilburg praten al zeer geruime tijd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over een experiment met de bijstand. Ze willen kijken of zaken als meer vrijheid voor bijverdiensten en minder strenge handhaving leiden tot een grotere uitstroom dan strikte regels en verplichte tegenprestatie.

Een politiek gevoelige kwestie, zeker met een kabinet waar de VVD deel van uitmaakt. De partij is fel tegen meer vrijheid voor mensen in de bijstand. Toch heeft Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) samen met de gemeenten Groningen, Utrecht, Wageningen en Tilburg een experiment weten te smeden dat ook voor de VVD acceptabel is. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die nodig het om te starten ligt op dit moment bij de Raad van State voor advies.

Echter enkele weken geleden lanceerde wethouder Cees Liefting (PvdA) van de gemeente Terneuzen een geheel eigen experiment met de bijstand. ...lees verder "Bijstandexperiment Terneuzen lijkt wettelijk niet toegestaan"

De gemeente Tilburg verzorgt haar dienstverlening in het sociaal domein vanaf deze week met een nieuwe software oplossingen van Centric.

Al op 21 maart 2016 ondertekenden Michel Wolters Afdelingshoofd Personeel, Organisatie & Informatisering van gemeente Tilburg en Centric-directeur Noor Ferket een voorlopig contract. Na een intensief implementatietraject (een periode om het systeem in te voeren) en de geslaagde omzetting van het werksysteem, volgde eind december 2016 de definitieve start. Het getekende contract heeft een zevenjarige looptijd, met vier verlengingen van twee jaar. ...lees verder "Gemeente kiest Centric oplossing voor sociaal domein"

Jos van Balveren en Stephan Gijsman

Woensdag namiddag, na de wekelijkse vergadering van de Sociale Raad Tilburg in het gebouw van ContourdeTwern, ontmoet ik voorzitter Jos van Balveren en vice-voorzitter Stephan Gijsman. De Sociale Raad gaat in januari 2017 het derde jaar in en het is de eerste keer dat ze hebben ingestemd om een interview te geven.

De Sociale Raad is op 1 januari 2015 officieel van start gegaan, met weinig meer dan een opdracht van de gemeente Tilburg: gevraagd en ongevraagd advies geven over het 'sociaal domein'. Met 'sociaal domein' wordt bedoeld: de Participatiewet, de Jeugdzorg en de wmo (wet maatschappelijke ondersteuning). Met ingang van januari 2015 moest alles anders: gemeenten werden verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken en burgers moesten voortaan veel meer betrokken worden. ...lees verder "Interview met de Sociale Raad – “Kritische loyaliteit”"

2

mens-erger-je-niet-tafelBureaucratie; steeds dezelfde informatie moeten aanleveren, lang wachten op procedures en beslissingen, ingewikkelde formulieren invullen en onbegrijpelijke brieven ontvangen. Eén van de redenen dat sinds januari 2015 de Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Participatiewet aan de gemeenten werden overgedragen, was om de regeldruk - de bureaucratie - te verminderen.

Actal, het Adviescollege dat zich bezighoudt met bureaucratie en de vermindering ervan heeft onderzoek laten doen door Berenschot (onderzoeksorganisatie) en heeft onlangs een eindrapport gepubliceerd. ...lees verder "Bureaucratie niet verminderd, en dat was wel de bedoeling"

9

Anderhalf jaar nadat ik in de reeks 'Participatiewet in de praktijk' mijn ervaringen beschreef met het traject 'Tilburg Actief' van afdeling Werk & Inkomen (Sociale Dienst), komt er binnenkort een vervolg. Het belooft een reeks persoonlijke verhalen te worden over de ervaringen die ik ga opdoen tijdens een traject bij Sagènn of de Diamant-groep, dat is nog ongewis.

opinie

tilburgers-tweede-kamer
Tilburgers.nl bij Tweede Kamer Enquête-commissie Vestia, juni 2014

Maandagmiddag 31 oktober 2016 was ik ontboden bij Werk & Inkomen voor een gesprek. Niks bijzonders, dat gebeurt elk half jaar: "Hoe gaat het?"

Ik heb verteld over de kansen die ik creëer en gecreëerd heb in het kader van mijn vak als schrijver, en over de opdrachten die ik heb uitgevoerd en aan het uitvoeren ben in het kader van Ondernemen naar Vermogen. Dit alles geheel conform de afspraken die ik met een vorig contactpersoon / coach (functies blijven een mistig ding) heb gemaakt. Financieel betekent dit, dat ik twee derde van inkomsten zelf genereer en voor slechts één derde van de Participatiewet afhankelijk ben. ...lees verder "“Het is geen straf”"

1

road-sign-663368_960_720-uitroeptekenOp donderdag 27 oktober 2016 zal de commissie 'Sociale Zaken en Werkgelegenheid' van de Tweede Kamer vergaderen over het voorstel om experimenten met de Participatiewet mogelijk te maken. Dit voorstel, een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) werd op 30 september openbaar.

Het voorstel dat zal worden besproken en mogelijk door de Tweede Kamer zal worden aangenomen, blijkt echter niet uitvoerbaar te zijn. ...lees verder "Vertrouwensexperiment: Open brief van Amsterdam tot Bronckhorst"

De columnkinderarmoedeHoera! Onze Koning, Willem-Alexander heeft het gezegd, en dus is het waar: "100 miljoen euro extra gaat onze regering uitgeven voor kinderen in armoede. Het is verkiezingstijd en het kabinet is in een gulle bui.

Daags erna schuifel ik naar binnen bij het Zorgsalon van Tranzo, in een zaaltje in het Willem II-stadion. Tranzo staat voor: Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag en is het Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn. Poeh, een hele mond vol. In 2015 vierde dit wetenschappelijke centrum, dat verbonden in aan de Tilburgse universiteit, dat het 15 jaar bestaat. Het lustrumboek wordt weggegeven aan geïnteresseerden en bevat bijna 100 pagina's ronkende taal over hoogleraren, doctorandussen en promovendi die hun geleerdheid loslaten op zorg en zorgvraag. Ik lees welgeteld één concreet resultaat: een apparaat dat ouderen help herinneren dat zij genoeg water moeten drinken. ...lees verder "De stoelendans rond 100 miljoen voor arme kinderen"

2

klijnsma JSinds op 1 januari 2015 de Participatiewet werd ingevoerd, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale uitkeringen en ook voor het begeleiden van mensen naar werk.

Een onderdeel van de Participatiewet is het 'beschut werk'. Het kabinet, met als verantwoordelijk portefeuillehouder staatssecretaris Jetta Klijnsma, heeft bepaald dat gemeenten een aparte regeling kunnen invoeren voor mensen die een beschutte werkplek nodig hebben en niet zonder dure intensieve begeleiding kunnen. Het gaat hierbij om mensen die, volgens de indicatie, niet meer dan 30% arbeidsproductief kunnen zijn. (Hoeveel brengt iemand op voor de werkgever?) Gemeenten zijn niet verplicht om deze regeling op te nemen. ...lees verder "Regeling ‘beschut werk’ mogelijk toch verplicht"

2

participatieladderOp 1 juli 2014 is het Nieuwe Ondersteuningsmodel Arbeidsmarkt (NOMA) van start gegaan, wat de voorloper is van de Participatiewet, die een halfjaar later op 1 januari 2015 inging. Het doel was en is om met veel minder geld en door middel van samenwerking met Sagenn en Diamantgroep meer mensen met een uitkering en aan een betaalde baan te helpen. Onder andere door meer mensen (vrijwilligers)werk te laten doen, meer scholing en betere dienstverlening aan werkgevers.

Twee jaar later blijkt dat de verwachte resultaten qua uitstroom uit de bijstand of WW tegenvallen. De afgelopen anderhalf jaar is het uitkeringen gestegen van 6700 naar 7700. ...lees verder "Werkwijze Werk & Inkomen gaat veranderen – meer ondersteuning en meer controle"

De Huishoudcheque houdt op te bestaan in Tilburg. Sinds 1 mei 2015 liep er een proef, waarbij iedere Tilburger voor 10 euro per uur huishoudelijke hulp kon inkopen.

schoonmaakDe Huishoudcheque houdt op te bestaan in Tilburg. Sinds 1 mei 2015 liep er een proef, waarbij iedere Tilburger voor 10 euro per uur huishoudelijke hulp kon inkopen.

Het doel van de proef met de huishoudcheque was om hulp aan huis voor meer mensen toegankelijk en betaalbaar maken en extra banen creëren voor mensen met een uitkering. De gemeente werd hiervoor gedeeltelijk gecompenseerd door het Rijk. De Rijksbijdrage stopt aan het einde van 2016 en de gemeente heeft nu besloten dat aanmelding niet meer mogelijk is.Tilburgers die al gebruik maken van de Huishoudcheque, kunnen dit nog tot het einde van het jaar blijven doen. ...lees verder "Huishoudcheque houdt op te bestaan"

enquete hotlineSinds 2008 wordt elk kwartaal landelijk onderzoek gedaan naar de mening van burgers over politieke en maatschappelijke kwesties. Dit onderzoek, het Continu Onderzoek Burgerperspectieven, wordt uitgevoerd in opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP doet wetenschappelijk onderzoek op sociaal en cultureel gebied. De resultaten rapporteert het SCP aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere overheidsorganisaties. ...lees verder "Meer referenda en zorgen over vluchtelingen en zorg"

3

participatieladderOp 1 juli 2014 werd NOMA (Nieuw Ondersteuningsmodel Arbeidsmarkt ) ingevoerd, het Tilburgse beleid op sociale uitkeringen. NOMA was de voorloper op de Participatiewet, die vervolgens in is gegaan op 1 januari 2015. Met een nieuwe evaluatie kijken de gemeenteraad en het gemeentebestuur terug naar de afgelopen vier jaar.

Vlugge lezing van deze evaluatie leert, dat de gemeente Tilburg vooral erg trots is op de begeleiding van mensen naar werk of een leerwerktraject, waarbij meer dan voorheen naar persoonlijke omstandigheden wordt gekeken. Desondanks is het aantal bijstandsuitkeringen gestegen naar ruim 7.000. Het aantal mensen dat meedoet aan trajecten - zoals Tilburg Actief - is gestegen, maar tegelijkertijd stromen er minder mensen uit de bijstand naar betaald werk. Twee derde van de mensen dat de bijstand heeft verlaten is om andere redenen 'verdwenen'.  ...lees verder "Participatiewet: het gaat goed, maar niet volgens de meeste cliënten – uitslag enquête"

vraag
Meteen naar de enquête...

Beste lezer(es),

Woont u in de gemeente Tilburg en leeft u van een bijstandsuitkering via de Participatiewet? Dan kunt u ons helpen!

We willen namelijk graag weten of, en zo ja, hoe mensen in de gemeente Tilburg geholpen worden als zij - om welke oorzaak of reden dan ook - een probleem of conflict hebben (gehad) met Werk & Inkomen (Sociale Dienst).

De enquête omvat acht vragen, waarbij nergens om persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Ook IP-adressen worden niet opgeslagen. De enquête is en blijft strikt anoniem.

De enquête is te vinden via de volgende link op de enquête-website Survey Monkey.

surveymonkey.com/onderzoek-bijstand-en-hulp

opiniestartende ondernemerOndernemers zijn er in vele maten en soorten, van ploeterende zzp-ers die amper het hoofd boven water kunnen houden tot directeuren van grote, succesvolle bedrijven. Een categorie die echter nauwelijks bekend is, is de ondernemer naar vermogen: de ondernemer in de bijstand. Na een jaar ervaring met Ondernemen naar Vermogen (OnV) geef ik hierbij een inkijkje in dit toch wel curieuze systeem. ...lees verder "Participatiewet in de praktijk: ondernemen in de bijstand"

opinieklijnsmaIn de laatste 'update' op Tilburgers.nl over het vertrouwensexperiment was aangekondigd dat wethouder Erik de Ridder (CDA - Sociale Zaken) met zijn collega's uit Utrecht, Wageningen en Groningen op 16 februari 2016 een gesprek zou voeren met staatssecretaris Jetta Klijnsma. De verwachting was dat dit gesprek een definitief 'ja' of 'nee' zou opleveren als antwoord op de vraag of deze vier steden een experiment mogen doen om de Participatiewet op een andere manier uit voeren.

Dit gesprek is opgeschort naar maandag 29 februari.

Naar aanleiding van dit gesprek, maar ook de vele reacties op de Open Brief van gastauteur Perry Janssen op deze website én een opinie-artikel in het Parool van donderdag 25 februari, zijn de ervaringsdeskundigen die betrokken zijn bij het Tilburgse Vertrouwensexperiment (waaronder de schrijfster van dit artikel) gestart met een petitie via de website petities.nl. ...lees verder "Petitie Vertrouwensexperiment"

37

Open brief en gastbijdrage van Perry Janssen

columnKlijnsma 1Langs deze weg zeg ik het vertrouwen in u op, gesteund door honderdduizenden werkeloze en arme Nederlanders. Wij bivakkeren al tijden in de bijstand, aan de onderkant van onze “samen”leving .

Inmiddels heeft u ons onze waardigheid, trots en bij velen ook honderden euro’s en de dagelijkse maaltijd afgenomen. Bijna twee miljoen onderdanen leven op of ver onder de armoedegrens, velen van hen zijn aangewezen op de door u geroemde Voedselbank (anders moeten we het eten volgens u toch maar weggooien …). ...lees verder "Geachte mevrouw Klijnsma,"

penguins_at_the_beach_by_snowball_kissesIn september 2015 maakte wethouder Erik de Ridder bekend dat gemeente Tilburg aan de slag wil met een vertrouwensexperiment voor en met mensen die van een bijstandsuitkering moeten leven. Dit experiment is niet hetzelfde als een basisinkomen, maar is daar slechts op geïnspireerd. De bedoeling is, dat mensen meer ruimte en vrijheid krijgen om zelf aan de slag te gaan en daardoor op hun eigen manier de kans op een betaalde (deeltijd-)baan te vergroten. (Lees voor meer uitleg: 'Vertrouwensexperiment Tilburg' )

Bij de bekendmaking werd er van uit gegaan dat het experiment met ingang van 1 januari 2016 kon beginnen. Maar dat bleek wat te optimistisch gedacht. Het eerste gesprek in september 2015 met staatssecretaris Jetta Klijnsma (ministerie SZW - Sociale Zaken en Werkgelegenheid), waaraan ook wethouders uit Wageningen, Utrecht en Groningen deelnamen, leverde geen groen licht op. De staatssecretaris wilde een plan zien van de vier steden gezamenlijk en niet vier verschillende plannen voor een experiment. Naar aanleiding van dit resultaat schreef ondergetekende een Open Brief aan de staatssecretaris. Hierop kwam eenzelfde ambtelijk antwoord als eerder was meegegeven aan de vier wethouders. ...lees verder "Vertrouwensexperiment – hoe is het daarmee?"

6

Geachte staatssecretaris Jetta Klijnsma,

Jetta-klijnsmaAfgelopen week heeft u vier wethouders ontvangen, uit Utrecht, Groningen, Wageningen en uit Tilburg, vier wethouders die u een cadeau hebben willen aanbieden, dat u geweigerd heeft. En dat verbaast mij als lid van de Tilburgse Commissie Vertrouwensexperiment en 'steuntrekker' zeer.

Het cadeau, het Vertrouwensexperiment, dat u werd aangeboden is namelijk tot stand gebracht door een breed scala aan betrokken mensen. Hoogleraren, werkgevers, welzijns- en maatschappelijk werkers en door ervaringsdeskundigen. ...lees verder "Open brief aan Jetta Klijnsma – Vertrouwensexperiment"

1

ambtenaar Ruben Oppenheimer
Illustratie: Ruben L. Oppenheimer

opinieHeerlijk vinden we dat, als onze vooroordelen worden bevestigd. Publicaties in kranten en op sociale media die ons keer op keer vertellen hoe bureaucratisch, volgzaam en lui de ambtenaren zijn, we smullen ervan. Berichten over steuntrekkers die maar wat aanrommelen met vrijwilligerswerk, shag roken en vooral te lui zijn om een baan te zoeken. En ze frauderen natuurlijk allemaal! Mensen lezen graag verhalen die hun vooroordelen bevestigen. "Zie je nou wel, die schrijver zegt het ook, dus het is waar."

Maar wat we met z'n allen niet in de gaten hebben, is dat we deze vooroordelen als waarheid zijn gaan beschouwen en dat juist dit denkpatroon ons in de weg staat om de Participatiewet, het bijstandssysteem te verbeteren en te veranderen tot een systeem wat naar ieders tevredenheid écht werkt. ...lees verder "Ambtenaren en steuntrekkers zijn werkschuw, dom en volgzaam"