Spring naar inhoud

Eind februari 2017 kwam de voorgestelde beleidsnota 'De wijk aan zet' uit, waarmee het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) beschrijft wat zij de komende jaren - tot en met 2020 - wil in het sociale domein van Tilburg. Deze nota is niet bedoeld als blauwdruk, als een vastliggend plan, maar het is bedoeld om aangepast te kunnen worden als dat nodig blijkt. Iedereen die erbij betrokken is moet 'struikelend kunnen ontwikkelen', vergissingen moeten kunnen maken.

En uiteraard gaat het ten slotte over geld, en wie wat mag besteden, waaraan en met welke reden. Met 40 wijken in Tilburg een ingewikkelde klus, zeker nu de gemeente graag wil dat 'de wijken' 'het' 'zelf gaan doen'. Welke wijken? Wie doen iets in de wijken en wat is 'het'? Wat kunnen mensen in de wijken zelf, en wat niet? Wie regisseert? Wie coördineert? En wie is verantwoordelijk? ...lees verder "Sociale samenhang in de wijken ‘Struikelend ontwikkelen’"

Share

Zelfredzaamheid. De overheid verlangt van burgers dat ze zoveel mogelijk zelf kunnen en zelf doen. En wie dat niet kan, moet 'zelfredzaam' gemaakt worden op het gebied van zorg, financiële zaken en werk. Burgers zijn zelf verantwoordelijk en moeten zelf de goede keuzes maken. Volgens een lijvig rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) slaat de overheid hier in door. ...lees verder "Overheid eist teveel van burgers"

Share

7

opinieSinds op 1 januari 2015 de Participatiewet is ingevoerd, moeten gemeenten zelf bepalen hoe er wordt omgegaan met mensen die geen betaalde baan hebben en om die reden een bijstandsuitkering nodig hebben. Participatiewet voorraadUit de diverse (landelijke) media, maar ook uit documentaires en uit berichten op sociale media van mensen die het treft, blijkt dat de verschillen tussen gemeente soms extreem groot zijn en dat het gemeentelijke beleid heel verkeerd kan uitpakken. Met zeer schrijnende situaties tot gevolg.

Oma's die hun uitkering verliezen en met hoge boetes worden geconfronteerd omdat ze op hun kleinkinderen passen. Mensen die zich inzetten in hun dorp of stad om voor de samenleving een zinvol project op te zetten, die gestraft worden voor het vergeten van een kruisje op een formulier. Mensen die boodschappen doen voor een ander en gestraft worden met het stopzetten van hun uitkering, omdat de sociale dienst het interpreteert als werk. Mensen die beboet en gekort worden omdat de oproep voor een gesprek door de postbode bij een verkeerd adres is bezorgd, en dus nooit is aangekomen. De voorbeelden zijn legio en hun aantal groeit elke dag. Dit strenge beleid, dat mensen tot wanhoop drijft, heeft als doel om het misbruik van uitkeringen tegen te gaan. Het misbruik betreft gemiddeld 2%, waarvoor iedereen met een bijstandsuitkering nu spitsroeden moet lopen. ...lees verder "Regelarme Bijstand, simpeler dan het lijkt"

Share

Erik de Ridder: "Evenementen zijn een belangrijke bijdrage aan het imago van de stad."

De gemeente Tilburg heeft een nieuw beleid ingevoerd voor evenementen en de daarbij behorende subsidies. Om het nieuwe systeem te presenteren aan de organisatoren van evenementen in de stad, was er een informatie-avond georganiseerd in het Klasse Theater waar wethouder Erik de Ridder en evenementen-ambtenaar Moniek IJzermans uitleg gaven. De harde deadline 15 oktober, waarop alle aanvragen binnen moeten zijn, werd niet gewaardeerd door de organisatoren. "Velen van hen hebben een full-time baan en daardoor is het lastig om dan binnen twee weken die nog rest een aanvraag te doen", zoals Frans Post van Milieu Café opmerkte. Maar er viel niet aan te tornen; volgens de wethouder omdat de gemeente vóór 1 januari 2013 de beslissing wil nemen en daar zelf tijd voor nodig heeft.

Voortaan zijn alle evenementen ingedeeld in drie categorieën: Gangbare evenementen voor de brede basis. Deze evenementen bieden veel levendigheid en worden vooral voor en door Tilburgers georganiseerd. Het onderscheidende midden. Deze evenementen zijn in de basis laagdrempelig en laten zien dat in Tilburg ruimte is voor experimenten, creativiteit en talentontwikkeling. Deze evenementen zijn niet alleen aantrekkelijk voor de bewoners van Tilburg en de regio, maar hebben ook een nationale uitstraling. Beeldbepalende top-evenementen zijn vernieuwende, experimentele en creatieve evenementen die landelijke media‐aandacht krijgen, (inter)nationaal bezoekers trekken en economisch gezien interessant zijn voor de stad.

Bovendien moeten evenementen voldoen aan een de kernwoorden vernieuwing, verbinding en daadkracht en ten slotte moeten ze passen bij de nieuwe 'city-marketing' die begin december wordt gepresenteerd. Voor 2013 is er in totaal €563.843,‐ beschikbaar. Hiervan krijgen de eerste twee categorieën elk 25% en de beeldbepalende top-evenementen krijgen de andere 50%.

Alle aanvragen worden door een nieuwe commissie beoordeeld. In die commissie zitten Greg Richards (Tilburg University), Paul Spapens (schrijver/journalist), Wilma Koning (Fontys Hogescholen), Peter Struik (Fuji) en Peter Kok (bibliotheek).

 

Share

Stadhuis maquetteMaandagochtend vergadert de raadscommissie 'Modern Bestuur'. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of  zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda.
Vanaf 16.00 uur staat er een raadsvergadering op de agenda. Tijdens de raadsvergadering worden beslissingen genomen over kwesties die in de afgelopen weken in de raadscommissies zijn besproken.

De commissie 'Modern Bestuur' begint om 9.00 uur en zal de volgende onderwerpen bespreken.

 • Flexibele openingstijden horeca. De fracties van Trots, VVD, D66, SP, VSP en Partij voor Tilburg hebben enige tijd geleden voorgesteld om de openingstijden van de horeca in de Binnenstad te verruimen. Nu ligt er een voorstel van B&W om dit werkelijk in te voeren.
 • De rest van deze ochtend staat in het teken van veiligheid; beleid, drugs, begroting en wat er zoal mee samenhangt.
  • Beleidsplannen Veiligheids- regio Midden en West Brabant inclusief begroting 2012, het financieel meerjarenperspectief en de jaarrekening 2010
  • Kadernota Veiligheid 2012 - 2015
  • Brief van burgemeester inzake drugsbeleid
 • Met wethouder Erik de Ridder wordt ten slotte gesproken over het 'voorjaarsbericht' met  een eenmalige meevaller van bijna €15 miljoen.
raadsvergadering

Raadsvergaderingen beginnen doorgaans om 19.00 uur, tenzij er verwacht wordt dat de vergadering extra lang zal gaan duren. Vandaag is dat het geval en begint de raadsvergadering al om 16.00 uur.

 • Een advies van de Ondernemings Raad van de ambtenaren die in dienst zijn van de gemeente, over de bezuinigingen op ambtenaren en over de reorganisatie van de gemeente.
 • De deur. Tijdens de raadsvergadering van 23 mei heeft het CDA aan het college gevraagd of zij bereid is om de 18e-eeuwse kasteeldeur van kasteel Tilborgh in ontvangst te nemen en deze in bruikleen te geven aan het bedrijfsleven. De deur is van cultuurhistorische waarde en dient behouden te blijven voor en in de stad. Het college heeft, bij monde van wethouder Frenk, toegezegd om de directeur van het Stadsmuseum advies te vragen over de kosten tot behoud van de deur en de waarde van de deur als erfgoed voor de gemeente Tilburg. Het nieuwe voorstel van het CDA is om het college opdracht te geven om de 18e-eeuwse kasteeldeur van kasteel Tilborgh in ontvangst te nemen en onder auspiciën van St. Wijkraad Goirke Hasselt Bouwmeesterbuurt te plaatsen in MFA de Poorten.
 • Afgelopen vrijdag organiseerde de raad een hoorzitting over de bezuinigingen. Een aantal personen van instellingen en organisaties hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de raad te laten weten wat zij vinden van de bezuinigingsvoorstellen. Deze maandag debatteert de raad nog één keer over het bezuinigingspakket van bijna €50 miljoen voor de komende jaren. Daarna gaat het college de bezuinigingen verwerken in de begroting voor volgend jaar en de jaren daarna.
Share

Over vijf jaar zal de helft van alle volwassen Tilburgers wekelijks sporten, als het aan de gemeente ligt.

Het nieuwe sportbeleid van de gemeente Tilburg heet 'Samenspel' en moet gaan gelden vanaf dit jaar tot en met 2016.

De gemeente streeft ernaar om 60% van de jongeren tussen 6 en 11 jaar twee keer per week aan het sporten te krijgen. En 75% van de jongeren tussen 12 en 17 jaar. Nog een doel is, om 50% van de volwassenen in de stad aan het sporten te krijgen. Ook wil de gemeente dat er in de stad minimaal één keer per jaar een topsportevenement wordt georganiseerd. De bezettingsgraad van de sportaccommodaties moet zo hoog mogelijk.

Overigens is er geen extra geld beschikbaar voor de uitvoering van de maatregelen. De gemeente besteedt jaarlijks €900.000,- aan sportsubsidies, sportevenementen en sportactiviteiten. Samenwerking met het bedrijfsleven, sportverenigingen, onderwijs en maatschappelijke instellingen is het credo om sport voor iedereen haalbaar en betaalbaar te houden.

Wethouder van Sportzaken, Jan Hamming licht toe: "De nieuwe sportnota borduurt voort op de successen van de vorige periode. We zetten dus ook de komende periode in op de jeugd, en op sportdeelname van alle Tilburgers. Gelukkig kent de Tilburgse sportwereld een hoge mate van burgerinitiatief, dat zie je ook terug in het hoge aantal sportclubs en de vele duizenden vrijwilligers die daarbij actief zijn. En die inzet ondersteunen we vanuit de gemeente. Zo houden we sport aantrekkelijk en toegankelijk voor zoveel mogelijk Tilburgers."

Dit plan wordt besproken in de raadscommissie Maatschappij op 6 juni en in de gemeenteraad op 4 juli.

 

Share

1

In 2013 moet de Tilburgse kermis de beste van Europa zijn.

"Tilburg moet eind 2013 bekend moet staan als een evenementenstad. Ook moet in 2013 de Tilburgse kermis de beste kermis van Europa zijn en wil het college dat er elk jaar een culturele activiteit in de stad plaatsvindt met internationale bekendheid." Zo luidt de wens van het Tilburgse college van Burgemeester en Wethouders (B&W).

Niet dat Tilburg arm is aan evenementen. In tegendeel! Tilburg heeft een groot aantal grootschalige en kleinschalige evenementen, waaronder ook toonaangevende. Maar de samenhang en de 'brede visie' ontbreken volgens het college. Daarom wil zij een plan maken voor een overkoepelende organisatie voor evenementen in Tilburg.

Helaas moet er ook stevig bezuinigd worden, dus het mag niks extra's kosten.

Share

Gemeente Tilburg gaat de integratie anders aanpakken, zoals afgesproken in het coalitieakkoord. De integratie zal naar meer beleidsterreinen worden toegespitst, zoals de arbeidsmarkt, onderwijs en de veiligheid. De begrippen allochtoon en autochtoon worden dan afgeschaft.
"Het hoofddoel is sociale stijging", licht wethouder Jan Hamming (integratie) toe. "Iedere Tilburger, ongeacht zijn of haar achtergrond, moet zich deel voelen van de gemeenschap, van de stad Tilburg. En zich mede verantwoordelijk voelen om de stad leefbaar te houden en zich daar ook naar te gedragen. Tegelijkertijd erkennen we en waarderen we de diversiteit van de mensen en groepen in de stad. Want we zijn Allemaal Tilburgers.
De afgelopen jaren hebben getoond dat onderscheid op afkomst eerder stigmatisering in de hand werkt, dan dat het bijdraagt aan de oplossing van problemen", aldus Hamming. "We willen dat iedere Tilburger een stapje vooruit komt. Als daarbij de achtergrond van een bepaalde groep een cruciale rol speelt, zullen we specifieke maatregelen nemen."

Share

1

Geen afwijkend rookbeleid voor Tilburgse horeca

Een initiatiefvoorstel van de TROTS-fractie over het rookbeleid in café's, heeft zij weer moeten terugnemen.

Het voorstel, afgekeken van het Spaanse rookbeleid, waarbij café's middels gekleurde stickers aangeven of in een horecagelegenheid gerookt mag worden of niet, klonk op zich best aardig. Echter, burgemeester Noordanus merkte op dat wetgeving en handhaving hierover bij 'Den Haag' ligt en niet in Tilburg en dat een Keuringsdienst van Waren, die de controle uitvoert, zich weinig aan de Tilburgse regels gelegen zal laten liggen.

Een ordevoorstel van de PvdA om dit voorstel niet te behandelen aangezien de raad geen voorstellen mag aannemen die tegen de wet zijn, werd unaniem gesteund. Het wachten is op een nieuw rookbeleid vanuit de rijksoverheid.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen