Spring naar inhoud

1

06-05-2015-Euro-Geld-bankbiljettenDit is het vervolg op: Jaarverslag 2015, een bloemlezing.

Met het jaarverslag 2015, ook wel de jaarstukken genoemd, legt het College van Burgemeester en Wethouders verantwoording af over het afgelopen jaar. In hoofdstuk vier komt  de financiële status aan de orde.

Volgens het jaarverslag is er een winst gemaakt van 35,6 miljoen euro. Dat is maar liefst 34,2 miljoen euro meer dan de voortgangsrapportage waarin een winst van 1.2 miljoen euro werd gemeld. Een behoorlijk verschil.

Bijna 10 miljoen euro winst is de vrijval van een reserve bij Sociale zaken voor debiteuren. ...lees verder "Financieel jaarverslag van Tilburg in 2015"

Share

Logistics City? Foto: LogistiekTotaal.nl
Foto: LogistiekTotaal.nl

Dit is het vervolg op: "Jaarverslag Tilburg 2014: werk en sociale zaken"

Met het jaarverslag 2014, ook wel de jaarstukken genoemd, legt het College van Burgemeester en Wethouders verantwoording af over het afgelopen jaar. Hoeveel geld is uitgegeven aan wat en het resultaat van die uitgaven. Een Jaarverslag gemeente Tilburg 2014 vol cijfers, toelichtingen en grafieken. Zoals gebruikelijk wordt het jaarverslag gepresenteerd voordat de gemeenteraad over de Perspectiefnota 2016, de plannen voor volgend jaar, in conclaaf gaat.

In 2014 zijn er meer grote bedrijven naar Tilburg getrokken die een grote kavel op een bedrijventerrein hebben gekocht. Vooral bedrijven in de logistieke sector hebben meer belangstelling voor Tilburg als vestigingsstad. Via de website vastgoedgemeentetilburg.nl, die afgelopen jaar online is gegaan, kan iedereen zien welke gronden, panden en bedrijfsterreinen van de gemeente Tilburg te huur of te koop zijn. Desondanks heeft dit nog niet geleid tot meer banen. Hier spreekt het Jaarverslag zichzelf tegen, aangezien op een andere pagina wordt gesteld dat de werkgelegenheid is toegenomen. De gemeente Tilburg is in het afgelopen jaar meer de focus gaan leggen op creatieve bedrijven, in de hoop dat daar meer banen uit zullen komen en dat er meer geld in Tilburg wordt uitgegeven. ...lees verder "Jaarverslag Tilburg 2014: bedrijven, verkeer en onderwijs"

Share

1

geldpersMet het jaarverslag 2014, ook wel de jaarstukken genoemd, legt het College van Burgemeester en Wethouders verantwoording af over het afgelopen jaar. Hoeveel geld is uitgegeven aan wat en het resultaat van die uitgaven. Een Jaarverslag gemeente Tilburg 2014 vol cijfers, toelichtingen en grafieken. Zoals gebruikelijk wordt het jaarverslag gepresenteerd voordat de gemeenteraad over de Perspectiefnota 2016, de plannen voor volgend jaar, in conclaaf gaat.

De gemeente Tilburg hield in 2014 een bedrag van €10,3 miljoen over, met name doordat geld dat uitgegeven zou gaan worden, niet is uitgegeven. Daarom wil het College dit geld overhevelen naar 2015, zodat het dit jaar alsnog besteed kan worden aan de zaken waarvoor het bedoel was. Echter, in plaats van €10,3 miljoen wil het College een groter bedrag, namelijk €16,2 miljoen doorschuiven naar 2015, zodat zij over 2014 een bedrag van €5,9 miljoen tekort komt. Waarom het College dit wil, en hoe het kan dat zij geld kan doorschuiven dat zij niet heeft, wordt uit de inleiding van het jaarverslag niet duidelijk. In het jaarverslag wordende werkelijk uitgegeven en ontvangen bedragen vergeleken met de Begroting 2014, die in november 2013 door de raad is vastgesteld. ...lees verder "Jaarverslag Tilburg 2014: werk en sociale zaken"

Share

3

De columnWat een gezeur toch over het lekken uit vertrouwelijke raadsstukken en vergaderingen in het Tilburgse gemeentehuis. Nooit geweten dat burgemeester Peter Noordanus eigenlijk liever een Tilburgse versie van de Napolitaanse capo dei capi zou zijn geweest.

De baas van alle baasjes in de raad. omertaDan is Hans Kokke vast en zeker de sutto capo of zijn consigliere: de raadgever in de onverkwikkelijke zaak rond het sportbedrijf. Bij de camorra kennen ze de zwijgplicht, de omerta. In Tilburg blijven de kaken ook op elkaar bij de verantwoordelijken die het sportbedrijf met een dreigend financieel drama hebben opgezadeld. De SP probeert begrijpelijk Hans Kokke als huidig wethouder van Sport uit de wind te houden. Niet Kokke, maar Jan Hamming en Auke Blaauwbroek hebben er een zooitje van gemaakt meent fractieleider Spieringhs.
...lees verder "Omerta"

Share

1

geld euro op zijn kantVoor wie zich nog de vuistdikke ordners van de jaarbegrotingen van het verleden herinnert, is er goed nieuws. De Begroting voor 2014 telt niet meer dan 214 pagina's en er is een speciale, interactieve versie en een gewone pdf om te downloaden én een filmpje (zie onderaan).

In een speciaal belegde bijeenkomst waarin wethouder Erik de Ridder de Begroting voor 2014 aan de pers presenteerde, vertelt hij: "De laatste jaren hebben we flink moeten bezuinigen om ons huishoudboekje op orde te krijgen en houden. Daar plukken we nu de vruchten van: 2014 ziet er een stuk rooskleuriger uit. Er is ruimte om te investeren en er is lastenverlichting voor onze inwoners. Met deze begroting kunnen we blijven werken aan de toekomst van Tilburg, ook in deze crisistijd. En we dragen een solide begroting over aan het nieuwe college dat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 aantreedt." ...lees verder "Begroting 2014: zeer compact en met een Tientje van De Ridder"

Share

1

De Tilburgse begroting staat de komende jaren onder druk. Zoals gisteren werd bekend zetten de sterk oplopende tekorten op de grondexploitatie de toon, tekorten die nu al 78 miljoen euro bedragen en bij gelijkblijvende marktomstandigheden kunnen oplopen naar 98 miljoen euro. Hoe zijn deze tekorten ontstaan? : Tilburg kocht in het verleden voor hoge prijzen grote stukken grond voor woningbouw & industrieterreinen en leende daarvoor geld bij de banken. Dit werkte in het verleden heel goed omdat er continu vraag was naar woningen en grond voor bedrijventerreinen en kantoren.
De gemeente Tilburg in zwaar weer

De Tilburgse begroting staat de komende jaren onder druk. Zoals gisteren werd bekend zetten de sterk oplopende tekorten op de grondexploitatie de toon, tekorten die nu al 78 miljoen euro bedragen en bij gelijkblijvende marktomstandigheden  kunnen oplopen naar 98 miljoen euro. Hoe zijn deze tekorten ontstaan? :

Tilburg kocht in het verleden voor hoge prijzen grote stukken grond voor woningbouw & industrieterreinen en leende daarvoor geld bij de banken. Dit werkte in het verleden heel goed omdat er continu vraag was naar woningen en grond voor bedrijventerreinen en kantoren. Sinds de crisis van 2008 zit de klad in de bouw-wereld, er is grote leegstand in de kantoorwereld en de woningmarkt is verzadigd omdat er in het verleden teveel woningen zijn gebouwd. Bovendien speelt de toenemende vergrijzing van de bevolking een grote rol.  Daardoor gaan allerlei projecten, waarvoor de gemeente de grond heeft aangeschaft tegen bankleningen, nu niet meer door. Wat wel blijft zijn de rente-betalingen aan banken, terwijl de grond in deze slechte structurele  marktomstandigheden  onverkoopbaar is geworden.

Daardoor is nu een tekort ontstaan van bijna 80 miljoen euro, een tekort dat kan oplopen naar 100 miljoen euro.  Zie eerder artikel.

Saillant detail: Om de tekorten op de exploitatierekening van de grond af te dekken is het noodzakelijk om geld vanuit algemene middelen (geld bestemd voor alle Tilburgers) over te hevelen naar de tekorten op de grond-exploitatie. Dit geld gaat dan in feite naar de commerciële banken die de gemeente Tilburg leningen heeft verstrekt voor de grondaankopen. Binnenkort krijgt de Tilburgse gemeenteraad een voorstel van het college  over deze grote tekorten:

Grondexploitatie: Een bodemloze euro-out?

"Het college zal de gemeenteraad bij de begroting een voorstel doen over de wijze waarop met dit tekort moet worden omgegaan. Naar verwachting zal dit voorstel inhouden dat een aanzienlijk deel wordt bijgestort vanuit de Reserve Grootschalige investeringen (RGI). De stand van de RGI bedraagt € 87,3 miljoen" Aldus een gemeentelijk persbericht.

Wethouder Erik de Ridder van Financien: "Het blijft helaas nog een onzekere tijd, omdat de hoogte van de komende rijksbezuinigingen nog onduidelijk is. Zo is de financiële impact van het Lenteakkoord nog niet berekend. Wat we wel weten: er komen bezuinigingen aan. Duidelijk is dat door de tekorten op de grondexploitatie onze reserves flink moeten worden aangesproken. Door spaarzaam te zijn, strakker te begroten en doordat financiële meevallers van de afgelopen jaren niet zijn uitgegeven zijn we gelukkig voorbereid op deze slechte tijden."

Share

3

Yvonne Klerks, half verlamd en aan één oog blind, vertelt over haar ervaringen met de regiotaxi, waarvan ze afhankelijk is voor haar vervoer

Vandaag in het stadhuis van Tilburg stonden voor een keer niet de gebruikelijke commissievergaderingen op de agenda. Zoals enkele tijd geleden aangekondigd waren vandaag opnieuw de Tilburgers aan het woord en mochten zij hun mening geven over (een deel van) de bezuinigingen en zelf ideeën aandragen.

Hoewel het idee sympathiek is, zal wellicht voor veel mensen het gekozen moment een bezwaar kunnen zijn geweest, aangezien er slechts 18 mensen zich voor deze gelegenheid hadden aangemeld. Niet zo gek natuurlijk, want de meeste mensen werken op maandagochtend en -middag en kunnen niet zomaar vrij nemen om de gemeenteraadsleden van Tilburg met hun werk te helpen. Het kost je toch al gauw een halve dag aan vakantie-uren. Misschien toch een idee om een volgende keer weer een zaterdag of anders een avond te kiezen.

Een aantal insprekers, waaronder Henk Vinken van AV Attila en Wil Broos van Stichting Tangent, wezen de raad op bezuinigingen die in feite geen bezuiniging zijn, omdat het op de lange duur en op andere terreinen extra kosten en problemen oplevert. Bijvoorbeeld het wegbezuinigen van mensen die bij sportverenigingen en scholen een ID-baan hebben, een gesubsidieerde baan. Deze werknemers die congierge of beheerder zijn vormen de spil van de vereniging  en zijn onmisbaar voor het reilen en zeilen. Nu er tegelijkertijd, in de nog te verschijnen Sportnota, plannen zijn om verenigingen in te zetten bij buitenschoolse opvang en andere extra activiteiten, zijn deze ID-werknemers harder nodig dan ooit. Hierbij maakten de insprekers een punt, dat diverse ideeën en plannen tegen elkaar indruisen.

De heer Hakken bracht voor het voetlicht, dat de gang van zaken rond de aan- en verkoop van grond door het Grondbedrijf van de gemeente Tilburg, niet altijd op koosjere manier verloopt en dat daarmee veel geld wordt verloren. Hij staafde dit aan de hand van een voorbeeld, waarbij een makelaar uit Beverwijk grond zou hebben gekocht in Tilburg van een particulier en dat drie minuten later weer met veel winst zou hebben verkocht aan de gemeente. Hij zei dit te kunnen aantonen met contracten en documenten van het kadaster.

Ten slotte vertelde Leo Prins van de dorpsraad van Udenhout over de plaatselijke bibliotheek, die in het dorp een centrale functie vervult. Niet alleen als cultureel hart met exposities en projecten, maar ook als wijkcentrum, ontmoetingsplaats en gemeentelijk servicepunt. "De gemeente toont zich 'Penny wise, pound foolish' als dit wordt opgeheven, want de kosten en problemen die ervoor terug komen zijn veel groter dan wat het nu kost." zo zei hij.

Op maandag 11 april gaan de gemeenteraadsleden zelf in discussie over wat zij vandaag allemaal geleerd hebben.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen