Spring naar inhoud

Op maandag 27 maart 2017 hebben onder andere G32 (32 grotere Nederlandse steden waaronder Tilburg), VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), onderwijsinstellingen en vluchtelingenorganisaties de noodklok geluid over de tegenvallende resultaten van het inburgeringsbeleid van de Rijksoverheid en zij pleiten voor maatregelen.

In het pamflet dat gezamenlijk is geschreven, roepen zij de regering op om de verantwoordelijkheid voor de inburgering van nieuwe inwoners, bij de gemeenten te leggen. Op dit moment vinden in Den Haag de gesprekken plaats om een nieuwe regering te vormen uit een coalitie (samenwerking) van vier partijen (VVD, CDA, D66 en GroenLinks). Door de politici in Den Haag op dit moment hierom te vragen, zou het kunnen zijn dat het pamflet onderdeel van gesprek zal worden in de coalitie-onderhandelingen tussen de partijen, die misschien deel gaan nemen aan het nieuwe kabinet. ...lees verder "Inburgering: Gemeenten vragen de regie terug van het Rijk"

Share

De participatieverklaring wordt een verplicht onderdeel van de inburgering. Alle nieuwkomers moeten als onderdeel van hun inburgeringsexamen binnenkort eerst het traject rond de participatieverklaring doorlopen bij de gemeente.

Het voorstel van minister Asscher (PvdA), waarmee de Tweede Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Wet inburgering,  houdt in dat nieuwkomers leren over de Nederlandse kernwaarden en een verklaring ondertekenen dat ze deze waarden respecteren. Als de Eerste Kamer ook instemt, wil Asscher dat de participatieverklaring per 1 juli 2017 verplicht wordt. ...lees verder "Participatieverklaring verplicht onderdeel van de inburgering"

Share

De Rijksoverheid en de gemeenten hebben afgesproken dat het Rijk in 2016 en 2017 een bedrag van €70 miljoen per jaar meebetaalt aan integratie en participatie van statushouders. Het bedrag dat elke gemeente krijgt is direct afhankelijk van het aantal statushouders dat wordt opgevangen.

2016-04-21 8516 fAG Paleis Raadhuis WillemspleinIn de afgelopen maand is in de raad (18 april 2016) en commissie Sociale Stijging (11 april jl.) veel gesproken over de opvang van asielzoekers die een verblijfsvergunning (voor 5 jaar) hebben (statushouders). Alle gemeenten moeten in principe een aantal mensen opvangen, maar niemand heeft de mogelijkheid om gemeenten hiertoe te verplichten. Daardoor hebben een aantal gemeenten, waaronder Tilburg, Loon op Zand en Heusden al een redelijk aantal mensen opgenomen terwijl andere gemeenten, bijvoorbeeld Baarle-Nassau en Oirschot, nog geen tot heel weinig mensen hebben opgevangen. (Bron:  www.opnieuwthuis.nl) ...lees verder "Rijk gaat meebetalen aan opvang asielzoekers en vergunninghouders"

Share

1

IntegratieDoor de landelijke bezuinigingen op inburgering en integratie, komt hiervoor een andere aanpak. In plaats van aparte trajecten voor nieuwe Nederlanders, moet nu iedereen zelf zorgen voor zijn of haar integratie. Reeds in oktober 2010 heeft de gemeenteraad van Tilburg besloten om de integratie zoals het nu geregeld is, geleidelijk af te schaffen.

Wethouder Jan Hamming: "We willen af van het onderscheid autochtoon-allochtoon. We willen dat iedere Tilburger een stapje vooruit komt. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven. Maar mensen die het nodig hebben, bieden we een sociaal vangnet en extra ondersteuning. Doordat de geldstromen verminderen zijn we gedwongen scherpe keuzes te maken. Dit betekent onder meer dat de subsidies voor allochtone zelforganisaties, die vooral gericht zijn op ontmoeting in eigen kring, worden stopgezet. Ook omdat de behoefte aan organisatie afneemt en omdat jongeren zich niet thuis voelen bij die traditionele aanpak."

Opdat het nuttige werk dat deze organisaties toch ook doen zoveel mogelijk kan worden voortgezet, moeten zij veel meer gaan samenwerken. Zij organiseren ontmoetingen, geven informatie en advies, geven begeleiding en trainingen en ondersteunen vrijwilligers. Het Huis van de Wereld moet hier, volgens de gemeente, een meer centrale rol in gaan spelen.

Voor deelname van vrouwen aan de maatschappij wordt een uitzondering gemaakt. Emancipatie van vrouwen zal ervoor moeten zorgen dat meer vrouwen een betaalde baan zullen vinden. Ook hierbij is het onderscheid allochtoon-autochtoon steeds minder van belang. De gemeente sluit hiervoor aan bij het landelijke programma "Eigen Kracht", van het ministerie van OCW. Wel moeten ook hier diverse organisaties meer gaan samenwerken. Vanaf 2013 zijn de activiteiten voor alle vrouwen onderdeel van het emancipatiebeleid en niet langer van het integratiebeleid.

Het gaat hier nog om een collegebesluit, de raadscommissie Maatschappij vergadert erover op maandag 29 augustus 2011.

Share

Welzijnsorganisatie De Twern is op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om nieuwe Nederlanders de taal te leren en te helpen om vertrouwd te raken met de Nederlandse samenleving. Daarnaast zoekt De Twern ook vrijwilligers die de kinderopvang willen verzorgen tijdens de uren dat de ouders les krijgen.

Van vrijwilligers die belangstelling hebben voor deze taken, wordt verwacht dat ze het leuk vinden om met mensen uit verschillende culturen om te gaan en dat ze een goede taalvaardigheid hebben. Het is ook mogelijk om een keer een paar lessen van een ervaren taaltrainer mee te maken. De lessen worden alleen gegeven tijdens schoolweken, tijdens de vakanties wordt er geen les gegeven.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Joys van Lieshout (joysvanlieshout@reeshof.twern.nl) of Roos van Esch (roosvanesch@reeshof.twern.nl) of via telefoonnummer 013-5728383.

 

Share

De crisismaatregelen die vorig jaar zijn genomen om de werkloosheid in de stad te bestrijden, hebben goed geholpen. Ondanks de economisch slechte tijd, zijn 489 mensen weer aan het werk. Wethouder Jan Hamming van sociale zaken en werkgelegenheid zegt hier over: "De maatregelen hebben effect, voor het eerst stijgt het aantal mensen met een uitkering in Tilburg minder snel dan landelijk. Dat is echt een trendbreuk ten opzichte van de afgelopen jaren." Het voornemen is om voor het eind van 2011 in ieder geval 522 mensen uit een uitkering en aan een betaalde baan te helpen. Dit doel gaat welhaast zeker ruimschoots gehaald worden.

Daarbij zijn 86 jongeren die eerst thuis zaten, nu begonnen aan een werk-leerovereenkomst, waarmee deze jongeren begeleid zijn naar een opleiding of een baan. Ook zijn er 129 mensen extra bij de Diamantgroep aan de slag gegaan, voor wie een gewone baan nu nog een stap te ver is.

Ook startende ondernemers, die startten vanuit een uitkering, hebben ondersteuning gekregen. Op deze manier zijn 88 nieuwe ondernemers aan hun eigen bedrijf begonnen. Ten slotte zijn 148 mensen aan een inburgeringstraject begonnen.

De gemeenteraad heeft op 21 juni 2010 ingestemd met deze crisismaatregelen. In totaal is er ruim 6 miljoen euro beschikbaar voor 2010 en 2011. Van dat geld worden deze maatregelen genomen om de werkloosheid in de stad te bestrijden.

 

Share

1

Gemeenteraadsleden gaan in discussie met elkaar en stemmen over nieuwe plannen
Gemeenteraadsleden gaan in discussie met elkaar en stemmen over nieuwe plannen

Vanavond vergadert de Tilburgse gemeenteraad en worden er de nodige knopen doorgehakt. Vandaar een samenvatting van de belangrijkste onderwerpen voor deze avond. Voordat de vergadering écht kan beginnen worden eerst Sjef Robben (CDA) en Rebecca Pol (Partij voor Tilburg) officieel beëdigd als raadsleden. Sjef Robben neemt de plaats in van Anton van Opdorp en Rebecca Pol komt op de plek van Huib Luiten. Johan van de Ven wordt beëdigd als commissielid voor de Partij voor Tilburg.

Vervolgens gaat de raad in conclaaf over de 'Binnenstadsvisie 2011-2020'. Hierbij gaat de discussie over hoe het met de Binnenstad van Tilburg verder moet de komende tien jaar. Wonen, werken en studeren, maar ook het winkelaanbod, het cultuuraanbod en uitgaansgelegenheden maken deel uit van de discussie.

De Nieuwe Wet Inburgering. Aangezien de regering in Den Haag een nieuwe inburgeringswet heeft aangenomen, moeten ook in Tilburg de regels worden aangepast. Daar komt bij dat er na 2012 geen geld meer uit 'Den Haag' zal zijn om inburgeringscursussen te betalen, terwijl inburgeren wél verplicht is voor immigranten. Vandaar nu onderwerp van discussie in de raad.

Flexibele openingstijden voor de horeca. Het voorstel dat door zes partijen (D66, VVD, Partij voor Tilburg, SP, VSP en Trots ) is gedaan om de horeca in de binnenstad met flexibele openingstijden te laten werken is eveneens vanavond onderwerp van discussie.

Een voorstel over het Gemeentelijk Werkbedrijf. Dit Gemeentelijk Werkbedrijf wordt opgericht om mensen aan het werk te helpen die al langere tijd in de bijstand zitten en voor wie het moeilijk is om werk te vinden. Over hoe dat allemaal moet gaan de gemeenteraadsleden in discussie.

Tot slot een voorstel van de PvdA om coffeeshops te verplaatsen die dicht in de buurt van scholen zitten. Deze partij wil dat op deze manier kinderen minder snel in aanraking komen met softdrugs. De gemeenteraadsvergadering begint om 20.00 uur en is voor iedereen toegankelijk om bij te wonen. De volledige agenda staat hier online.

Share

2

Dat is de leuze waarmee de gemeente Tilburg de aankomende 'Informatiemarkt Inburgering' aankondigt. Deze 'Informatiemarkt Inburgering' wordt zaterdag 18 september gehouden in de 'Burgerhal' van het Stadhuis van 12.00 uur tot 16.30 uur. Inwoners van Tilburg die willen inburgeren kunnen dan binnenlopen voor alle informatie over het leren van de Nederlandse taal: Wat voor cursussen zijn er in Tilburg en welke past het beste bij mij? Kan ik inburgeren combineren met mijn werk? De gemeente geeft samen met diverse organisaties uit de stad een antwoord op deze vragen.

Sinds een aantal maanden loopt het flink storm met de aanvragen voor inburgeringscursussen. Integratie-wethouder Jan Hamming: "Op dit moment is er zelfs een wachtlijst voor de intakegesprekken, die mensen eerst krijgen met een medewerker van het team Inburgering. Ik ben natuurlijk heel blij dat zoveel inwoners willen inburgeren, maar ik wil ook graag dat ze snel aan de slag kunnen. Daarom wordt de informatiemarkt georganiseerd, om de mensen op de wachtlijst sneller verder te kunnen helpen. Zij zijn persoonlijk uitgenodigd voor de informatiemarkt en krijgen ter plekke gezamenlijk uitleg en een persoonlijk intakegesprek."

Organisaties die aan deze markt meewerken zijn: de gemeente Tilburg, team Inburgering, het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB), ROC Tilburg, Alexander Calder, Stichting Experimenten Werkgelegenheid (SEW), Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk (SNV), Werkplein regio Tilburg, Contour, Centrum Buitenlandse Vrouwen (CBV) en de Twern.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen