2

De fracties van D66, PvdA, VVD, LST, Lokaal Tilburg en VoorTilburg - samen een meerderheid in de gemeenteraad - hebben aan het college vragen gesteld over parttime en tijdelijk werk van bijstandsgerechtigden, waarbij deze mensen - ondanks werk - nog steeds te weinig verdienen om de Participatiewet te kunnen verlaten.

Sedi van Loon, raadslid D66 -Tilburg: "Starten met parttime of flexibel werk vanuit de bijstand leidt voor mensen vaak tot een onbegrijpelijk administratief doolhof. En soms leidt het zelfs tot situaties van financiële nood, vanwege slecht afgestemde betaling c.q. inhouding van uitkering. Dit moet niet kunnen. We moeten mensen juist stimuleren om te gaan werken vanuit de bijstand." ...lees verder "Financiële nood door parttime werk in de Participatiewet"

8

2016-08-07 2286 D202Pollepel WilhelminaparkIn januari van 2016 werd bekend dat maaltijdvoorziening 'De Pollepel' per 1 april ging sluiten, maar dat er een soortgelijke voorziening ervoor in de plaats zou komen. Na een open aanbestedingsronde werd deze opdracht door de gemeente Tilburg gegund aan Resto VanHarte, met een subsidie van €85.000,- voor 2016 en €115.000,- voor elk opvolgende jaar. ...lees verder "Hans Smolders stelt vragen over Resto VanHarte"

sportMaandag 13 juli, tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, dienen PvdA, D66, LST, VVD, OPA en Groep Van Aarle gezamenlijk een voorstel in, met de bedoeling dat sportverenigingen meer invloed krijgen op het gemeentelijke sportbeleid. Gezien het aantal raadsleden dat deze zes partijen vertegenwoordigt (28 van de 45), is nu al zeker dat dit voorstel zal worden aangenomen. ...lees verder "Tilburgse Sportraad meer invloed op sportbeleid"

gemeenteraad 2015-06-04_20-01-05Donderdagavond 4 juni heeft de gemeenteraad bijna zes uur bijeen gezeten in vergadering om de Perspectiefnota 2016 te behandelen. Zoals gebruikelijk passeren in een dergelijke vergadering tientallen voorstellen (moties en amendementen) de revue, waarvan er meestal veel op het laatste moment worden overgenomen door het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) om vervolgens te worden ingetrokken. Een ingetrokken motie wordt niet in stemming gebracht.

Een opvallende motie die niet werd overgenomen en welke was ingebracht door oppositiepartijen LST, VoorTilburg, VVD, en TVP én door coalitiepartij CDA. ...lees verder "Onderzoek naar efficiëntie van subsidie aan ContourdeTwern"

2

05-07-2015-geld-euro-20-eurobiljet-rijk-armDe oppositiepartijen, de fracties van LNS, LST, OPA, PvdA, TVP, Voor Tilburg en VVD hebben via een gezamenlijk persbericht bekend gemaakt dat zij zich zorgen maken over de financiën van de gemeente Tilburg. Deze partijen vinden dat het college met de perspectiefnota 2016 de stad en haar inwoners te weinig perspectief biedt. "Geldpotten raken leeg zonder dat er voldoende concrete resultaten worden geboekt." stellen zij.

“2016 is het jaar waarin zware tijden aanbreken.” Zwaarmoedig start het college de perspectiefnota. Je zou verwachten dat als het zulke zware tijden zijn, in de perspectiefnota een stevig pakket concrete maatregelen is opgenomen waarmee we door zware tijden heen kunnen komen. De fracties van LNS, LST, OPA, PvdA, TVP, Voor Tilburg en VVD constateren teleurgesteld dat dat niet het geval is. ...lees verder "Oppositie uit zorgen over Tilburgse toekomst"

1

ongeluk cityring
(Foto: Jules Vorselaars)

Zondagochtend rond 2.30 uur is er een voetganger aangereden door een taxi. Het ongeluk gebeurde op de Cityring nabij de kruising van de Schouwburgring met de Bisschop Zwijssenstraat. Het 35-jarige slachtoffer is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De taxichauffeur, een 25-jarige man, is na verklaring van getuigen opgepakt voor roekeloos rijden. Het rijbewijs van de man is ingevorderd.

Op hetzelfde kruispunt vond enkele jaren geleden een fataal ongeluk plaats waarbij een fietsster overleed.

Vorige week heeft de fractie Lijst Smolders (LST) nog een voorstel ingediend bij het college van B&W om op en binnen de Cityring een 30-kilometerzone in te voeren. Nu is 50 kilometer per uur de maximum snelheid en vaak wordt er in de avond en nacht nog veel harder gereden op de Cityring. ...lees verder "Opnieuw slachtoffer door hoge snelheid op Cityring"

3

Jos Straathof en Jan Doms
Jos Straathof en Jan Doms

Het Tilburgse jazzfestival 'Stranger than Paranoia', dat inmiddels al 22 afleveringen heeft gekend en dat internationaal belangstelling geniet, dreigt uit de stad te verdwijnen doordat de evenementen- commissie de subsidieaanvraag heeft afgewezen.

Volgens deze commissie bereikt het evenement een te beperkte doelgroep (jazzliefhebbers), hoort het bij de vaste programmering van Paradox en is het programma inhoudelijk te weinig vernieuwend. Stranger than Paranoia heeft om 25.000 euro gevraagd.

Het Stranger than Paranoia Festival is tot ver over de grens bekend omdat saxofonist en initiator Paul van Kemenade al sinds het begin steeds grote musici uit binnen- en buitenland weet te verbinden, die nieuw talent op het podium staan in altijd weer vernieuwende combinaties en waaruit al veel muzikale verrassingen zijn voortgekomen.

motivatie afwijzing Paranoia
Citaat uit de afwijzing van de aanvraag.

...lees verder "Discussie over ‘Stranger than Paranoia’ legt fouten bloot in evenementenbeleid"

1

Midi-voormalige-ChineesTerwijl een groot deel van de  Tilburgse gemeenteraad wel klaar met blijkt te zijn met het hoofdpijn dossier Midi-theater en al reikhalzend uit kijkt naar juli 2015, als de verkoop van Midi, eindelijk definitief wordt bekrachtigd. Heeft de Lijst Smolders Tilburg daarentegen nog grote bedenkingen bij de afwikkeling van de verkoop van het Midi-theater. De partij stelt dat de afwikkeling van de MIDI amateuristisch en zeer bedenkelijk is. De kritiek gaat over de volgende punten:

  • De trage afhandeling van de koop die nu al bijna anderhalf jaar lang duur.
  • De verkoop om niet van de ernaast gelegen grond.
  • De gratis overname van de inventaris.
  • De kosten van de sloop van de voormalige Chinees en het bouwrijp maken van de grond

...lees verder "LST: ‘Afwikkeling Midi amateuristisch en zeer bedenkelijk’"

4

Paul van Kemenade met Wiro Mahieu
Paul van Kemenade met Wiro Mahieu

Naar aanleiding van de gastbijdrage van Jos Straathof, voorzitter van de stichting Paul van Kemenade Quintet, over het subsidiebeleid voor cultuur, heeft de fractie van de Lijst Smolders (LST) vragen gesteld aan het college van B&W (Burgemeester en Wethouders).

De LST verwijst hierbij naar het coalitie-akkoord, dat D66, GroenLinks, CDA en SP in het voorjaar van 2014 hebben opgesteld en waarin deze partijen afspraken hebben gemaakt. Hierin staat onder meer: "We willen gebruik maken van krachten uit de samenleving. Daarbij is het DNA van Tilburg het uitgangspunt." en ook: "Door een geschikt vestigingsklimaat voor kunstenaars en de creatieve industrie, de verschillende podia en de mogelijkheden voor festivals, is hier een voedingsbodem voor cultuur ontstaan. Deze voedingsbodem moet continue versterkt worden om in Brabantstad en heel Nederland zichtbaar te blijven. Cultuur hoort bij het DNA van de stad. Hierbij gaat het om cultuur in alle dimensies, inclusief ons cultuurhistorisch en materieel erfgoed." ...lees verder "LST: “Jazzmuziek hoort bij het DNA van Tilburg”"

2

bibliotheek van de toekomst rapportMaandag 15 december heeft de gemeenteraad besloten om de bibliotheek naar de Spoorzone te laten verhuizen om daar de Bibliotheek van de Toekomst mogelijk te maken. De coalitiepartijen CDA, D66, GroenLinks en SP stemden voor en alle oppositiepartijen stemden tegen.

De SP had hierin een bijzondere positie ingenomen. In de vorige raadsperiode, van 2010 tot 2014, was de SP altijd een tegenstander van deze verhuizing. Maandag 8 december in de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat werd de partij er dan ook stevig op aangesproken dat zij van mening is veranderd sinds het in een coalitie zit met D66, CDA en GroenLinks.

Raadslid Ron Antens (SP) verdedigde die draai door te stellen: “In het verkiezingsprogramma was de SP heel duidelijk: de bibliotheek gaat niet verhuizen naar de Spoorzone. Hoe kan het dan dat op dit moment de SP meegaat in het standpunt om dit alsnog te laten plaatsvinden? Het antwoord is heel simpel: in een coalitie haal je punten binnen en moet je punten toegeven." De SP stelde echter wel voorwaarden aan de verhuizing en eiste dat er eerst ondernemers moesten worden gevonden die in de Spoorzone wilden vestigen. ...lees verder "Bibliotheek verhuist naar Spoorzone – SP geeft toe aan coalitie"

3

stadhuisMaandag 15 december, tijdens de laatste raadsvergadering van 2014, moest de gemeenteraad beslissen over het ontwerp van het stadhuis. Maandag 24 november hadden de raadscommissies Bestuur en Vestigingsklimaat al bijna drie uur hierover vergaderd en op vrijdag 5 december nog eens, omdat de TVP had voorgesteld om helemaal overnieuw te beginnen met de plannen, die al sinds 2010 in voorbereiding zijn. Hierbij hebben een aantal insprekers, deskundigen op het gebied van architectuur en cultuur historische waarde van gebouwen, gepleit om ervoor te zorgen dat het uiterlijk van het stadhuis (de 'zwarte doos' met het witte paleis) te laten zoals het is. ...lees verder "Extra onderzoek naar cultuur-historische waarde van Stadhuis"

1

Bibliotheek-van-de-Toekomst-kleinNaar aanleiding van het debat over de verhuizing van de bibliotheek naar de Spoorzone, welke maandag 8 december werd gevoerd in de raadscommissie Vestigingsklimaat, hebben raadsleden Hans Smolders (LST), Auke Blaauwbroek (PvdA) en Roel Lauwerier (VVD) samen een brief geschreven aan René Spieringhs, de fractievoorzitter van de SP Tilburg. Met deze brief willen zij de SP houden aan haar verkiezingsbelofte en de voorwaarden die deze partij in het coalitie-akkoord heeft gesteld aan een mogelijke verhuizing. ...lees verder "Open brief over verhuizing bibliotheek"

1

geldOp 12 november heeft de gemeenteraad de Begroting voor 2015 vastgelegd, waarin gedetailleerd is afgesproken waar de gemeente het beschikbare geld gaat uitgeven en met welke redenen. De provincie houdt financieel toezicht op alle Brabantse gemeenten. Dit is een wettelijke taak van de Gedeputeerde Staten (GS), het dagelijks bestuur van de provincie.

Dit jaar is de Provincie niet tevreden over de begroting van Tilburg en heeft dat per brief aan de gemeenteraad laten weten. ...lees verder "Provincie niet tevreden over Begroting 2015 van Tilburg"

3

Lochal-Spoorzone-17-35mm-001De discussie in de commissie Vestigingsklimaat op maandag 8 december over de plannen voor de Lochal (de grote, glazen hal vlakbij het station) duurde ruim drie uur. In de week die hieraan vooraf ging, stak het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) de vlag uit over een aantal intentie-overeenkomsten die zij met ondernemers heeft gesloten, om te investeren in de Spoorzone. Oppositiepartijen VVD, PvdA en LST regeerden hierop met een persbericht, waarin zij schreven dat zij deze overeenkomsten veel te zacht vinden. Er staan in deze intentie-overeenkomsten geen harde afspraken, maar alleen goede bedoelingen: de wens om samen te werken aan de ontwikkeling van de Spoorzone.

In het coalitie-akkoord, dat coalitie-partijen D66, GroenLinks, CDA en SP hebben gepresenteerd aan de raad na de verkiezingen, is afgesproken dat de bibliotheek, dan wel de Bibliotheek van de Toekomst, naar de Spoorzone zal verhuizen als er ook ondernemers zijn die zich daar willen vestigen. Volgens wethouder Berend de Vries, verantwoordelijk voor de Spoorzone, is aan die voorwaarde nu voldaan en kan nu verder worden gewerkt aan de verhuizing van de bibliotheek. Zoals gezegd, was de oppositie het daar geheel niet mee eens. Met het vertrek van Fontys vorig jaar nog vers in het geheugen, want ook met Fontys was de basis alleen een intentie-overeenkomst, willen VVD, PvdA en LST hardere afspraken dan alleen intenties voordat ze het voorstel van de wethouder goedkeuren. ...lees verder "Oppositie en SP eisen meer dan ‘goede bedoelingen’ in de Spoorzone"

2

Lochal-Spoorzone-17-35mm-001Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd om de LocHal in de Spoorzone te gaan enoveren en restaureren om hierin onder meer de Bibliotheek van de Toekomst, kennispartners en een Stadshal onder te brengen, om daarmee een Stadscampus te realiseren. Het College denkt hier 28,3 miljoen euro voor nodig te hebben.

Hiermee wil het College een plek creëren waar iedereen welkom is om kennis te vergaren en een plek creëren waar iedereen welkom is om kennis te vergaren en te delen, van het lenen van een boek tot het opzetten van een bedrijf. Dit komt terug in de benaming 'Stadscampus' waarmee we uitstralen dat het een gebied is voor alle Tilburgers. De mix van Kennis Plus, ondernemingen en basisvoorzieningen als een bibliotheek maakt dat elke Tilburger er graag wil vertoeven, zo luidt één van de argumenten. Daarbij moet er een Tilburg Trade Center (TTC) komen waar bedrijven zich kunnen vestigen. ...lees verder "VVD, LST en PvdA tegen plannen van College voor de Lochal in de Spoorzone"

2

raad - begroting-10-11-2014Voor de Tilburgse gemeentepolitiek staat de tweede week van november traditioneel in het teken van de Begroting voor het komende jaar. Deze week komt de gemeenteraad hiervoor twee dagen bijeen: op maandag en woensdag.

De begrotingsdebatten worden afgetrapt door een Algemene Beschouwing van elke partij. Elke fractievoorzitter vertelt wat zijn of haar partij van de begroting vindt en hierop mogen andere fractievoorzitters direct reageren, vragen stellen en/of in discussie gaan. Dit jaar ontbreekt Voor Tilburg bij de Algemene Beschouwingen, maar de reden werd maandagavond niet duidelijk. ...lees verder "Begroting 2015: algemene beschouwingen"

Peter NoordanusIn de raadsvergadering van 3 november dienden Lijst Smolders (LST), OPA en VoorTilburg een motie van wantrouwen in tegen burgemeester Peter Noordanus. Aanleiding voor het indienen van de motie was de presentatie op donderdag 30 oktober van het rapport Ver van Huis. Dit rapport is het resultaat van de Enquêtecommissie Woningcorporaties, die deze zomer onderzoek deed naar de misstanden rond woningcorporaties.

Een motie van wantrouwen is een voorstel om het vertrouwen in een bestuurslid (wethouder of burgemeester) op te zeggen. De aanleiding hiervan is meestal als de indiener vindt dat de persoon in kwestie niet meer in staat is om zijn bestuurlijke taken uit te voeren. Als een motie van wantrouwen veel steun krijgt, of door een meerderheid wordt aangenomen, is dat meestal reden voor een wethouder of burgemeester om op te stappen, hoewel dat officieel niet verplicht is. Vanwege deze zware gevolgen wordt een dergelijke motie gewoonlijk niet vaak gebruikt.

...lees verder "Steun voor burgemeester Noordanus, motie van wantrouwen weggestemd"

2

enquete5Drie Tilburgse politieke partijen: Lijst Smolders, OPA en Voor Tilburg dienen maandag 3 november tijdens de raadvergadering een motie van wantrouwen in tegen Burgemeester Peter Noordanus.

Aanleiding voor het opzeggen van het vertrouwen in de Tilburgse burgemeester Noordanus is de presentatie afgelopen donderdag 30 oktober van het rapport Ver van Huis. Dit rapport is het resultaat van de Enquêtecommissie Woningcorporaties, die deze zomer onderzoek deed naar de misstanden rond woningcorporaties. Door beleggingen in risicovolle derivaten verloor woningcorporatie Vestia 2,4  miljard euro. ...lees verder "Motie van wantrouwen tegen burgemeester Noordanus"

parkeren betaaldDe fractievoorzitters Roel Lauwerier (VVD) en Hans Smolders (LST) hebben met verbazing gereageerd op het plan van het college om de parkeertarieven in de Tilburgse Binnenstad te verhogen. Deze twee oppositiepartijen hebben dit via een brief aan de voorzitters van de Commissies Leefbaarheid en Vestigingsklimaat laten weten.

In deze brief schrijven de raadsleden: "Sommige tarieven gaan zelfs met 30 cent omhoog. Dat is voor de Schouwburg- en Koningsplein-parkeergarage een verhoging van bijna 20%. Het college wil de binnenstad aantrekkelijker maken. Met het zo fors verhogen van de parkeertarieven slaat het college het verkeerde pad in. Het wordt onaantrekkelijker om naar onze binnenstad te gaan. Het lijkt er op dat het college op dreef raakt met het ‘autootje pesten’." ...lees verder "VVD en LST reageren met verbazing op verhoging parkeertarieven"

2

08-19-2013-Jetta-Klijnsma
Jetta Klijnsma op bezoek bij beschut werk SORT

In de raadsvergadering van maandagavond 22 september heeft de Uitvoering van de Participatiewet de eindstreep gehaald. Alleen de PvdA stemde tegen, wat tot soms pittige reacties leidde bij raadsleden van andere partijen, aangezien de Participatiewet bedacht is door PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma. Bart van de Camp (SP): "Het is altijd hetzelfde met de PvdA. Zij maken er een rommel van en wij mogen het zien op te ruimen."

De reden dat de PvdA Tilburg tegen heeft gestemd is de afschaffing van het beschutte werk; het Tilburgs Alternatief, dat inmiddels ook landelijk aandacht krijgt. Beschutte werkplekken, voor mensen met minder dan 30% arbeidsvermogen, kosten de gemeente ongeveer 26.400 euro per persoon per jaar, wat dan niet meer gebruikt kan worden voor mensen die net iets meer kunnen en ook ondersteuning nodig hebben. ...lees verder "Uitvoering Participatiewet: alleen PvdA stemt tegen"