Spring naar inhoud

"Het Tilburgse Vertrouwensexperiment gaat gewoon door, ongeacht wat staatssecretaris Jetta Klijnsma ervan vindt."

Dat is de conclusie van wethouder Erik de Ridder, nadat een brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van vrijdag 12 mei 2017 het hele plan om zeep leek te helpen.

Deze brief van zeven pagina's gaat in op diverse details van zowel het experiment zelf als het wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd gaat worden door hoogleraar Ruud Muffels van Tilburg University. ...lees verder "Tilburg is tegendraads, Vertrouwensexperiment gaat tóch door"

Share

Op maandag 20 maart 2017 hebben de steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer samen met de ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de 'City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad' gelanceerd.

Deze inmiddels 17e City Deal werd maandagavond in de Oranjezaal van het Paleis-Raadhuis in Tilburg ondertekend. Met deze City Deal gaan de betrokken ministeries en steden op een nieuwe manier samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociale domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden. ...lees verder "17e ‘City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad’ gelanceerd"

Share

2

In januari 2015 is de gemeente gestart met een ‘Tilburgs Alternatief’ voor het inrichten van Beschut Werk. Een aanpak waarbij maatwerk voor de zwaksten inwoners van onze stad met afstand tot de arbeidsmarkt centraal staat. Samen met organisaties en bedrijven in de stad is gekeken waar deze inwoners zonder reguliere baan kunnen werken of een betekenisvolle dagbesteding konden krijgen.

Per 1 januari 2017 is de Participatiewet veranderd en wordt de gemeente Tilburg weer verplicht om inwoners die niet in een reguliere baan kunnen werken de mogelijkheid te bieden om te werken volgens het oude stijl 'beschut werken-principe'. ...lees verder "Participatiewet: Beschut werk oude stijl verplicht"

Share

1

Vier gemeenten waaronder gemeente Tilburg praten al zeer geruime tijd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over een experiment met de bijstand. Ze willen kijken of zaken als meer vrijheid voor bijverdiensten en minder strenge handhaving leiden tot een grotere uitstroom dan strikte regels en verplichte tegenprestatie.

Een politiek gevoelige kwestie, zeker met een kabinet waar de VVD deel van uitmaakt. De partij is fel tegen meer vrijheid voor mensen in de bijstand. Toch heeft Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) samen met de gemeenten Groningen, Utrecht, Wageningen en Tilburg een experiment weten te smeden dat ook voor de VVD acceptabel is. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die nodig het om te starten ligt op dit moment bij de Raad van State voor advies.

Echter enkele weken geleden lanceerde wethouder Cees Liefting (PvdA) van de gemeente Terneuzen een geheel eigen experiment met de bijstand. ...lees verder "Bijstandexperiment Terneuzen lijkt wettelijk niet toegestaan"

Share

Gastbijdrage van Ben Koot, mede-initiatiefnemer van het Burgerhuis. "Dit is het begin van de burgerhuis expeditie op weg naar een betere wereld dan die bedacht in het kader van de participatiemaatschappij. Heb je op of aanmerkingen, laat ze horen, samen kunnen we er iets moois van maken…”

 
opinie05-08-2015 UWV gebouw StadsheerHet is 2025. Het licht gaat niet meer aan in de bunker van het Ministerie van Sociale zaken. Bij de entree hangt een poster: “Dit pand wordt beheerd via Burgerhuis." Tijdens de nieuwjaarsreceptie neemt de minister voor het laatst afscheid van de nog resterende loyale medewerkers. Het waren spannende tijden maar we zijn er toch in geslaagd ons zelf overbodig te maken. Mensen bedankt….

Hoe heeft het zover kunnen komen? ...lees verder "Burgerhuis – Een droom, of misschien ook niet…."

Share

7

opinieSinds op 1 januari 2015 de Participatiewet is ingevoerd, moeten gemeenten zelf bepalen hoe er wordt omgegaan met mensen die geen betaalde baan hebben en om die reden een bijstandsuitkering nodig hebben. Participatiewet voorraadUit de diverse (landelijke) media, maar ook uit documentaires en uit berichten op sociale media van mensen die het treft, blijkt dat de verschillen tussen gemeente soms extreem groot zijn en dat het gemeentelijke beleid heel verkeerd kan uitpakken. Met zeer schrijnende situaties tot gevolg.

Oma's die hun uitkering verliezen en met hoge boetes worden geconfronteerd omdat ze op hun kleinkinderen passen. Mensen die zich inzetten in hun dorp of stad om voor de samenleving een zinvol project op te zetten, die gestraft worden voor het vergeten van een kruisje op een formulier. Mensen die boodschappen doen voor een ander en gestraft worden met het stopzetten van hun uitkering, omdat de sociale dienst het interpreteert als werk. Mensen die beboet en gekort worden omdat de oproep voor een gesprek door de postbode bij een verkeerd adres is bezorgd, en dus nooit is aangekomen. De voorbeelden zijn legio en hun aantal groeit elke dag. Dit strenge beleid, dat mensen tot wanhoop drijft, heeft als doel om het misbruik van uitkeringen tegen te gaan. Het misbruik betreft gemiddeld 2%, waarvoor iedereen met een bijstandsuitkering nu spitsroeden moet lopen. ...lees verder "Regelarme Bijstand, simpeler dan het lijkt"

Share

UWVVeel mensen die in de afgelopen jaren hun werk zijn kwijtgeraakt, hebben te maken gekregen met het UWV. Het UWV is voor velen inmiddels niet de meest geliefde overheidsinstantie, vanwege de onverbiddelijkheid wanneer iemand een 'foutje' maakt. Informatie een dag te laat of verkeerd doorgeven is een strafbaar feit en wordt per definitie bestempeld als fraude. Het UWV controleert of een uitkeringsgerechtigde zich aan zijn plichten houdt en wie dat niet goed doet krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. ...lees verder "UWV stelt eisen aan werklozen, maar lapt deze zelf aan de laars"

Share

1

veel geld

Vrijdagmiddag 10 oktober presenteerde wethouder Erik de Ridder (CDA, financiën en economie) de Begroting voor 2015 aan de media. Het gaat om een concept waarover de gemeenteraad op 10 en 12 november een besluit gaat nemen. Het volledige budget van de gemeente is voor het komende jaar €861,4 miljoen (861.400.000 euro).

Ondanks de drie gigantische transities (ombuigings- en bezuinigingsoperatie) waarin veel taken van de landelijke overheid naar aan de gemeente worden overgedragen in 2015, hoeven er in de gemeentelijke Begroting 2015 nog geen concessies worden gedaan aan het ambitieuze coalitieakkoord van D66, SP, GroenLinks en CDA. De begroting wordt sterk beïnvloed doordat de Participatiewet, de Jeugdzorg en de nieuwe Wmo/AwbZ vanaf 1 januari 2015 worden ingevoerd, waarvoor de gemeente verantwoordelijk wordt. ...lees verder "Begroting 2015: meer doen met minder geld"

Share

1

43_loesje_2Vorige maand heeft de PvdA minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de verruiming van de WW, zodat WW-gerechtigden meer ruimte krijgen om vrijwilligerswerk te doen. Dit bleek nodig toen na een inventarisatie van Vereniging NOV het klachten regende van werklozen die geen vrijwilligerswerk mochten doen. Met name in zorg en welzijn, maar ook in cultuur en sport, kregen werklozen afkeuringen omdat zij met hun vrijwilligerswerk aan arbeidsverdringing zouden doen. De minister deed zijn toezegging na ophef in de media en Kamervragen. ...lees verder "Vrijwilligerswerk, ellende met UWV achter de rug?"

Share

1

Klijnsma 1Na de Tweede Kamer is dinsdag 1 juli ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel van staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma over aanpassing van de bijstandsregels en invoering van de Participatiewet. Deze wet gaat per 1 januari 2015 in werking.

Dit betekent in het kort: door de nu aangenomen wetten en regels worden de Wajong, de sociale werkvoorziening en de bijstand bij elkaar gevoegd en de regels worden voor iedereen hetzelfde én strenger. Mensen in de bijstand kunnen worden verplicht om vrijwilligerswerk te doen en kunnen ook worden gedwongen te verhuizen als zij elders werk kunnen krijgen. De gemeenten moeten deze nieuwe wetten en regels gaan uitvoeren, in Tilburg gaat dat gebeuren onder de noemer NOMA (Nieuw Organisatie Model Arbeidsmarktbeleid). Wat je wel en beter niet kunt doen als je in-between-jobs bent en je je vrijwillig in moet gaan zetten voor de maatschappij, hebben we op een rijtje gezet de Do's en Don’ts bij accepteren van vrijwilligerswerk. ...lees verder "Do’s en Don’ts bij accepteren van vrijwilligerswerk"

Share

1

klijnsmaNa de Tweede Kamer is vandaag ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel van staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma over aanpassing van de bijstandsregels en invoering van de Participatiewet. Deze wet gaat per 1 januari 2015 in werking.

Door de nu aangenomen wetten en regels worden de Wajong, de sociale werkvoorziening en de bijstand bij elkaar gevoegd en dat de regels voor iedereen hetzelfde én strenger worden. Mensen in de bijstand kunnen worden verplicht om vrijwilligerswerk te doen en kunnen ook worden gedwongen te verhuizen als zij elders werk kunnen krijgen. Daarnaast kwam Klijnsma vorige week nog met een wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat mensen in de bijstand worden verplicht om Nederlands te leren. Wie weigert of niet genoeg zijn best doet, krijgt minder of geen uitkering meer. ...lees verder "Senaat aanvaardt participatiewet en uitvoering NOMA"

Share

1

Wethouder Jan Hamming

Het Bureau Schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg heeft als eerste gemeentelijke schuldhulpverleningsorganisatie een NEN-certificaat behaald. Een NEN-certificaat moet ervoor zorgen dat de schuldhulpverlening transparant en professioneel wordt uitgevoerd. Het belangrijkste criterium is, dat de organisatie voor schuldhulpverlening werkt volgens de kwaliteitsnorm die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daar aan stelt.

Met een certificaat kan een organisatie aantonen dat zij altijd handelen in het belang van alle partijen, zowel de schuldenaar áls de schuldeiser. Het Ministerie van SZW heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt om een dergelijke certificering van de grond te krijgen. Begin december vond het twee dagen durende onderzoek naar juistheid en volledigheid (Audit) van de schuldhulpverling in Tilburg plaats. Hierbij werd beoordeeld of de geboden dienstverlening voldoet aan de vastgelegde normen, wetten, regels en richtlijnen.

De laatste jaren is het aantal mensen dat in de problemen is gekomen door schulden in Nederland toegenomen. Steeds meer mensen doen een beroep op schuldhulpverlening. Ook zijn de problemen rond schulden ingewikkelder geworden, doordat schulden stijgen en een schuldenaar met veel schuldeisers van doen heeft. Wethouder Jan Hamming, verantwoordelijk voor armoedebeleid, licht toe: "De economische crisis raakt veel mensen. Het brengt maatschappelijke kosten met zich mee, denk aan armoede, sociale uitsluiting, huisuitzetting, onverzekerdheid, afsluiting gas of licht. Ook zien we dat mensen hun baan kwijt raken, of hun woning niet verkocht krijgen, waardoor de woonlasten oplopen. Dan is het fijn om te weten dat zij terecht kunnen bij schuldhulpverlening met goede dienstverlening."

De onderzoekers waren onder de indruk van de heldere processen bij Bureau Schuldhulpverlening. De organisatie zet zich in voor kwaliteit. "We hebben heldere proceslijnen, waarin communicatie een vaste plek heeft. Medewerkers kennen de kaders, communiceren goed en zijn trots op de resultaten die ze neerzetten", vertelt Joke de Kock, voorzitter van het NVVK en manager van Bureau Schuldhulpverlening.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen