Spring naar inhoud

2

code-oranje-logoEnkele gemeenten in Nederland mogen het voortouw nemen en als eerste gaan experimenteren met nieuwe vormen voor de lokale democratie, met als doel versterking van de relatie tussen burger en bestuur.

De Grondwet biedt daarvoor voldoende ruimte, zo bleek uit een gesprek tussen minister Ronald Plasterk (BZK) en een vertegenwoordiging van Code Oranje. Bert Blase, burgemeester van Vlaardingen en Code Oranje-boegbeeld, had Ronald Plasterk om die experimenteerruimte gevraagd. Om welke gemeenten het gaat, wil hij nog niet zeggen. De experimenterende gemeenten mogen in 2018, na de gemeenteraadsverkiezingen, gaan beginnen. ...lees verder "Code Oranje, op weg naar een nieuwe democratie"

Share

2016-11-05-geld-euro-biljetten-muntenOp maandag 7 en donderdag 10 november 2016 vergadert de gemeenteraad over de Programmabegroting 2017. Hierin staat beschreven wat de inkomsten van de gemeente zijn, en hoe de gemeente het geld wil gaan uitgeven.

De Programmabegroting 2017 is verdeeld in de 4 programma's uit het Coalitieakkoord 2014-2018. Dit zijn Sociale Stijging, Leefbaarheid, Vestigingsklimaat en Bestuur. In deze begroting kunt per programma lezen wat de doelen zijn, wat de huidige stand van zaken is en welke activiteiten de gemeente in 2017 wil gaan ondernemen.

Share

2

2015-09-14_18-58-29_02 stadhuis raadszaal publiekDe vergadering van de commissie Vestigingsklimaat over de verbouwing van het stadhuis, stadskantoor 1, duurde maandagavond 14 september een dikke zes uur. Desondanks veranderde er niets aan het standpunt van het college en sloot de coalitie, CDA, D66, GroenLinks en SP de rijen, door geen haarbreed toe te geven aan de bezwaren en argumenten van oppositiepartijen en de goed gevulde publieke tribune. Er waren zoveel Tilburgers naar de raadszaal gekomen om te luisteren naar het debat, dat er een extra scherm was opgesteld in de koffiekamer van het stadhuis, omdat er te weinig plaats was in de zaal. Stadsgenoten die wel een plek op de tribune hadden weten te vinden, hadden spandoeken opgehangen en zwaaiden met boomtakken om hun bezwaren tegen de plannen kenbaar te maken. ...lees verder "Verbouwing stadhuis – coalitie sluit de rijen – mogelijk referendum"

Share

4

Paul van Kemenade met Wiro Mahieu
Paul van Kemenade met Wiro Mahieu

Naar aanleiding van de gastbijdrage van Jos Straathof, voorzitter van de stichting Paul van Kemenade Quintet, over het subsidiebeleid voor cultuur, heeft de fractie van de Lijst Smolders (LST) vragen gesteld aan het college van B&W (Burgemeester en Wethouders).

De LST verwijst hierbij naar het coalitie-akkoord, dat D66, GroenLinks, CDA en SP in het voorjaar van 2014 hebben opgesteld en waarin deze partijen afspraken hebben gemaakt. Hierin staat onder meer: "We willen gebruik maken van krachten uit de samenleving. Daarbij is het DNA van Tilburg het uitgangspunt." en ook: "Door een geschikt vestigingsklimaat voor kunstenaars en de creatieve industrie, de verschillende podia en de mogelijkheden voor festivals, is hier een voedingsbodem voor cultuur ontstaan. Deze voedingsbodem moet continue versterkt worden om in Brabantstad en heel Nederland zichtbaar te blijven. Cultuur hoort bij het DNA van de stad. Hierbij gaat het om cultuur in alle dimensies, inclusief ons cultuurhistorisch en materieel erfgoed." ...lees verder "LST: “Jazzmuziek hoort bij het DNA van Tilburg”"

Share

2

bibliotheek van de toekomst rapportMaandag 15 december heeft de gemeenteraad besloten om de bibliotheek naar de Spoorzone te laten verhuizen om daar de Bibliotheek van de Toekomst mogelijk te maken. De coalitiepartijen CDA, D66, GroenLinks en SP stemden voor en alle oppositiepartijen stemden tegen.

De SP had hierin een bijzondere positie ingenomen. In de vorige raadsperiode, van 2010 tot 2014, was de SP altijd een tegenstander van deze verhuizing. Maandag 8 december in de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat werd de partij er dan ook stevig op aangesproken dat zij van mening is veranderd sinds het in een coalitie zit met D66, CDA en GroenLinks.

Raadslid Ron Antens (SP) verdedigde die draai door te stellen: “In het verkiezingsprogramma was de SP heel duidelijk: de bibliotheek gaat niet verhuizen naar de Spoorzone. Hoe kan het dan dat op dit moment de SP meegaat in het standpunt om dit alsnog te laten plaatsvinden? Het antwoord is heel simpel: in een coalitie haal je punten binnen en moet je punten toegeven." De SP stelde echter wel voorwaarden aan de verhuizing en eiste dat er eerst ondernemers moesten worden gevonden die in de Spoorzone wilden vestigen. ...lees verder "Bibliotheek verhuist naar Spoorzone – SP geeft toe aan coalitie"

Share

1

Bibliotheek-van-de-Toekomst-kleinNaar aanleiding van het debat over de verhuizing van de bibliotheek naar de Spoorzone, welke maandag 8 december werd gevoerd in de raadscommissie Vestigingsklimaat, hebben raadsleden Hans Smolders (LST), Auke Blaauwbroek (PvdA) en Roel Lauwerier (VVD) samen een brief geschreven aan René Spieringhs, de fractievoorzitter van de SP Tilburg. Met deze brief willen zij de SP houden aan haar verkiezingsbelofte en de voorwaarden die deze partij in het coalitie-akkoord heeft gesteld aan een mogelijke verhuizing. ...lees verder "Open brief over verhuizing bibliotheek"

Share

1

veel geld

Vrijdagmiddag 10 oktober presenteerde wethouder Erik de Ridder (CDA, financiën en economie) de Begroting voor 2015 aan de media. Het gaat om een concept waarover de gemeenteraad op 10 en 12 november een besluit gaat nemen. Het volledige budget van de gemeente is voor het komende jaar €861,4 miljoen (861.400.000 euro).

Ondanks de drie gigantische transities (ombuigings- en bezuinigingsoperatie) waarin veel taken van de landelijke overheid naar aan de gemeente worden overgedragen in 2015, hoeven er in de gemeentelijke Begroting 2015 nog geen concessies worden gedaan aan het ambitieuze coalitieakkoord van D66, SP, GroenLinks en CDA. De begroting wordt sterk beïnvloed doordat de Participatiewet, de Jeugdzorg en de nieuwe Wmo/AwbZ vanaf 1 januari 2015 worden ingevoerd, waarvoor de gemeente verantwoordelijk wordt. ...lees verder "Begroting 2015: meer doen met minder geld"

Share

4

d4-20mm-lochal-station-poezen-051De fractievoorzitters Roel Lauwerier (VVD), Hans Smolders (LST) en Auke Blaauwbroek (PvdA) willen een discussie over de mogelijke verhuizing van de bibliotheek naar de Spoorzone.

In een brief aan de voorzitter van de commissie Vestigingsklimaat schrijven deze drie raadsleden: "Tijdens de behandeling van de perspectiefnota hoorden we de wethouder zeggen dat in november besluitvorming volgt over de bibliotheek en in december/januari besluitvorming over het stadhuis en het winkelrondje. We hebben de indruk dat het college koste wat het kost de bibliotheek naar de Spoorzone wil laten verhuizen. De bibliotheek is zelfs nu al in de Spoorzone actief." ...lees verder "Discussie over verhuizing bibliotheek naar de Spoorzone"

Share

3

perspectiefnota  2015Het college presenteert de Perspectiefnota 2015: de concretisering van het Coalitieakkoord 2014-2018.

De Perspectiefnota 2015 geeft aan hoe en waarmee het college, dat ongeveer honderd dagen geleden is geïnstalleerd, komend jaar aan de slag wil. Het gaat in op de uitdagingen die zij ziet. De nadruk ligt daarbij niet op een veelheid aan nieuwe dingen, maar juist op betere benutting van het bestaande. "Waar mogelijk willen wij het vooral  slimmer, schoner, veiliger, gezonder en socialer doen," aldus het college.

In een aantal maatschappelijke vraagstukken, zoals (jeugd)werkeloosheid, vergrijzing, armoede, biodiversiteit en groen in en om de stad, ziet het college een expliciete uitdaging voor zichzelf . Zij vindt het belangrijk dat het perspectief van een groot aantal groepen in de stad verbeterd en zet zich daarvoor in. Ander belangrijk aandachtsgebied is de zorg voor meer toekomstbestendigheid. Belangrijk daarbij is: behoudt van talent, duurzame groei & mobiliteit en sociale cohesie. ...lees verder "Het college presenteert de Perspectiefnota 2015"

Share

1

20140519_202437
Afscheid vorige college

De raadsvergadering van maandag 19 mei was extra vroeg begonnen, want dat het een lange zit zou worden was zeker. Officieel waren het zelfs drie raadsvergaderingen achter elkaar. Tijdens de eerste vergadering werden de nog lopende onderwerpen afgehandeld, waarbij het 'oude college' voor de laatste keer op de wethoudersstoelen zaten, om vervolgens afscheid te nemen.

Drie van hen, Roel Lauwerier en Joost Moller (beide VVD) en Auke Blaauwbroek (PvdA) blijven als raadsleden in de oppositie. Alleen Marjo Frenk (GroenLinks) verlaat de politiek.

In het tweede deel van de lange avond lag het nieuwe coalitie-akkoord van D66, GroenLinks, SP en CDA op tafel en ter discussie. Logischerwijs toonden de coalitie-partijen zich zeer tevreden, terwijl de oppositie er flink op ging schieten. Volgens Hans Smolders (LST) mist het akkoord de visie om problemen aan te pakken en doet het zeer dat de LST, als derde partij in de raad, niet is uitgenodigd aan de onderhandelingstafel. ...lees verder "Coalitie-akkoord aangenomen PvdA, LST en VVD stemden tegen"

Share

columnWas het voor een enkeling op 19 maart nog verrassend, de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 die zorgden voor de nodige reuring in het lokale, politieke klimaat, voor de spelers in de arena was het dat zeker niet. maar liefst 29 raadsleden werden door de kiezers afgedankt.

neroDe verliezende wethouders Auke Blaauwbroek (PvdA) en Roel Lauwerier (VVD) namen direct het voortouw tijdens de installatie van de nieuwe raad, op 26 maart, waar hun optreden het meest weg had van tegenstribbelen. Want hoewel de raad, en niet het college van wethouders, het hoogste orgaan is in de gemeente, zagen de heren vooral op tegen hun nieuwe rol als fractievoorzitters in de oppositie. Te vergelijken met een degradatie van de Eredivisie naar de Jupilerleague. ...lees verder "“Ik verklaar de politieke arena voor geopend”"

Share

Roel-Lauwerier_2
Roel Lauwerier

De VVD, nu een oppositiepartij, heeft middels een persbericht gereageerd op het coalitie-akkoord dat maandag 28 april is gepresenteerd door de coalitiepartijen D66, SP, GroenLinks en CDA. Volgens de VVD wordt "de Tilburgers een rad voor de ogen gedraaid" omdat het akkoord niet transparant is over woonlasten. De VVD-fractie eist opheldering en wil meer informatie over de financiële vertaling van het coalitieakkoord.

Fractievoorzitter Roel Lauwerier: "Er wordt gedaan alsof het allemaal wel meevalt met de woonlasten, maar ondertussen halen ze 1,66 miljoen euro per jaar meer uit de portemonnee van de Tilburger."

In het coalitieakkoord wordt aangegeven dat de OZB met een 0,5% minder gaat stijgen, terwijl volgens de VVD in de onderliggende stukken staat dat de algemene middelen worden gespekt met extra inkomsten uit de belastingen met 1,66 miljoen euro per jaar. ...lees verder "VVD reageert op coalitie-akkoord: “De Tilburgers wordt een rad voor de ogen gedraaid.”"

Share

De 'oppositie' luistert naar de presentatie van het coalitie-akkoord
De 'oppositie' luistert naar de presentatie van het coalitie-akkoord

Maandagmiddag 28 april, in hal 88 in de Spoorzone, heeft het nieuwe college het coalitie-akkoord voor 2014 tot en met 2018 gepresenteerd.

Dit akkoord, dat meteen opvalt door de omvang: slechts 12 pagina's, heeft geen titel meegekregen en bevat in zeer grove lijnen de visie waarmee de coalitie-partijen: D66, SP, CDA en GroenLinks de komende vier jaar de stad willen besturen. Hierin staat de mens centraal, 'in balans met 'planet en profit'. De duurzaamheidsbalans is gekozen als een kompas voor het beleid.

Het nieuwe college wil ruimte geven aan Tilburgers met eigen plannen en ideeën, waarbij het uitgangspunt is, of initiatieven toegevoegde waarde leveren voor de stad en de buurt

"Dit betekent dat we ons vaker moeten afvragen of initiatieven toegevoegde waarde leveren voor de stad en de buurt in plaats van 'mag het' vanuit het beleid. We sturen met lef en een open blik op het 'waarom en hoe' in plaats van het 'wat'. Wij willen de bondgenoot zijn van al die Tilburgers die gaan voor een stad waar het fijn leven is, nu en in de toekomst."

...lees verder "Coalitie-akkoord ‘Zonder titel’: agenda voor 2014 – 2018"

Share

1

plattegrond-smederij-spoorzone-gebouw88Maandag 28 april wordt het coalitieakkoord 2014-2018  van D66, SP, CDA en GroenLinks gepresenteerd. Er is deze keer niet gekozen om dit te doen in de oude vertrouwde raadszaal in het stadhuis maar dit gaat plaatsvinden in gebouw 88 wat zich bevind in de Spoorzone. Hierin is Pop-up restaurant Perron88 gevestigd.

Gebouw 88 is bereikbaar via het NS-plein 65 en de Burgemeester Brokxlaan. D66-partijleider Berend de Vries geeft een toelichting op het akkoord. Formateur Hans Dieteren licht de totstandkoming van het coalitieakkoord toe. De presentatie begint om 14:00 uur en duurt tot 14:45 uur (inloop vanaf 13:30 uur). Het coalitieakkoord zal maandagmiddag ook digitaal beschikbaar komen.

...lees verder "Coalitieakkoord 2014-2018 wordt gepresenteerd in de Spoorzone"

Share

2

raadszaal-collegeDe gemeente Tilburg heeft donderdag 17 april bekend gemaakt dat D66, CDA, SP en GroenLinks een nieuw college hebben gevormd. De wethouders zijn Berend de Vries (D66), Erik de Ridder (CDA), Marcelle Hendrickx (D66), Hans Kokke (SP) en Mario Jacobs (GroenLinks). Het nieuwe college wordt op maandag 19 mei geïnstalleerd. Op maandag 28 april wordt het coalitieakkoord gepresenteerd. Locatie en tijdstip worden volgende week bekendgemaakt. De niet-coalitiepartijen in de raad ontvangen de ambtelijke informatiedossiers die zijn gebruikt voor het opstellen van het coalitieakkoord.

De behandeling van het coalitieakkoord vindt plaats op maandag 19 mei tijdens een extra raadsvergadering. Formateur Hans Dieteren legt uit: "Door op 28 april het coalitieakkoord te presenteren en alle onderliggende stukken beschikbaar te stellen krijgt iedereen ruim de tijd om zich voor te bereiden. Het zijn intensieve weken geweest, maar de onderhandelingen verlopen plezierig en constructief. Iedereen is zich bewust van de grote uitdagingen die Tilburg staan te wachten in zowel het sociale als fysieke domein. Niemand kan op dit moment in zijn volle omvang voorzien hoe dit allemaal uitpakt. Daarom kiest dit college ook niet voor een coalitieakkoord waarin alles tot achter de komma is vastgelegd. Het is een akkoord op hoofdlijnen, waarbij de invulling van de thema's gaandeweg plaatsvindt." ...lees verder "Nieuw college Tilburg met vijf wethouders"

Share

3

Het wapen van Tilburg in de Paleis-raadszaal
Het wapen van Tilburg in de Paleis-raadszaal

Al decennia lang worden coalities op dezelfde manier gevormd. De partij die de meeste stemmen heeft gekregen bij de verkiezingen mag het voortouw nemen en andere partijen uitnodigen om samen te gaan werken. Immers, doordat er zo veel partijen meedoen aan de verkiezingen, heeft niet één partij een absolute meerderheid in de raad (51% van de zetels) en is er altijd samenwerking (een coalitie) nodig om die meerderheid toch te krijgen.

Dit is dan ook het moment waarop veel verkiezingsbeloftes sneuvelen. Er moet een coalitie-akkoord worden opgesteld waar in staat welke afspraken de partijen maken en wat ze in de vier jaar die gaan komen willen bereiken. Dus elke partij zal wensen moeten laten vallen, water bij de wijn doen. "Die politici beloven van alles, maar na de verkiezingen worden die beloftes toch weer gebroken." is een veel gehoord verwijt. En het klopt, niet één partij haalt alles binnen. ...lees verder "Nieuwe coalitie: het spel om de meerderheid wordt nu anders gespeeld"

Share

gemeenteraad juni 2013
De gemeenteraad in discussie in juni 2013

Op woensdag 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Alle Tilburgers van 18 jaar en ouder mogen die dag naar de stembus. De meeste politieke partijen die in Tilburg meedoen aan de verkiezingen hebben hun lijsttrekkers, kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s al bekendgemaakt. Deze zijn allemaal te vinden via de website van de gemeenteraad. Ook de verkiezingscampagnes van de diverse partijen beginnen al aardig op stoom te komen. Steeds meer posters verschijnen in het straatbeeld en campagneteams trekken door de straten en wijken om mensen persoonlijk te overtuigen om vooral op hen te gaan stemmen. ...lees verder "Tilburgse Gemeenteraadsverkiezingen 2014"

Share

Gemeente Tilburg gaat de integratie anders aanpakken, zoals afgesproken in het coalitieakkoord. De integratie zal naar meer beleidsterreinen worden toegespitst, zoals de arbeidsmarkt, onderwijs en de veiligheid. De begrippen allochtoon en autochtoon worden dan afgeschaft.
"Het hoofddoel is sociale stijging", licht wethouder Jan Hamming (integratie) toe. "Iedere Tilburger, ongeacht zijn of haar achtergrond, moet zich deel voelen van de gemeenschap, van de stad Tilburg. En zich mede verantwoordelijk voelen om de stad leefbaar te houden en zich daar ook naar te gedragen. Tegelijkertijd erkennen we en waarderen we de diversiteit van de mensen en groepen in de stad. Want we zijn Allemaal Tilburgers.
De afgelopen jaren hebben getoond dat onderscheid op afkomst eerder stigmatisering in de hand werkt, dan dat het bijdraagt aan de oplossing van problemen", aldus Hamming. "We willen dat iedere Tilburger een stapje vooruit komt. Als daarbij de achtergrond van een bepaalde groep een cruciale rol speelt, zullen we specifieke maatregelen nemen."

Share

1

Willem Bongaarts: "Het raadslidmaatschap is bijzonder, wat mooi dat me dit overkomt."

Willem Bongaarts is sinds de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart raadslid voor de PvdA in Tilburg. Ik ben erg benieuwd hoe het raadslidmaatschap hem bevalt, na de eerste vierenhalve maand. "Halverwege de zwangerschap" noemt Willem het, "het wordt een kerstkind" grapt hij, terwijl we aan de koffie zitten achterin zijn bloemrijke tuin in de binnenstad.

Nu de eerste maanden achter de rug zijn kijkt Willem vooral terug op een periode waarin een enorme berg aan informatie op hem afkwam. Niet dat dit geheel onverwachts was, hij heeft in zijn arbeidsverleden lang als ambtenaar op het stadhuis gewerkt, maar de hoeveelheid was evengoed indrukwekkend. Nu de taken en portefeuilles zijn verdeeld, heeft hij een duidelijker beeld van de onderwerpen waar hij zich op toe zal leggen: cultuur, integratie en wijkontwikkeling.

Erg onder de indruk is hij van een bezoek aan de Tilburgse wijk De Reit, waar een buurt al 10 jaar gebukt gaat onder drugsoverlast en dealers. Hier wijzen woningstichtingen, de Twern en de wijkagent naar elkaar en pakt niemand de problemen aan omdat ieder zijn eigen regels volgt en eigen prioriteiten heeft. Willem: "Hier moet binnen drie maanden aangepakt worden, op elke manier die voorhanden is. Je kunt het niet maken om mensen in dit soort omstandigheden te laten zitten. Hier zie je dat hoe meer de factor macht een rol speelt, hoe minder besef en aandacht er overblijft voor de inhoud."

Boven mijn bed hangt de tekst: "Wat schiet de burger ermee op?" Dat is waar het om gaat.

Ik vraag hem of hij het moeilijk vindt om aan een coalitie-akkoord gebonden te zijn en of het hem weerhoudt om te zeggen wat hij wil. Willem: "Dat coalitie-akkoord is een serieuze zaak en het doet me meer dan ik dacht. Ik heb er mijn ja-woord aan gegeven, terwijl ik weet dat er dingen in staan die ik eigenlijk niet wil. Maar op dat moment heb je geen keus, het is dat of niks en zonder akkoord kun je nog veel minder. Het weerhoudt me echter absoluut niet om er tegenin te gaan, zoals laatst over het Drögegebouw. Terwijl cultuurwethouder Marjo Frenk stelde dat het gebouw verkocht moest worden, sprak ik leden van GroenLinks die dat helemaal niet wilden. Dat sterkt me in de opvatting dat er eerst naar alternatieven gezocht moet worden, zoals verhuur of pacht. Dat is uiteindelijk ook zo besloten door de raad."

Willem: "Dit weerspiegelt de mechanismen in de samenleving. Onze maatschappij is er een van minderheden. De grootste minderheid heeft maar een draagvlak van 20%, dat is niet veel en je zult met anderen moeten samenwerken om iets voor elkaar te krijgen. Zo zit onze samenleving in elkaar en het zoeken naar consensus zit ons in de genen. Met dat gegeven moet je aan de slag." "En dan is het op zich niet eens zo erg dat je een keer instemt met iets dat je niet helemaal zint, maar wel is het dan belangrijk dat je daar dan de juiste argumentatie bij krijgt, zodat je een keuze kan uitleggen aan mensen die je op straat aanspreken. Voor kiezers is dit erg moeilijk te begrijpen en juist daarom moet je als politicus voortdurend met de stad, met de mensen in gesprek blijven.

Tot slot vraag ik Willem nog even naar zijn indruk van onze nieuwe burgemeester, Peter Noordanus. Willem verwacht veel goeds van hem. "Ik hoop en verwacht dat dit de burgemeester is die Tilburg nodig heeft en verdient. Alle vertrouwen.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen