Spring naar inhoud

Op woensdagavond 22 maart 2017 organiseerde de gemeente Tilburg in de club Smederij in de Spoorzone de tweede pitch-bijeenkomst  van het platform voor mondiale bewustwording 'Een wereld te winnen' voor projecten in 2017. Het doel van deze bijeenkomst was om initiatiefnemers de kans te geven met nieuwe projecten aan te sluiten bij de actualiteit van dit moment.

Voor de vijf projecten die woensdagavond gepitcht werden, is in totaal een gemeentelijk subsidiebedrag van 39.522 euro beschikbaar. Het totaalbedrag van alle aanvragen is deze keer 42.517 euro. De avond werd geopend door Wethouder Mario Jacobs en werd verder geleid door gespreksleider Frank Claus. ...lees verder "Tweede pitch-bijeenkomst platform ‘Een wereld te winnen’"

Share

College2014 018defDe bezoldigingsbedragen van burgemeesters en wethouders wijzigen als gevolg van de afspraken over de arbeidsvoorwaarden die onlangs zijn gemaakt voor het personeel van het Rijk.

Per 1 september 2015 krijgen burgemeesters en wethouders met terugwerkende kracht een salarisverhoging van 1,25 procent structureel. Op 1 januari 2016 komt daar nog eens 3 procent structureel bij. Alsmede een wijziging in de tegemoetkoming van de ziektekostenverzekering voor raadsleden. Bovendien ontvangen de gemeentebestuurders dit najaar een eenmalige uitkering van 500 euro bruto. ...lees verder "Burgemeesters en wethouders gaan meer verdienen"

Share

4

Geld-Euro-bankbiljet-20-euro-stapelDat de gemeente Tilburg vanaf 2016 flink zal moeten gaan bezuinigen werd dit voorjaar bij de behandeling van de Perspectiefnota 2016al duidelijk.

Een Perspectiefnota dient als voorbereiding op een programmabegroting en wordt jaarlijks in mei-juni aan de raad voorgelegd. In de Perspectiefnota staan in grote lijnen de plannen en wensen voor het komende jaar.  In de Begroting, die door de raad wordt goedgekeurd in de eerste week van november, zijn de plannen uitgewerkt en worden hier de inkomsten en uitgaven aan gekoppeld. ...lees verder "Bezuinigingsopties in aanloop naar Begroting 2016"

Share

evenement-dn-opstoet-c36fcd28a2d9b83Vanaf 28 juli 2015 kunnen evenementenorganisaties bij de gemeente Tilburg een subsidieaanvraag indienen voor evenementen die plaatsvinden in 2016 binnen de gemeente Tilburg. Het aanvraagformulier met uitgebreide toelichting is te vinden op www.tilburg.nl/subsidies. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met zondag 6 september. Aanvragen die na deze datum binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

In de maanden oktober en november 2015 worden de subsidieaanvragen beoordeeld door het College van B&W (Burgemeester en Wethouders), welke hierbij geadviseerd wordt door een externe adviescommissie. In de eerste helft van december 2015 neemt het College een beslissing over de aanvragen. Vóór 1 januari 2016 ontvangen alle aanvragers een bericht over het besluit van het College. ...lees verder "Vakantiewerk: Subsidie aanvragen voor evenementen"

Share

04-29-2015-Stadskantoor-Stadhuis-StadhuisstraatHet College van B&W (burgemeester en Wethouders) heeft het plan gepubliceerd voor het Stadhuis (Stadskantoor 1 én Stadskantoor 2 aan het Koningsplein) en hoopt dat de gemeenteraad deze gaat goedkeuren. Meteen na het zomerreces, op 31 augustus zal het plan besproken worden in de raadscommissies 'Bestuur' en 'Vestigingsklimaat' waarna de raad op 21 september een beslissing zal nemen.

De raad zal moeten beslissen of er winkels mogen komen in de plint (de begane grond) van het Stadhuis, Of de locatie 'Max' - het kleine gebouw met winkels op het Stadhuisplein naast het Stadhuis en de waterbak - verplaatst en verbouwd mag worden, of het Stedenbouwkundig Plan kan worden goedgekeurd, of het goed is dat het plan 2 miljoen euro meer gaat kosten en of de raad €600.000,- beschikbaar stelt voor reeds gemaakte kosten (Voorbereidingskrediet). ...lees verder "Nieuw Stadhuis: mét of zónder winkels – de raad is aan zet"

Share

werkloosMaandagmiddag 29 juni gingen de leden van de raadscommissie Sociale Stijging met elkaar en met wethouders Hans Kokke (Armoedebeleid, SP) en Erik de Ridder (Sociale Zaken, CDA) in gesprek over het Tilburgse armoedebeleid, de Armoedemonitor.

In de afgelopen weken hebben veel raadsleden hun oren te luisteren gelegd bij 'ervaringsdeskundigen', ofwel, mensen die van een minimale bijstanduitkering moeten rondkomen en vaak ook nog met schulden te kampen hebben. Hiervoor was een op 15 juni een extra bijeenkomst georganiseerd. Deze ervaringen hadden met name als gevolg dat de discussie een heel andere sfeer kreeg dan in voorgaande jaren wanneer het onderwerp 'armoede' onderwerp van politieke discussie was. Bij veel raadsleden is het besef doorgedrongen dat regels en wetten rondom armoede zodanig streng en ingewikkeld zijn, dat mensen hier niet meer uitkomen en dat de kans om uit armoede te geraken nihil is. Zeker sinds de invoering van de Participatiewet sinds 1 januari 2015 en de Tilburgse variant NOMA, sinds 1 juli 2014. ...lees verder "Armoedebeleid – Raadscommissie vraagt om uit te gaan van vertrouwen"

Share

1

Gastbijdrage van Ralf Embrechts, MOMTilburg. Inspreeknotitie uitgesproken bij hoorzittingen actualisatie Tilburgs Armoedebeleid 15 juni 2015‎

Toverstafje

opinie

Afgelopen week sprak ik een bewoner en vroeg hem wat hij zou willen veranderen als ie ‎een ‎toverstokje had. Na even nadenken zei hij recht uit het hart: “Ik zou willen dat ik geen ‎zorgen ‎meer had over mijn bestaan, mijn uitkering, mijn geld, heb ik eten vanavond, kan ik mijn ‎huur ‎betalen, gaan mijn kinderen naar school, gewoon mijn dagelijkse leven. Als ik die zorgen ‎niet ‎meer had, dan kan ik die tijd van formulieren, DigiD, sancties, boetes en gedoe, inwisselen ‎voor ‎leuke dingen, meehelpen bij het opknappen van het schoolplein, als oppasouder meegaan ‎op ‎schoolreis, noem maar op. Maar iedere keer word ik ziek, ziek van al die zorgen, zorgen ‎voor ‎vanavond, morgen, dat nekt me in alles. Snap je dat?“‎

armoedeToen ik afgelopen januari [12 januari bij behandeling Pollepel - red.] in dit gemeentehuis naar college en raad mocht luisteren, ‎beloofde het ‎college dat het armoedebeleid weer op een andere leest geschoeid zou kunnen ‎worden. Voor de ‎onderlegger van de afgelopen jaren “Vergroten Financiële zelfredzaamheid” ‎zou een nieuwe, actuele ‎onderlegger verzonnen worden. Daarvoor zijn we hier bijeen.‎ Vol verwachting klopte mijn hart. Afgelopen vrijdag - 12 juni - kwam er een nota los waar ik (nog) ‎helemaal ‎niets terug zie van een nieuwe onderlegger. Sterker nog ik lees allerlei scenario’s maar dat ‎is ‎allemaal voor dezelfde film. U mag kiezen uit 3 slechte B-films, films die je ‎normaliter ‎graag overslaat.‎ ...lees verder "Moeters en Toeters"

Share

raakveld
Foto via: Facebook.com/StichtingRaakveld

Met een 'motie actueel', een voorstel waarbij een snel beslissing moet worden genomen door de gemeenteraad over een acuut onderwerp, springt PvdA Tilburg in de bres voor Stichting Raakveld.

De creatieve zorgwerkplaats Raakveld biedt waardevolle dagbesteding aan mensen met een beperking. Nadat Raakveld in mei 2014 met spoed moest vertrekken uit het Ketelhuis aan de St. Josephstraat, vanwege verkoop van dat pand, heeft de stichting, op anti-kraakbasis, onderdak gevonden in een oude basisschool aan het Geefhuishof. Dat pand is nu eveneens door het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) verkocht.

Volgens de PvdA geeft het College aan sympathie en waardering voor Raakveld te hebben maar wil zij niet overleggen over nieuwe huisvesting, omdat Raakveld geen gemeentelijk pand zou kunnen kopen of huren. ...lees verder "PvdA wil nieuwe huisvesting voor Stichting Raakveld"

Share

plattegrond van gend en loos parkIn de zomer van 2014 is er een regieteam samengesteld om een plan te maken voor een stadspark op het Van Gend en Loosterrein: het Hart van Brabantpark. In dit team zitten mensen vanuit Stichting Hart van Brabantpark, de wijkraden Noordhoek en Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt, Midpoint, Beach Tilburg en de gemeente Tilburg.

Het plan voorziet in een groot park met voor iedereen wat wils. Ruimte om te sporten, voor het organiseren van allerlei activiteiten met een ruimte om te ontmoeten. En natuurlijk ook ruimte voor bomen, planten en bloemen. Er komt een speelbos, een vijver en een klimtoren, maar ook een pluktuin én er is ruimte voor stadslandbouw. ...lees verder "Plan Hart van Brabantpark krijgt goedkeuring van College"

Share

stadscamping013Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) heeft op 18 maart 2014 besloten om op een gedeelte van het Van Gend en Loosterrein (VGL) een pop-up camping toe te staan. Deze pop-up camping is beschikbaar geweest voor bezoekers van buiten Tilburg tijdens Mundial en Incubate.

In 2015 mag er tijdens vier grote evenementen een pop-up-camping op het Van Gend en Loosterrein komen, en wel tijdens Roadburn Festival, Neurotic Deathfest, Festival Mundial / Wooha, de Tilburgse Kermis en Incubate Festival. ...lees verder "Wél pop-up camping, nog geen duidelijkheid over seizoenscamping op Van Gend en Loosterrein"

Share

Jeugdzorg-geldIn een brief aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) heeft raadslid en fractievoorzitter Roel Lauwerier namens de Tilburgse VVD zijn zorgen geuit over de tekorten die dreigen op het terrein van de zorg (WMO), Participatiewet en Jeugdzorg.

"Het college lijkt geen grip te hebben op de nieuwe taken die ze hebben op het terrein van de zorg, werk&inkomen en jeugdzorg. Eerst zag het college de tekorten voor de nieuwe taken fors oplopen. De risico’s lopen op tot ver boven de 10 miljoen euro’s per jaar. Stevig ingrijpen vond het college niet nodig. Ze zaten op de goede weg." schrijft Roel Lauwerier in zijn brief. ...lees verder "VVD Tilburg maakt zich zorgen over mogelijk oplopende kosten voor de zorg"

Share

1

voetbalHet College van B&W (Burgemeester en Wethouders) heeft een bericht aan de gemeenteraad gestuurd waaruit blijkt dat 16 organisaties, waaronder veel sportverenigingen, een huurachterstand hebben bij de gemeente. De achterstanden variëren van enkele tientjes tot ruim 90.000 euro bij voetbalvereniging Longa TSV. Behalve bij de gemeente heeft Longa TSV ook een schuld bij de Belastingdienst.

In oktober heeft de gemeente gesprekken gevoerd met het bestuur van Longa TSV, waarbij ook samenwerking met voetbalclub Were Di is besproken, maar die gesprekken hebben geen oplossing opgeleverd. Bovendien is de financiële situatie sinds eind vorig jaar verder verslechterd. Daarom heeft de gemeente per 1 juli 2015 de huurovereenkomst opgezegd aan TSV Longa.
...lees verder "Veel sportverenigingen hebben huurachterstand bij de gemeente"

Share

Winning Schaligas - Afbeelding: afp/cuadrilla
Winning Schaligas - Afbeelding: afp/cuadrilla

Al in de raadsvergadering van 11 september 2013 lieten de fracties van GroenLinks, PvdA, CDA, D66 en SP via een motie (voorstel) weten dat ze proefboringen naar schaliegas niet toe zouden laten op Tilburgs grondgebied. Het voorstel kreeg toen al brede steun, alleen VVD en TVP waren tegen en vonden dat proefboringen wel in Tilburg moeten kunnen.

Donderdag 12 februari heeft de gemeente Tilburg de daad bij het woord gevoegd. Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) heeft gehoor gegeven aan de oproep van de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder, de twee gebieden die door de het rijk zijn aangewezen als proeflocaties, om samen op te trekken tegen proefboringen naar schaliegas. De gemeente Tilburg heeft het manifest getekend dat door gemeenten Boxtel en Noordoostpolder is gepubliceerd tijdens een persconferentie in Nieuwpoort in Den Haag. ...lees verder "Gemeente Tilburg tekent manifest tegen schaliegas"

Share

2

Lochal-Spoorzone-17-35mm-001Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd om de LocHal in de Spoorzone te gaan enoveren en restaureren om hierin onder meer de Bibliotheek van de Toekomst, kennispartners en een Stadshal onder te brengen, om daarmee een Stadscampus te realiseren. Het College denkt hier 28,3 miljoen euro voor nodig te hebben.

Hiermee wil het College een plek creëren waar iedereen welkom is om kennis te vergaren en een plek creëren waar iedereen welkom is om kennis te vergaren en te delen, van het lenen van een boek tot het opzetten van een bedrijf. Dit komt terug in de benaming 'Stadscampus' waarmee we uitstralen dat het een gebied is voor alle Tilburgers. De mix van Kennis Plus, ondernemingen en basisvoorzieningen als een bibliotheek maakt dat elke Tilburger er graag wil vertoeven, zo luidt één van de argumenten. Daarbij moet er een Tilburg Trade Center (TTC) komen waar bedrijven zich kunnen vestigen. ...lees verder "VVD, LST en PvdA tegen plannen van College voor de Lochal in de Spoorzone"

Share

3

07-31-2014-cinecittaDe gemeente Tilburg heeft de bioscoop Cinecitta een lening van 2,8 miljoen euro toegekend, een collegevoorstel dat door de gemeenteraad is goedgekeurd. Hier is nogal wat ophef over geweest, over de zekerheden, garanties en exploitatiemogelijkheden. Én over vertrouwelijke documenten zoals het rapport van de BNG (Bank van Nederlandse Gemeenten). Het is nuttig eens naar de feiten te kijken. We bekijken de volgende collegestukken, raadsvoorstel, concept leenovereenkomst, toelichting op publieke taak en de vertrouwelijkheid van de BNG brief en onderliggende stukken.

De toegekende lening betreft volgens het college een 'zachte lening'; in het raadsvoorstel op pagina 2 staat de uitleg: "De gemeente verstrekt een 10 jaars lening van € 2.800.000, tegen een rente van 2,1%. Dit is inclusief opslag voor risico en administratiekosten. [...] De term zachte lening verwijst naar de hoogte van de rente en de voorwaarden. In het verzoek wordt een rente voorgesteld van 2,1 %, dat is lager dan de marktrente". ...lees verder "Een lening aan Cinecitta van 2,8 miljoen. Een risico?"

Share

Pieter-Jooss-08-2014-CinecittaHet college van B&W wil de bioscoop Cinecitta een 'zachte' lening verstrekken van € 2,8 miljoen. Paul Vermee, de eigenaar van de panden van Cinecitta, had de gemeente hierom gevraagd omdat enorme tegenslagen tijdens de duurzame renovatie hebben geleid tot fors hogere, onvoorziene verbouwingskosten. Zo kwam tijdens de verbouwing van dit rijksmonument het gehele plafond naar beneden en werd er asbest gevonden. ...lees verder "LST overweegt motie van wantrouwen om lening Cinecitta"

Share

1

st-annahof1-3De voormalige brandweerkazerne aan de St. Annahof en het terrein daar omheen gaan in de verkoop. De openbare inschrijving loopt tot maart 2015.

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft de verkoopprocedure op 16 september vastgesteld. Het gaat om een collegebesluit dat niet naar de gemeenteraad hoeft. Daarmee is het besluit definitief. De voormalige kazerne is in een slechte staat. Begin dit jaar moesten de tijdelijke bewoners het pand verlaten. Er zijn toen tijdelijke maatregelen genomen om de veiligheid voor de omgeving te vergroten. Het behoud van het pand is niet opgenomen als eis in de verkoopprocedure. ...lees verder "Voormalige brandweerkazerne St. Annahof in de verkoop"

Share

5

participatieladderMaandag 8 september bespreekt de raadscommissie Sociale Stijging de uitvoering van nieuwe Participatiewet, die op 1 januari 2015 ingaat. Er liggen nu een 14 pagina's tellend raadsvoorstel en een Nota uitvoering Participatiewet van 70 pagina's waar de raad mee akkoord moet gaan voor de uitvoering. Niet alleen verandert er veel voor mensen met een uitkering via de bijstand, Wajong of Sociale Werkvoorziening, ook aan werkgevers wordt het nodige gevraagd. Dat dit een onzekere factor is in de uitvoering, heeft het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) ook in de gaten.

Citaat: "De mate waarin werkgevers bewust zijn van de mogelijkheden om op een voor hun bedrijfsvoering gezonde en lucratieve wijze van inpassing van arbeidsbeperkten en zich ook verantwoordelijk voelen voor deze lokale beroepsbevolking is maar ten dele beïnvloedbaar door de gemeente. Beleidslijnen en randvoorwaarden als bijvoorbeeld het Ondernemersakkoord en de garantiebanen zijn hierin slechts ondersteunend."

...lees verder "Participatiewet: Tilburgs Alternatief staat of valt met inzet van bedrijven"

Share

1

Mammoetboom-Sequoia-von-Weeberpark-2007-05-31-14-16-32Om te zorgen dat alle monumentale bomen beschermd worden, heeft de gemeente Tilburg een Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen (GLMB) waarop alle particuliere en gemeentelijke monumentale bomen staan. Deze lijst is opnieuw vastgesteld door het college. Het aantal monumentale bomen is gestegen van 1177 tot ruim 3300. De lijst wordt om de twee jaar vernieuwd.

Download de Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen 2014 (3MB)

Voor de bomen die op deze lijst staan, wordt geen vergunning verleend om ze te kappen..Deze bomen krijgen de hoogste prioriteit bij het beheer en het onderhoud en worden in de bestemmingsplannen opgenomen. Eigenaren van monumentale bomen kunnen via de bijdrageregeling waardevolle en monumentale bomen Tilburg een tegemoetkoming krijgen in de kosten van duurzaam onderhoud van hun boom/bomen.

een tegemoetkoming in de onderhoudskosten aanvragen via deze link. Heeft u vragen over de bijdrageregeling waardevolle en monumentale bomen, neem dan contact op met Peter de Rooij (013-542 8724 / peter.de.rooij@tilburg.nl). Voor overige vragen over bomen kunt u contact opnemen met Paula Paulus (013- 542 87 20 / paula.paulus@tilburg.nl).

Heeft u een boom/bomen die u wilt aanmelden voor deze lijst, geef dit dan door aan Marco van Riel (013- 5495627 / marco.van.riel@tilburg.nl).

Share

willemsplein-schetsArchitect Ger Rosier van DEDRIE Architecten presenteerde 7 juli het eerste ontwerp van het toekomstige stadskantoor 1 aan de gemeenteraad. Dit ontwerp is nog niet definitief.

In dit eerste ontwerp is goed te zien hoe het paleis beter verbinding maakt met het stadskantoor. De ingang van het stadskantoor en ook de raadzaal (voorlopig ingetekend op de 1e etage) liggen aan de zijde van de Cityring. Hierdoor wordt het gebouw geen achterkant van de winkels, maar heeft het een eigen gezicht.

De winkels op de begane grond en een deel van de 1e etage zijn toegankelijk via het Stadhuisplein. Hier ontstaat een nieuwe winkelstraat die aansluit op de Emmapassage en de Oude Markt. Aan de kant van het Willemsplein is ruimte voor horeca. Voor het Willemsplein zelf wordt in een later stadium nog een ontwerp gemaakt. ...lees verder "Eerste ontwerp gerenoveerd stadskantoor gepresenteerd"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen