Spring naar inhoud

3

De twee wijkraden in Tilburg Noord: Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant-Quirijnstok; hebben gezamenlijk een manifest en actieplan opgesteld. Met deze hartenkreet roepen zij op om in Tilburg Noord de armoede terug te dringen en de leefbaarheid te verbeteren. Deze twee wijkraden hebben zich verenigd in de Federatie “Nieuw Noord” en worden gesteund door het Ronde Tafelhuis, ContourdeTwern, wijkteam Noord en de parochies. ...lees verder "Hartenkreet uit Tilburg Noord: “Op naar Nieuw Noord”"

Share

Op bedrijventerrein Kreitenmolen in Udenhout start een proef waarbij ondernemers met een app de verlichting van hun eigen bedrijf kunnen aanpassen. Ook is het mogelijk om de lantaarnpalen in de openbare ruimte feller te laten schijnen.

De bedrijven kunnen dat doen als ze het idee hebben dat er onveilige situaties op het terrein zijn. Via camera's kunnen de ondernemers zien wat er in de buurt van hun bedrijf gebeurt. Als ze dat niet vertrouwen kunnen ze met de app de verlichting van hun onderneming veranderen. ...lees verder "‘Slimme verlichting’ en ‘Hacken voor Dummies’"

Share

PvdB Korvel
Korvelplein - Foto: Peter van de Besselaar

Een keer in de twee jaar houdt de gemeente Tilburg een zogenoemde wijktoets. Ruim 14.500 Tilburgers werkten in oktober 2015 mee aan het Lemon-onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid. De mening van bewoners is een belangrijk onderdeel van de Wijktoets. In de Leefbaarheidmonitor (Lemon) geven bewoners gemiddeld een 7,3 als totaalcijfer voor de buurt waarin ze wonen.

De resultaten voor alle wijken en buurten in Tilburg staan op lemontilburg.nl. Het lemon-onderzoek (hier te downloaden) is uitgevoerd in opdracht van de Tilburgse woningcorporaties TBV Wonen, Tiwos, WonenBreburg, 't Heem en de gemeente.

...lees verder "Wijktoets 2016: extra inzet in 13 Tilburgse wijken en buurten"

Share

Foto: Surinaams zangkoor Pramisi maakte nieuwe kleren voor haar 25-jarig jubileum.
Surinaams zangkoor Pramisi maakte nieuwe kleren voor haar 25-jarig jubileum.

Mooi zo Goed zo (MzGz) heeft een succesvol jaar achter de rug. Liefst 35 wensen van organisaties zijn gerealiseerd. Denk hierbij aan geheugenspellen voor ouderen, naaimachines en wasmanden voor de naai- en strijkservice van het Ronde Tafelhuis, een mobiele piano voor het Alzheimer Café, een waterpomp voor de moestuin in Groenewoud en nieuwe kleding voor Surinaams zangkoor Pramisi. ...lees verder "‘Mooi zo Goed’ zo heeft succesvol jaar achter de rug"

Share

059 1510 Kruisvaardersstraat 40 St JozefzorgDe gemeenteraad organiseert maandag 7 december een gesprek waaraan alle inwoners van Tilburg mogen meedoen. Het thema van deze avond is: "Maatschappelijk gevoelige voorzieningen, wat moet je ermee?'

Daklozen moet je een dak boven hun hoofd bieden. Mensen met verslavingsproblemen moet je opvangen. Asielzoekers en vluchtelingen moeten ergens een plek hebben. De overheid komt nogal eens in actie om voorzieningen te treffen voor mensen met maatschappelijke problemen. Dat vinden we in onze samenleving meestal heel gewoon. Maar zodra zo’n voorziening in onze eigen wijk of buurt komt, ligt dat toch gevoeliger. ...lees verder "Raad en Tilburgers in gesprek over ‘maatschappelijk gevoelige voorzieningen’"

Share

Gastbijdrage van Marcel Timmermans, voorzitter bewonerswerkgroep wijk Fatima

059 1510 Kruisvaardersstraat 40 St JozefzorgDit is een oproep aan ALLE Tilburgers die staan voor gastvrij en leefbaarheid

Beste Tilburgers,

In Nederland vragen op dit moment veel mensen asiel aan.

De gemeente Tilburg heeft besloten aan de oproep van de landelijke politiek gehoor te geven en in Tilburg asielzoekers te ontvangen. Deze oproep respecteren wij.

In de Nederlandse politiek en ook door de landelijke politie reeds wordt zeer duidelijk aangegeven de asielzoekers te huisvesten in kleinere groepen in Nederland. Ook dit respecteren wij. ...lees verder "Oproep aan alle Tilburgers die staan voor gastvrijheid en leefbaarheid"

Share

20150824 TBV Wonen Spoorlaan WoningbouwverenigingDe gemeente Tilburg en vier woningcorporaties houden een groot onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.

Bij ruim 50.000 woningen, meer dan de helft van alle woningen in de stad, valt volgende week een vragenlijst in de brievenbus. Met de enquête wordt bewoners gevraagd wat zij vinden van de leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt. ...lees verder "Groot leefbaarheidsonderzoek in Tilburg"

Share

Henri Swinkels Gedeputeerde van Brabant @Erik van der Burgt
Henri Swinkels, Gedeputeerde van Brabant Foto: Erik van der Burgt

Henri Swinkels, de gedeputeerde van de Provincie Noord Brabant op het gebied van leefbaarheid, heeft vandaag een werkbezoek afgelegd aan Wijkcentrum In de Boomtak. De aandacht ging uit naar de wijze waarop dit wijkcentrum in zelfbeheer is vormgegeven.

Vooral de bijzondere financiering ervan, middels certificaten die ondergebracht zijn in een coöperatie, genoot bijzondere interesse.

Daarnaast was er ook lof voor de duurzaamheidsprojecten waaronder de aanleg van zonnepanelen.

Het bezoek maakte onderdeel uit van een korte route langs drie leefbaarheidsprojecten in Brabant waaronder Ons Geeren in Breda en Social Label in Den Bosch. ...lees verder "Gedeputeerde Henri Swinkels bezoekt wijkcentrum In de Boomtak"

Share

fabriekstraat_29_5038em_tilburg_100330905550614131In de commissievergadering leefbaarheid op maandag 29 september 2014 heeft burgemeester Peter Noordanus bij de behandeling van het agendapunt "Veiligheid en communicatie rondom sociaal maatschappelijke voorziening in Fabriekstraat" toegezegd om een concept-veiligheidsrapport over de situatie met betrekking tot het sociaal pension 'De Vest' op te stellen. Aanleiding hiervoor was de verontruste inbreng van vier omwonende en ondernemers waarin er een uiterst negatief beeld werd geschetst over de overlast die het pension 'De Vest' veroorzaakt op hun omgeving.

Pension 'de Vest', aan de Fabrieksstraat in Tilburg is een 24 uur zorg afdeling van Traverse waar vierentwintig cliënten wonen. Zij hebben een psychiatrische zorgvraag met somatische ondersteuning en mogelijk ook een zorgvraag op het gebied van verslaving, financiële begeleiding of dagbesteding.

Het gemeentelijk veiligheidsrapport is inmiddels bekend bij de omwonenden en dit is reden van enkele omwonende om het vertrouwen in de gemeente Tilburg op te zeggen over een goede oplossing van dit probleem. ...lees verder "Geen vertrouwen meer in oplossing overlast sociaal pension de Vest"

Share

A58 Google Street View
A58 - Foto: Google Street View

Er komt geld voor verbreding van de A58 en aanpak N65 na 2020. Voor deze projecten heeft het kabinet in Den Haag geld vrij gemaakt in het meerjarenprogramma 'Infrastructuur en Ruimte'. Dit maakte minister Melanie Schultz van Haegen van 'Infrastructuur en Milieu' onlangs bekend.

Voor de verbreding van de A58 ten zuiden van Breda en tussen Tilburg en Eindhoven reserveert de minister €425 miljoen voor uitvoering in 2021-2023. Ook wil het Rijk €55 miljoen inzetten voor een verdiepte ligging van de N65 bij Vught en een fietstunnel en eco-voorziening bij Haaren, maar alleen als de regio €45 miljoen bijdraagt. Gedeputeerde Staten vinden deze uitkomst van overleg met de minister een belangrijke stap voorwaarts voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in Brabant. Echter, Provincie Noord-Brabant en het regionaal bedrijfsleven vinden echter dat de aanpak van de A58 niet tot na 2020 kan wachten en zij hebben de minister begin van deze zomer voorgesteld om deze Rijksweg 5 tot 7 jaar eerder aan te pakken, waarbij ook het bedrijfsleven financieel zal bijdragen.

Studies van Rijk en provincie geven namelijk aan dat de A58 nu en in de toekomst het grootste knelpunt is. De Rijksweg N65 zorgt juist in de dorpskernen Vught en Haaren voor veel verkeersoverlast en onveiligheid.  De Brabantste gedeputeerde Ruud van Heugten: “Ik ben blij dat de Minister het belang erkent van een goede doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op deze Brabantse wegen. Maar we zijn er nog niet. Het verkeersknelpunt op de A58 kan niet wachten tot na 2020. Wij roepen de minister daarom op om haar aandeel te leveren in de verdere uitwerking van de businesscase voor een publiek-private samenwerking voor de A58."

Share

1

Nadat in het voorjaar en het begin van de zomer de debatten over de bezuinigingen waren gevoerd in de gemeenteraad, is er de afgelopen drie maanden gewerkt aan de begroting van de gemeente Tilburg voor 2012, en globaal tot 2015. Deze 'programmabegroting' wordt op 7, 10 en 11 november besproken in de gemeenteraad, die het dan moet goedkeuren.

De begroting is altijd een moeilijk leesbaar boekwerk en lastig om te begrijpen. Daarom is er dit jaar een poging gedaan om het leesbaarder en begrijpelijker te maken. Dit lijkt redelijk gelukt, aangezien de gebruikelijke 700 pagina's zijn teruggebracht tot een ruime 200. De begroting bestaat uit vier hoofdthema's en deze zijn weer onderverdeeld in 16 programma's, met een logische samenhang, zo is de bedoeling. De vier thema's zijn: Sociale stijging, Vestigingsklimaat, Leefbaarheid en Bestuur. Bij elk thema wordt verteld wat er al gedaan is, wat de situatie nu is, wat er nog moet gebeuren en wat daarvoor financieel voor nodig is. Om het overzichtelijker te maken is er gewerkt met tabellen in plaats van lappen tekst, zoals in andere jaren. (Vanaf pagina 19 in het document)

Tot en met 2015 moet er nog 49,7 miljoen euro bezuinigd worden, zo is de verwachting. Heel precies is dit bedrag nog niet, omdat nog onzeker is, welke bezuinigingen er vanuit de regering in Den Haag nog worden ingevoerd. Dit zal pas na Prinsjesdag, dinsdag 20 september, duidelijker worden. De verwachting is, dat de gemeente nog meer dingen zelf moet gaan doen, zoals uitvoering van de AWBZ en jeugdzorg, die eerst door de landelijke overheid werden gedaan, maar zonder extra geld erbij om die dingen te kunnen doen. Hoe dan ook, er is hier alvast rekening mee gehouden, voor als het nodig mocht blijken.

Het goede nieuws is, dat het in Tilburg relatief goed gaat, ondanks de crisis. Er zijn meer banen bijgekomen, meer vrouwen hebben werk en de jeugdwerkloosheid en criminaliteit zijn gedaald. Tilburg staat op de 16de plaats van aantrekkelijke steden om te wonen. In cultuuraanbod staat de stad op de 10de plaats, vanwege het aanbod in film en concerten. (Bron: Atlas voor Gemeenten 2011) Daar tegenover staat, dat er minder huizen gebouwd worden omdat de er minder vraag is naar nieuwe woningen en dat het aantal mensen met een uitkering en in armoede is gegroeid.

In de programmabegroting zijn de bezuinigingen voor 2012 uitgewerkt. Daarbij is geen enkel terrein ontzien. Er zal fors bezuinigd gaan worden op: re-integratie, onderwijs en jeugd, inburgering, participatie, zorg en welzijn, cultuur, economische activiteiten, infrastructuur, veiligheid, schoon en heel, sport, burgerparticipatie, dienstverlening en de ambtelijke organisatie. En ook het tekort op de grondexploitatie, het onroerend goed van de gemeente, moet naar beneden, van €64,6 miljoen nu naar hooguit €10 miljoen in 2015. Om die reden zijn dan ook de T-dome en de plannen in het Veemarktkwartier geschrapt. Daar staat tegenover dat in betere tijden de eventuele financiële voordelen gebruikt gaan worden voor verlaging van de OZB, die nu wordt verhoogd, en voor onderwijs, jeugd en participatie, zo is het plan.

"Tilburg moet ook de komende jaren een leefbare en aantrekkelijke stad zijn en blijven. Mensen en bedrijven moeten zich hier willen vestigen en willen blijven. Mensen moeten een beroep kunnen doen op de gemeente als ze niet zonder hulp en ondersteuning kunnen. Tilburg en de Tilburgers moeten er klaar voor zijn als de economische wind weer in de zeilen komt." zo stelt het college in de begroting.

De verdeling van de nu verwachte bezuinigingen van bijna 50 miljoen worden verdeeld over de vier thema's:

 • Sociale stijging: €24 miljoen
 • Vestigingsklimaat: €3,2 miljoen én daarbij de tekorten van het grondbedrijf, dat zorgt voor het onroerend goed van de gemeente
 • Leefbaarheid: €6,9 miljoen
 • Bestuur: €14,4 miljoen

Met fors minder geld, wil de gemeente wél meer doen, omdat zij verwacht dat het ervoor zal zorgen dat mensen beter zichzelf kunnen redden en daardoor de gemeente minder nodig zullen hebben. Het plan is om:

 • Meer mensen uit een uitkering aan werk te helpen
 • Te zorgen dat iedereen meedoet, mensen zonder betaald werk zullen als vrijwilliger aan de slag moeten om in ieder geval sociaal actief te blijven
 • Iedereen moet de Nederlandse taal kunnen spreken en de Nederlandse gewoonten kennen.
 • Woningen te bouwen waar vraag naar is, er komen namelijk steeds meer éénpersoonshuishoudens bij.
 • Meer werkgelegenheid, waarvan zeker 5.000 banen vóór de verkiezingen in maart 2014
 • Een schone en hele stad, zodat de leefomgving goed is en blijft.

Ook de gemeente zelf gaat anders werken en minder taken zelf doen. Het werk moet met 160 voltijds werkplekken minder gedaan worden. Burgers krijgen tegelijkertijd meer inspraak door middel van 'burgerparticipatie'. In de programmabegroting zit nog één post, waar nog geen geld voor is gevonden en waar de gemeenteraad over moet beslissen of zij daar geld voor beschikbaar wil stellen, of niet. De regering in Den Haag heeft namelijk besloten om geen geld meer te geven voor schuldhulpverlening, waarbij mensen die door omstandigheden diep in de schulden zijn geraakt, hulp en begeleiding krijgen om er uit te komen. Den Haag schaft dit af, maar het college van Tilburg wil daar toch mee doorgaan, en heeft daar €500.000 per jaar voor nodig.

Share

1

Erik de Ridder en Berend de Vries
Wethouders Erik de Ridder en Berend de Vries presenteren het Koersdocument waarover Tilburgers op 28 maart hun mening mogen geven

Zoals gisteren al is aangekondigd, worden op 28 maart Tilburgers opnieuw uitgenodigd door de gemeente om hun mening te geven over de bezuinigingen. De gemeente Tilburg moet bijna 50 miljoen (geen 53 miljoen zoals eerder geschat) bezuinigingen doordat het kabinet van premier Rutte dit bedrag bezuinigt op Tilburg. Daar bovenop heeft de gemeente een tekort van 85 miljoen op haar 'grondexploitatie', wat betekent dat diverse 'grote projecten' niet kunnen doorgaan. Welke dat zijn? Dat is nu nog niet besloten. "Maar als je niks doet, wordt dat tekort per jaar 5 miljoen euro groter." zo licht wethouder Berend de Vries toe in de perspresentatie van deze middag.

Overleeft het Midi Theater deze bezuinigingsslag? Tilburgers hebben inspraak!

Als voorzet heeft het college van Burgemeester en wethouders een 'koersdocument' geschreven, een voorstel aan de raad en aan de bevolking van Tilburg, over hoe die bezuinigingen moeten worden gedaan en dus waar de klappen gaan vallen. In dit document zijn ook de suggesties van Tilburgers opgenomen, die zijn verzameld via social media en drie stadsdebatten op 26 februari. De bedoeling is, dat burgers die maandag 28 maart de raad willen toespreken over hun mening, dit document eerst lezen. De inbreng van insprekers kan over dit koersdocument gaan, maar dat hoeft niet. Dit koersdocument is te donloaden vanaf de website van de gemeente of online te lezen, opgesplitst in vier thema's.

Minder onderhoud aan wegen? Tilburgers hebben inspraak!

De vier thema's waarop burgers kunnen inspreken zijn 'Sociale Stijging', 'Vestigingsklimaat', 'Leefbaarheid' en 'Bestuur'.
Op het thema 'Sociale stijging' stelt de gemeente voor om €24,5 miljoen te bezuinigen. Hieronder vallen

 • arbeidsmarkt - verminderen gesubsidieerd werk - €12,4 mln,
 • armoedebeleid - stoppen collectieve ziektekosten-verzekering - €1,1 mln,
 • integratie - stoppen met inburgering - €3,7 mln,
 • onderwijs en jeugd - vermindering bijdrage aan MBO en minder leerlingenvervoer - €2,2 mln
 • zorg en welzijn - bezuinigingen op de WMO, zoals vervoer, hulp in de huishouding en woningaanpassingen - €5,1 mln

Op het thema 'Vestigingsklimaat' wil de gemeente €2,1 miljoen bezuinigen. Hierbij gaat het over:

 • Economie - invoering toerismebelasting - €0,3 mln
 • Cultuur - €1,0 mln
 • Stedelijke inrichting - €0,7 mln
 • Wonen - €0,1 mln

Op het thema 'Leefbaarheid stelt de gemeente voor om €8,2 miljoen te bezuinigen, daar valt onder:

 • Veiligheid - afschaffen van A-team en minder bijdrage aan de regio - €0,7mln
 • Openbare ruimte  - minder wegenonderhoud, minder schoonmaken, lager niveau 'groen' - €5,7 mln
 • Milieu - soberder milieubeleid, eigen bijdrage ophalen grof huisvuil - €1,6 mln
 • Sport - hogere tarieven en accommodaties ook gebruiken voor andere functies - €0,2 mln

Op het thema 'Bestuur' denkt de gemeente met de volgende maatregelen €14,9 miljoen te bezuinigingen:

 • Bestuur - minder wethouders en/of raadsleden - €1,3 mln
 • Belasting, tarieven en dienstverlening - Hogere OZB, hogere leges, sluiting stadswinkels en meer gebruik van internet - €6,4 mln
 • Organisatie - reorganisatie bij de gemeente - €7,2 mln

Daarbovenop moet er geschrapt worden in bouwplannen en zogenaamde 'grote projecten' om het tekort op de 'grondexploitatie' te verminderen. Het tekort is nu €85 miljoen en loopt per jaar met €5 miljoen op als je niks doet. Voor een deel komt dit, doordat er meer nieuwbouw is gepland dan nodig is om aan de vraag te voldoen. Mogelijkheden die de gemeente voorstelt zijn onder andere:

 • Stoppen met het ontwikkelen van de T-Dome op het van Gend & Loosterrein.
 • Minder sociale woningbouw
 • Hogere grondprijzen
 • Bezuiniging op het Grondbedrijf
 • Goedkopere uitvoering van sporthal in de Kruidenbuurt

"Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren," stelt wethouder Berend de Vries van 'Grondzaken'. "Dat kan onder meer door in bepaalde projecten minder sociale woningbouw op te nemen, te kiezen voor een lager inrichtingsniveau van het openbaar gebied en aanpassing van de grondprijzen".  Ook is besloten dat de ontwikkeling van een wielerbaan, T-dome, definitief van de baan is.

 

Share

Het wapen van Tilburg in de Paleis-raadszaal

Leefbaarheidonderzoek in Tilburg binnenkort van start

Bij ruim 36.000 woningen in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot, bijna een derde deel van alle woningen in de stad, valt binnenkort een vragenlijst in de brievenbus. Zowel huurders van WonenBreburg, Tiwos, TBV Wonen en 't Heem als particuliere huiseigenaren krijgen een formulier.

In Tilburg zijn drie onderzoeken van belang bij het maken van keuzes voor beleid in wijken en buurten. Het 'leefbaarheidsonderzoek' is één van die drie. De andere twee zijn de 'veiligheidsindex' en de gebiedsscans van de politie.

Het verschil tussen het leefbaarheidsonderzoek en de veiligheidsindex is dat de eerste meer ingaat op hoe mensen hun leefomgeving beleven, in de veiligheidsindex wordt bewoners ook gevraagd naar zaken als gevoel van veiligheid, slachtofferschap en buurtproblemen.

De initiatiefnemers hopen op een grote deelname. Daarom worden onder de deelnemers 20 cadeaubonnen verloot van € 50,-. Tot 8 oktober kunnen alle vragenlijsten terug gestuurd worden. De resultaten worden in februari 2011 bekend gemaakt.

Share

Dierenkliniek 'Den Besterd', doelwit van graffitispuiters

Een graffitiproject in de Tilburgse wijk De Besterd is maadag 5 juli begonnen met een eenmalige schoonmaakactie. Schoonmakers van het Brabant Afval Team (BAT) verwijderen alle graffiti. Vervolgens gaat BAT wekelijks controleren op ongewenste graffiti. De gemeente betaalt de schoonmaak, die normaal valt onder verantwoordelijkheid van de pandeigenaar. Maar omdat de Besterd een zogenoemd 'veiligheids-urgentiegebied' is, neemt de gemeente het voortouw. De Besterd is op basis van veiligheidscijfers van de gemeente en politie aangewezen als een veiligheids-urgentiegebied. Dat betekent dat de (sociale) veiligheid in deze wijk extra aandacht nodig heeft. Een van de aandachtspunten is aanpak van graffiti; vaak de oorzaak van verloederde uitstraling, aldus de gemeente. Dit komt de leefbaarheid en de veiligheidsbeleving van de buurt niet ten goede.

Wethouder Roel Lauwerier: "We zien dat de aanpak werkt. Na een schoonmaakactie volgen wekelijkse controles op graffiti. Dat ontmoedigt de daders. Ervaringen na een soortgelijk project in het Reeshofpark en de binnenstad zijn wat dat betreft een enorme bevestiging. Het Reeshofpark is nagenoeg schoon en ruim tachtig procent van de graffiti uit de binnenstad is verdwenen. Ook het aantal meldingen van overlast is flink gedaald."

De gemeente geeft ruimte aan graffitikunstenaars, maar dan wel op legale graffitiplaatsen. Ze kunnen terecht aan het Westerpark, aan de Kruizemuntweg (Wandelbos), bij de Hall of Fame (St. Ceciliastraat), bij het Skatepark Gasthuisring en de Skateplek in het Reeshofpark.

Share

Tilburg is erg rijk aan groepen die met enige regelmaat interessante avonden organiseren rond een bepaald thema en die daarmee veelal hun eigen publiek trekken. Een vijftal van deze groepen heeft nu besloten om te gaan samenwerken onder de naam Tilburg DebatStad. Op maandag 9 November 2009 is Tilburg DebatStad officieel van start gegaan en bekend gemaakt aan het publiek. Tilburg DebatStad is een samenwerking van Milieucafé, BrabantBalie, Science Café, Wereldpodium en Studium Generale. In de eerste plaats willen deze groepen hun programmering en communicatie op elkaar afstemmen. Daarnaast willen zij samen ook grotere debatten en discussie-avonden gaan organiseren, waarvan de avond met Marc van Roosmalen de eerste was.

De samenwerking werd op deze avond in 013 ondertekend.

logo-tilburgdebatstad-tijdeDe vijf samenwerkende organisaties van Tilburg DebatStad, te weten:

Studium Generale, Wereldpodium, BrabantBalie, Science Café Tilburg en Milieucafé Tilburg hebben onlangs de krachten en programmering gebundeld.

Voor november 2009 is het programma als volgt: ...lees verder "Tilburg DebatStad: oprichting en programma"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen