Spring naar inhoud

1

Vier gemeenten waaronder gemeente Tilburg praten al zeer geruime tijd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over een experiment met de bijstand. Ze willen kijken of zaken als meer vrijheid voor bijverdiensten en minder strenge handhaving leiden tot een grotere uitstroom dan strikte regels en verplichte tegenprestatie.

Een politiek gevoelige kwestie, zeker met een kabinet waar de VVD deel van uitmaakt. De partij is fel tegen meer vrijheid voor mensen in de bijstand. Toch heeft Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) samen met de gemeenten Groningen, Utrecht, Wageningen en Tilburg een experiment weten te smeden dat ook voor de VVD acceptabel is. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die nodig het om te starten ligt op dit moment bij de Raad van State voor advies.

Echter enkele weken geleden lanceerde wethouder Cees Liefting (PvdA) van de gemeente Terneuzen een geheel eigen experiment met de bijstand. ...lees verder "Bijstandexperiment Terneuzen lijkt wettelijk niet toegestaan"

Share

2

code-oranje-logoEnkele gemeenten in Nederland mogen het voortouw nemen en als eerste gaan experimenteren met nieuwe vormen voor de lokale democratie, met als doel versterking van de relatie tussen burger en bestuur.

De Grondwet biedt daarvoor voldoende ruimte, zo bleek uit een gesprek tussen minister Ronald Plasterk (BZK) en een vertegenwoordiging van Code Oranje. Bert Blase, burgemeester van Vlaardingen en Code Oranje-boegbeeld, had Ronald Plasterk om die experimenteerruimte gevraagd. Om welke gemeenten het gaat, wil hij nog niet zeggen. De experimenterende gemeenten mogen in 2018, na de gemeenteraadsverkiezingen, gaan beginnen. ...lees verder "Code Oranje, op weg naar een nieuwe democratie"

Share

Gastbijdrage van Peter Noordanus, burgemeester van Tilburg via Binnenlands Bestuur

Peter-Noordanus-2015-06-01_09-50-18De regioburgemeesters en het openbaar ministerie hebben afgelopen zomer gezamenlijk de ministers van Veiligheid en Justitie en Financiën gevraagd een impuls te geven aan de integrale aanpak van ondermijning. Het afpakken van crimineel vermogen is daarbij volgens ons de sleutel in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Immers financieel en materieel gewin is de drijfveer voor dit soort criminaliteit. Geschat wordt dat criminelen jaarlijks 9,3 miljard euro verdienen met de productie van en handel in synthetische drugs, handel in illegale wapens en met zaken als mensenhandel en illegale prostitutie. Op dit moment pakken we daar nog maar zo’n één procent af. ...lees verder "Peter Noordanus: “Ministers moeten meer lef tonen met afpakken crimineel vermogen”"

Share

05-23-2015-politie-fietsen-lopen-MeimarktOngeveer driekwart (72 procent) van de gemeenteraadsleden weet niet dat de regie op het lokale veiligheidsbeleid feitelijk bij hun gemeente ligt. Dat blijkt uit een recent landelijk gehouden enquête van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) onder ruim vierhonderd raadsleden in Nederland.

Volgens meer dan de helft van de raadsleden (56%) ligt de regie bij de Veiligheidsregio. Die regionale voorziening is echter alleen verantwoordelijk voor de crisis- en rampenbestrijding en niet voor de lokale problematiek zoals jeugdcriminaliteit, overlast of woninginbraak. Gevraagd naar waar de regie volgens hen behoort te liggen, geeft nog steeds een derde van de raadsleden aan dat dit bij de Veiligheidsregio is. ...lees verder "Raadsleden kennen rol veiligheidsbeleid bij gemeente niet"

Share

017tilburg
(fotograaf: Serge Ligtenberg)

Inniger samenwerking tussen gemeenten op steeds meer terreinen stelt uitdagingen aan de lokale democratie. Hoe geven volksvertegenwoordigers inhoud aan hun rol naarmate steeds meer besluitvorming op een hoger niveau plaatsvindt?

Dat was een van de terugkerende dilemma’s tijdens de zesde regiobijeenkomst met als thema 'Gemeente 2020' van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) die op woensdag 25 maart 2015 plaats vond in Tilburg. Dit keer was het de beurt aan Brabantse politici om hun stem te laten horen. Dat deden ze in groten getale: een kleine zeventig raadsleden, burgemeesters en wethouders waren hiervoor bijeengekomen in het Tilburgse stadhuis. ...lees verder "Hoeveel macht heeft de gemeente in de regio?"

Share

1

kaart-midden-brabantElke stad en elk dorp werkt samen met andere gemeenten. En niet alleen binnen de provincie, maar ook in kleinere, regionale samenstellingen. Het aantal deelnemende gemeenten verschilt per regeling en elke regeling heeft een ander doel. Alle regelingen waar de gemeente Tilburg aan meedoet, 15 in totaal, staan in het Register van Gemeenschappelijke Regelingen Tilburg.

Een update van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Tilburg:

Het register dat momenteel op overheid.nl staat dateert van 18 juli 2013 en is op 22 augustus 2013 gepubliceerd op overheid.nl. Dit gepubliceerde register is actueel.  Het register wordt aangevuld en opnieuw gepubliceerd nadat een nieuwe of gewijzigde gemeenschappelijke regeling bekendgemaakt is gemaakt. Onlangs zijn er twee nieuwe c.q. gewijzigde gemeenschappelijke regelingen aangegaan, te weten:
...lees verder "Regionale samenwerking en (het gebrek aan) democratie"

Share

4

nieuwe raad 2014Twee hoogleraren kijken in hun glazen bol om te zien wat 2015 gaat brengen. Douwe Jan Elzinga (Rijksuniversiteit Groningen) voorziet een sterkere positie van de wethouder, Marcel Boogers (Universiteit Twente) een prominentere rol van de burger.

De verschuiving van taken richting gemeenten is slechts een tussenstap. Partijen in de samenleving gaan op termijn steeds meer overheidstaken voor hun rekening nemen. De rol van gemeenteraden verandert dan in die van normsteller. ‘Als ze zich tenminste niet laten mangelen’", aldus Marcel Boogers, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit Twente en senior adviseur bij BMC. ...lees verder "Verandert de rol van de gemeenteraad?"

Share

3

2.-bijstand
Ja: donkerblauw, Neutraal: blauw, Nee: lichtblauw

Eén op de drie medewerkers van de sociale dienst vindt de nieuwe bijstandsregels te streng. In plaats van dat ze de uitkeringsgerechtigde helpen op de arbeidsmarkt, loopt volgens hen de bijstandscliënt eerder vast in het woud der regels.

Dat blijkt uit een enquête van Binnenlands Bestuur in samenwerking met het actualiteitenprogramma De Monitor (KRO/NCRV) onder 473 ambtenaren werk en inkomen. De oude Wet Werk en bijstand (wwb) was voor bijstandscliënten al dermate complex dat die het vinden van werk in de weg stond. Met name de laaggeletterdheid, de financiële problemen en de gebrekkige administratieve vaardigheden van (veel) cliënten vormen een belemmering. De fraudewet – terugbetalen van het te veel ontvangen uitkeringsbedrag met daarbovenop een 100 procent boete – geldt eveneens als een onevenredig zware belasting. De uitgebreide enquete-resultaten zijn hier de lezen.

De invoering van de nieuwe Participatiewet per 1 januari maakt het er volgens de geënquêteerden – 473 respondenten, waaronder beleids- en uitvoerende ambtenaren, afdelingshoofden en directeuren sociale dienst – allerminst beter op. De handen gaan nog wel op elkaar voor de nieuwe maatregelen om bijstandscliënten te laten voldoen aan een taaltoets en aan kledingeisen bij sollicitaties. Maar de nieuwe eisen op het gebied van reistijd (maximaal 3 uur reizen voor het werk) en de verhuisplicht zijn volgens het overgrote merendeel van de ambtenaren weinig tot zeer weinig behulpzaam om uitkeringsgerechtigden te laten terugkeren naar de arbeidsmarkt. ...lees verder "Strengere bijstandsregels drijven tot wanhoop"

Share

2

Cartoon_op_de_uitpakafdelingGrote gemeenten hebben als de Participatiewet in januari in werking treedt niet alleen behoefte aan klantmanagers, jobcoaches, noriskpolisspecialisten en extra administratief personeel, maar ook aan coördinatoren voor al deze nieuwe mensen en taken. Kleine gemeenten hebben juist behoefte aan mensen die ze slechts een beperkt aantal uren werk kunnen bieden, maar wel al deze taken moeten kunnen uitvoeren. Een duizendpoot dus. Dat concludeert onderzoeker Paul Schenderling van Berenschot nadat het model dat het bureau gemaakt heeft op verzoek van Binnenlands Bestuur voor een viertal gemeenten is ingevuld.

Met de komst van de Participatiewet krijgen gemeenten nieuwe taken. Mensen met een beperking naar de arbeidsmarkt leiden en begeleiden bijvoorbeeld, of werkplekken aanpassen, loonkostensubsidie inzetten en beschut werk creëren. Voor deze taken hebben gemeenten zelf ook extra mankracht nodig. Hoeveel extra mensen er nodig zijn en welke extra taken er op die nieuwe ambtenaren afkomen, onderzocht Berenschot in opdracht van het Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD). Aan de hand van een model kunnen gemeenten vrij nauwkeurig bepalen hoeveel fte ze vanaf januari nodig hebben. ...lees verder "Extra klanten, extra ambtenaren door Participatiewet"

Share

Changzhou dag 5 - 2Gemeentebestuurders reizen nogal eens naar het buitenland. Dat doen ze onder het mom van een handelsmissie, studietrip of inspiratiereis. Maar het levert vrijwel nooit iets op zegt Huub Ruël, Lector International Business aan de Hogeschool Windesheim in een artikel van Binnenlands Bestuur. "Alleen als er van tevoren aan een goed plan voor de lange termijn is gewerkt heeft het kans van slagen. Maar de realiteit is dat er vrijwel nooit goed over is nagedacht."

Goedbedoeld maar naïef noemt de lector de handelsmissies van gemeenten. "Ze zien zichzelf vaak als het centrum van de wereld, maar wees realistisch. Alleen als er hele concrete doelen worden geformuleerd is er kans op resultaat. Wat wil je als provincie of gemeente bereiken, wie wil je daarvoor ontmoeten en hoe bestendig je vervolgens je contacten? Er is zeker professionalisering nodig bij de internationaliseringsfunctie van lokale overheden." ...lees verder "Leveren Gemeentelijke handelsmissie wel iets op?"

Share

1

klijnsma JVanaf 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd: de nieuwe wet die onder meer regelt dat iedereen met een uitkering van het Centrum Werk en Inkomen (Sociale Dienst) verplicht om een tegenprestatie te leveren in de vorm van onbetaald werk of dagbesteding. Deze wet geldt ook voor mensen die vanwege een beperking niet meer dan voor 30% arbeidsproductief zijn en in de sociale werkvoorziening zitten, het beschut werk. Gemeenten mogen het beschut werk voortzetten, maar zijn dat niet verplicht. De gemeente Tilburg heeft besloten om met dit beschut werk te stoppen voor nieuwe kandidaten: het Tilburgs Alternatief. ...lees verder "Participatiewet: Tilburgs Alternatief leidt tot Kamervragen"

Share

1

werken zonder werkHet Participatiebudget gaat op 1 januari 2015 op de schop. Het gros van de gemeenten moet in 2015 meer en moeilijker klanten re-integreren met minder geld dan ze dit jaar krijgen voor alleen hun bijstandscliënten. Dit blijkt uit een overzicht van alle onderdelen van het participatiebudget voor 2015, dat Binnenlands Bestuur 25 juli 2014 bekend maakte.

Zoals al eerder bekend gemaakt was bezuinigt het rijk fors op de bestaande middelen voor re-integratie met gemiddeld 8 procent: van 636 miljoen in 2014 naar 585 miljoen in 2015, oftewel 51 miljoen euro (voor de gemeente Tilburg is deze totale korting  9,4%). Dit terwijl er vanaf 1 januari 2015 een nieuwe doelgroep aanklopt bij de gemeente voor begeleiding naar werk: mensen die geen beroep meer kunnen doen op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) of de Wajong. ...lees verder "Participatiebudget: Ook Tilburg moet meer doen met minder geld"

Share

gedragscode-krakenEen week geleden, op 24 april, publiceerde Binnenlands Bestuur dat bijna een kwart van de ambtenaren praktijken op de werkvloer vermoedt die niet door de beugel kunnen. Regelrechte fraude of corruptie komt voor, maar vaker gaat het om wanprestaties, verspilling en vooral intimidatie, bedreiging, pesten en vrouw­onvriendelijk gedrag. Deze publicatie was het gevolg van een onderzoek van BIOS (Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector) naar aard en omvang van integriteitsschendingen bij de overheid.

Op navraag bij de afdeling voorlichting van de gemeente Tilburg blijkt dit probleem hier nauwelijks een rol te spelen. Een woordvoerder meldt: "We hebben in Tilburg beleid om schending van integriteit te voorkomen. Meldingen komen nauwelijks voor. In ons Sociaal Jaarverslag wordt melding gemaakt van een drietal klachten of meldingen die via de vertrouwenspersoon, externe vertrouwenscommissie of anderszins in behandeling zijn genomen op het gebied van wat in beide artikelen wordt bedoeld met integriteitsschendingen, zoals onjuiste bejegening, misbruik van bedrijfsmiddelen en ongewenst gedrag in privé-tijd."

Share

1

Enkele tweets van wethouder en raadsleden

Volgens een artikel van vandaag in de digitale versie van het bestuurdersblad 'Binnenlands Bestuur' kunnen Tilburgse woningeigenaren in de toekomst zelf de waarde van hun woning berekenen. Een experiment in Tilburg is de opmaat tot deze doorbraak, volgens het magazine.

Binnenlands Bestuur schrijft: "In Tilburg hebben zo’n 900 woningeigenaren begin dit jaar meegedaan met een eerste proef. De deelnemers krijgen, na te zijn ingelogd, informatie over hun woning. Diverse parameters kunnen ze vervolgens wijzigen, zoals de woninginhoud, de ligging en de referentieobjecten. Uit een speciale peilpuntenbak kunnen ze bijvoorbeeld andere referentiewoningen (maximaal drie) selecteren waarmee ze hun woning vergeleken willen hebben. Een toelichtende onderbouwing is dan wel vereist. De aangepaste indicatieve waardes worden vervolgens door de gemeente Tilburg op juistheid gecontroleerd. Indien akkoord, worden de gevolgen van deze mutaties voor de waarde en de ozb aan de woningeigenaar gemeld.

Deze interactie past volgens verantwoordelijk wethouder Erik de Ridder (CDA) van Tilburg bij het streven daadwerkelijk een Andere Overheid te worden. "In het kader daarvan willen we burgers niet alleen maar dingen dwingend opleggen, maar ze zoveel mogelijk betrekken. Met dit experiment kunnen ze in elk geval meer zelf aan de knoppen zitten’, zegt hij." (Lees verder...)

Nadat  Loes Dielissen (TVP) en vervolgens Erik de Ridder, wethouder financiën, tweetten over dit artikel, reageerden verschillende raadsleden verrast. Joost van Puijenbroek (Trots) vraagt zich af waarom hij als raadslid hier niks van weet. Han Heijman (VVD) vindt het een mooie vorm van burgerparticipatie, een veel besproken onderwerp in het Stadhuis.

Share

De Tilburgse PvdA-fractie heeft een manifest opgesteld, "Het Groene Manifest van de schôônste stad van et laand", waarin zij oproept om Tilburg kernenergie- en kernafval vrij te maken en te houden.

Na de ramp met de kernreactor in Fukushima sloot Duitsland per direct acht van haar kerncentrales, gevolgd door een besluit om op den duur al haar kerncentrales te ontmantelen. Daarentegen wil het kabinet van Mark Rutte naast de kerncentrale in Borssele nog een nieuwe kerncentrale bouwen. Eveneens zijn er plannen om kernafval ondergronds op te slaan in de grond in Noord-Brabant.

De PvdA-fractie in Tilburg is het hier niet mee eens en roept het college in Tilburg op om bij de volgende aanbesteding van een nieuw energiecontract de voorwaarde op te nemen dat bedrijven die kernenergie opwekken of leveren uit te sluiten. Zij roept daarnaast het college op om zich uit te spreken tegen de opslag van kernafval in de regio of medewerking te verlenen aan de bouw van een tweede kerncentrale. PvdA Tilburg vraagt het college dan ook om Tilburg uit te roepen tot Kernenergie en Kernafval.Gemeenteraadsfracties van GroenLinks in Amsterdam en Rotterdam gingen hierin Tilburg al voor. In het magazine 'Binnenlands Bestuur' van in april van dit jaar zei het Rotterdamse raadslid Arno Bonte in een toelichting: "De bedoeling van dit initiatief is om gemeente na gemeente van onderaf kernenergievrij te maken."

Het manifest, dat zij op maandag 26 september tijdens de Raadsvergadering wil indienen, kan door iedereen die het ermee eens is, en een Facebook-account heeft, ondertekend worden.

Share

2

Link naar Het SchrijfblokMiel Blok is Tilburger en auteur. Zijn debuutroman met CD en applicatie, 'Arie-Wubbo, de ultieme roadmovie (op papier)' kwam uit op 15 oktober van dit jaar. Hij heeft een wekelijkse column op Tilburgers.nl. Daarnaast is hij eigenaar van communicatiebureau 't Schrijfblok
column
Tilburg staat te boek als de meest fletse stad van Nederland. Zo blijkt uit onderzoeksresultaten die het blad Binnenlands Bestuur heeft gepubliceerd. Fraai. Op de ochtend na het nachtelijke overlijden van auteur Harry Mulisch, kwam tijdens de eerste editie van het Cultureel Café in theater De Nieuwe Vorst aan het licht dat onze stad zichzelf al jaren presenteert met eenzelfde uiterlijk als de 83-jarige schrijver tijdens de laatste uren van zijn ziekbed. Bleek en met waterige oogjes. Professor Boekema (UvT) drukte de bezoekers van het Cultureel Café op het hart dat Tilburg de hand in eigen boezem moet steken. Presentatie is het sleutelwoord. Public relations het medicijn tegen een ziekelijk voorkomen.

Geheel tot mijn verrassing, werd ik vorige week benaderd om zitting te nemen in een panel dat namens Cultureel Café Tilburg over onze culturele uitstraling gaat nadenken. Het was voor het eerst in mijn leven dat ik me op wat voor manier dan ook geassocieerd voelde met cultuur. Na een kleine schok, was ik vooral vereerd. Zouden mijn pennenvruchten dan ook in de categorie cultuur vallen? Dat zou nog eens wat zijn! Ik beloofde mezelf direct om mijn best te doen om een bijdrage te leveren aan een hogere klassering voor Tilburg op de culturele ladder. Op geen enkele manier voel ik me te beroerd om de hand in de Tilburgse boezem te steken.

Public relations. De kunst om een drol uiteindelijk als een gebakje te kunnen verkopen aan een zo groot mogelijke groep mensen. We moeten onszelf meer uitdragen aan de buitenwereld. Vooral op het gebied van kunst en cultuur. Dat schijnt wat kleur op het bleke Tilburgse smoeltje te kunnen brengen. Alle Tilburgers weten dat onze stad geweldig veel heeft te bieden. Buiten de gemeentegrenzen is helaas niemand op de hoogte van onze schat aan pracht en praal.

Presentatie. Daar had de heer Boekema het over tijdens de bijeenkomst op zondag 31 oktober. Waarom staat Tilburg nog steeds bekend als Textielstad? We hebben dezelfde Wibra en Zeeman als andere steden. Verder niets dat nog wijst op textiel. Kermisstad van Nederland. Willen we dat echt? Het imago van eens per jaar de meeste botsautootjes, het grootste spookhuis en de schreeuwerigste neonverlichting van Nederland. De tranen springen in mijn ogen bij de gedachte. Nee! Tilburg staat in de rangen van Binnenlands Bestuur nog onder Hengelo en Schiedam. Als het gaat om de (culturele) uitstraling van steden. Zonder zakdoekje red ik het nu echt niet meer. Waar is onze trots? De Tilburgse agenda barst bijna dagelijks uit zijn voegen. Tilburg leeft en bruist. We durven het helaas alleen tegen stadsgenoten te vertellen. Zo blijkt uit de de cijfers. Vanaf vandaag wordt alles anders. Gevleugelde woorden van mensen met woorden zonder opvolgende daden. Precies wat we nodig hebben! De daden hebben we al. Nu nog de woorden. Om heel Nederland vol trots te vertellen dat Tilburg veel meer heeft te bieden dan het overgrote deel van de grotere steden. Schiedam.... Laat me niet lachen!

Een schoolvoorbeeld van trots: NWA. Californische rappers die eind jaren ’80 miljoenen harten veroverden met hun muziek. Je houdt er van of niet, maar niemand kan zeggen dat ze de wereld niets hebben geschonken. Nummers die stijf stonden van de ‘explicit lyrics’. Over sex, drugs, geweld en hun afkeer van politie, justitie en politiek. Altijd met een centrale boodschap. Te pas en te onpas riepen de heren dat ze uit Compton kwamen. Compton is beter bekend als de stad die dienst doet als vuilnisbak van Los Angeles. Je stuurt je ergste vijand er niet naartoe. Maar bekend is de voorstad inmiddels wel! De mannen van NWA waren trots op hun afkomst. Of ze deden erg goed alsof. Miljoenen mensen leerden Compton kennen als de plaats waarin dealers en pooiers de straten regeren. Een wat twijfelachtig imago? Ongetwijfeld. Maar dat was vast ook de bedoeling. Een mooi stukje public relations van Eazy-E, Ice Cube, Dr. Dre en MC Ren. Compton staat in de Verenigde Staten vast niet bekend als het ziekelijke, kleurloze broertje onder de steden.

Als panellid voor de Culturele Barometer van Tilburg, wil ik bij deze het goede voorbeeld geven. Om duidelijk uit te dragen dat ik wel degelijk trots ben op het feit dat ik al een jaar of veertien Tilburger ben. Ik ben niet beroemd en zelfs niet erg bekend. Maar alle beetjes schijnen te helpen. Ik wil onze stad meer gaan uitdragen en ik hoop dat iedereen met me meedoet. We zijn de moeite waard en dat mag heel de wereld weten. Sterker, dat moet heel de wereld weten. Daarom beloof ik dat ik voortaan bij iedere gelegenheid die ik in het openbaar krijg, mijn best ga doen om mezelf met meer trots te presenteren. Ik ga heel Nederland vertellen dat niet Harry Mulisch, maar ik het beste boek uit de vaderlandse literatuurgeschiedenis heb geschreven. Om daarna, geheel in de stijl van NWA, af te sluiten met de volgende woorden: “En ik kom uit Tilburg, b!tch.”

Share

6

Stadhuis heeft slechts energielabel F

Het college van Tilburg wil €506.000,- gaan uitgeven om te onderzoeken hoe Stadskantoor 1, beter bekend als het Stadhuis, verbouwd of herbouwd kan worden.

Nu zijn uitgaven aan overheidshuisvesting nooit erg populair, en al helemaal niet in economisch moeilijke tijden. Wél zijn dit soort voornemens altijd een aantrekkelijke bezem voor oppositiepartijen om in en buiten de raadszaal de publieke vloer mee aan te vegen, zoals SP-raadslid Veerle Slegers op de website van 'Binnenlands Bestuur' laat zien. Gelukkig staan ook het collegebesluit en de uitleg daarvan online.

Het belangrijkste probleem met het Tilburgse stadhuis is, dat het versleten is. Het gebouw uit 1968 vertoont gebreken die in deze tijd van energiebesparing en milieubewustzijn niet meer kunnen, ondanks diverse verbouwingen die het pand in de ruim 40 jaar van haar levensduur heeft ondergaan. Kozijnen isoleren niet en veroorzaken, ondanks dubbele beglazing van latere jaren, vochtproblemen; plaatsing van hoog-rendementsglas is technisch niet mogelijk. De verwarmingsinstallatie is nog nooit vervangen, evenals het ventilatiesysteem. Het zal niet verbazen dat deze situatie erg duur is in stookkosten: €260.000,- per jaar. Bovendien past dit niet bij de doelstelling van de gemeente Tilburg om uiterlijk in 2015 een CO2-neutrale gemeente te willen zijn.

Daarbij komt nog dat de zwarte, natuurstenen gevelplaten dreigen los te laten en zeer regelmatig moeten worden gecontroleerd, opdat ze niet van de gevel vallen. Ten slotte voldoet het gebouw niet meer aan eisen van brandveiligheid en ventilatie-eisen. Daar komt bij, dat elke verbouwing aan het pand volgens het bouwbesluit zal worden aangemerkt als een 'ingrijpende verbouwing' en de wet bepaalt dat het stadhuis dan geheel zal moeten voldoen aan de regels die ook aan nieuwbouw worden gesteld. Met andere woorden: dat gaat nog erg veel meer kosten.

Bovendien heeft de gemeente Tilburg als werkgever van 2.500 medewerkers, waarvan 640 in het stadhuis, de zorgplicht om in een gezonde en veilige werkomgeving te voorzien. Immers: "bij goed werkgeverschap hoort een goede, uitnodigende en stimulerende werkomgeving", luidt het devies.

En als er dan toch onderzocht moet worden, zo redeneert het college, kan beter meteen worden bekeken wat het beste is voor de ontwikkeling van de binnenstad. Eerder is al besloten dat het stadhuis niet naar de Spoorzone zal verhuizen, maar er is meer: kan misschien de bibliotheek naar de Spoorzone? Wil de universiteit misschien ook iets in de binnenstad? Kan het pand waar nu de bibliotheek zit misschien worden gebruikt als stadskantoor, met eventueel winkels op de begane grond? Wordt het nieuwbouw of toch verbouwen?

Allemaal vragen die een antwoord nodig hebben. Om een goed antwoord te vinden hierop zijn diverse deskundigen nodig, zoals onder andere een huisvestingsadviseur, een kostenadviseur en een brandveiligheidsadviseur. Dat kost dus veel geld, een goeie vijf ton. Na de zomervakantie mag de gemeenteraad hier een beslissing over nemen.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen