Spring naar inhoud

2

raad - begroting-10-11-2014Voor de Tilburgse gemeentepolitiek staat de tweede week van november traditioneel in het teken van de Begroting voor het komende jaar. Deze week komt de gemeenteraad hiervoor twee dagen bijeen: op maandag en woensdag.

De begrotingsdebatten worden afgetrapt door een Algemene Beschouwing van elke partij. Elke fractievoorzitter vertelt wat zijn of haar partij van de begroting vindt en hierop mogen andere fractievoorzitters direct reageren, vragen stellen en/of in discussie gaan. Dit jaar ontbreekt Voor Tilburg bij de Algemene Beschouwingen, maar de reden werd maandagavond niet duidelijk. ...lees verder "Begroting 2015: algemene beschouwingen"

Share

400-4-jaargetijden
Villa de Vier Jaargetijden

In de Perspectiefnota 2015 komt het college van Burgemeester en Wethouders met de eerste plannen voor de begroting 2015 die in november door de raad worden vastgesteld. Het college schetst letterlijk een perspectief: dit zijn we van plan, dit worden de prioriteiten, hier gaat het geld naar toe.

Op 15 september staat de perspectiefnota op de agenda van de raad. Maar voordat de raad hiermee aan de slag gaat, zijn eerst de inwoners van Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot aan het woord. Elke inspreker krijgt 5 minuten het woord, waarna de raadsleden de gelegenheid krijgen om vragen te stellen. Uiteraard is deze bijeenkomst openbaar voor publiek en gratis toegankelijk.

Aanvang om 19.00 uur in Villa de Vier Jaargetijden, Noordstraat 36.
Voorzitter is Loes Dielissen (TVP)
Dit is een voorlopig overzicht van de insprekers, want aanmelden kan nog tot maandag 1 september 12.00 uur. ...lees verder "Tilburgers aan het woord bij de inspreekraad"

Share

1

prinsjesdagDe begrotingsonderhandelingen tussen kabinet en oppositie zitten in de afrondende fase. Op 16 september, Prinsjesdag, wordt de Rijksbegroting 2015 gepresenteerd aan het publiek. Maakt het kabinet de juiste keuzes? Wat zijn de gevolgen van deze keuzes? Voor wie pakt het gunstig uit en voor wie niet? Wat zijn gemiste kansen?

Deze vragen staan centraal tijdens debat 'Na de Troonrede' op dinsdag 16 september om 14.00 uur in de aula van Tilburg University. Luister naar de visie van experts en debatteer zelf mee. ...lees verder "Debatteer mee, Prinsjesdag, na de Troonrede 2014"

Share

1

enquete1We mogen zelf zeggen Wat We Willen: www.tilburg dus eigenlijk.  De raad gaat ons Tilburgers nog horen voor de begrotingsdebatten dit najaar.
Deden ze al eens vanwege het cultuurbeleid, helaas daar is inmiddels dan ook niets meer van over.

Het brengt me op het idee om dus vooral aan die raadsleden te vertellen wat we niet willen dat er gebeurt in onze stad, maar dan zo dat als ze het tegenovergestelde uitvoeren van wat ik inbreng, precies gebeurt wat ik juist wel wil. Tja, ik schrijf het wat ingewikkeld op, dus misschien maar een praktijkgeval.

Stel dat ik wil dat de bieb naar de Spoorzone verhuist, dan zeg ik dat het een goed idee zou zijn als de bieb verhuist naar de onderkant van het nieuwe stadskantoor 1.
Dat laatste doen ze toch niet, want wie wil er nu loop krijgen in het centrum van de stad. Ze willen in de politiek juist dat er loop komt naar de Spoorzone, want die parkeermeters en parkeergarages daar moeten straks uitpuilen. ...lees verder "Actie(f)!"

Share

tientje-van-de-ridderDe gemeente Tilburg heeft met 532 euro per jaar de laagste woonlasten van de provincie Brabant. Dit blijkt uit een onderzoek naar de woonlasten over 2013 van Vereniging Eigen Huis. De woonlasten zijn in de gemeente Tilburg zelfs het afgelopen jaar zelfs met 2,3 procent gedaald.

"In Tilburg is het een bewuste politieke keuze om de woonlasten zo laag mogelijk te houden", laat demissionair wethouder Erik de Ridder weten. "We vinden dat inwoners van Tilburg niet meer moeten betalen dan absoluut nodig is." Al tijdens de behandeling van de begroting 2014 in oktober 2013 vertelde Erik de Ridder al: “De laatste jaren hebben we flink moeten bezuinigen om ons huishoudboekje op orde te krijgen en houden. Daar plukken we nu de vruchten van: 2014 ziet er een stuk rooskleuriger uit. Er is ruimte om te investeren en er is lastenverlichting voor onze inwoners. Met deze begroting kunnen we blijven werken aan de toekomst van Tilburg, ook in deze crisistijd. En we dragen een solide begroting over aan het nieuwe college dat na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 aantreedt.” ...lees verder "Tilburg laagste woonlasten van Brabant"

Share

3

wapen-van-tilburgOp maandag vergaderen de themacommissies en ongeveer eens per vijf weken is er een gemeenteraadsvergadering, waarin de beslissingen worden genomen. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

Deze maandag vergaderen er drie commissies: Leefbaarheid, Sociale Stijging en Vestigingsklimaat. De vergadering van de commissie Leefbaarheid is als eerste gepland en begint om 10.00 uur met onder andere de volgende onderwerpen.

 • Najaarsrapportage. In de Najaarsrapportage 2013 wordt op hoofdlijnen informatie gegeven over de uitvoering van de Programmabegroting 2013. Hierin staan de beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen over de periode april tot en met juli 2013. Het bespreken van de Najaarsrapportage hoort bij de voorbereiding van de vergadering over de Begroting 2014, op 11 en 13 november.
 • Terras-Happy-ItalyOnveilige situatie rond 'Happy Italy'. De TVP heeft in september vragen gesteld aan wethouder Roel Lauwerier over de onveilige verkeerssituatie rondom het Radioplein, waar sinds enkele maanden het restaurant 'Happy Italy' een terras heeft en veel bezoekers trekt. Omdat de TVP niet tevreden is met de antwoorden op de vragen, wordt dit onderwerp in de commissie besproken.  ...lees verder "Politiek van maandag 28 oktober: Happy Italy, NAHuis en Maatschappelijk Vastgoed"
Share

wapen-van-tilburgOp maandag vergaderen de themacommissies en ongeveer eens per vijf weken is er een gemeenteraadsvergadering, waarin de beslissingen worden genomen. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

Deze maandag begint om 9.00 uur de commissie Vestigingsklimaat. In deze vergadering worden de onderwerpen besproken die op de agenda stonden voor 27 mei, want het is toen niet gelukt om de gehele agenda af te werken. Het gaat over een aantal bestemmingsplannen. ...lees verder "Politiek van maandag 3 juni: Kempenbaan en inspraakavond"

Share

gemeenteraad begroting 2013
Gemeenteraad

In de Perspectiefnota 2014, die de titel 'faciliteren en stimuleren' heeft meegekregen en waarin de gemeentelijke plannen staan voor het komende jaar, is donderdagavond 23 mei gepresenteerd en vanaf vandaag online beschikbaar. Hierin staat wat de gemeente belangrijk vindt om te gaan doen en waar het geld naartoe gaat. Deze Perspectiefnota 2014 is gemaakt nadat het besluit over de Jaarrekening van 2012 is genomen, op 13 mei.  ...lees verder "Iedereen mag meepraten over de Perspectiefnota 2014"

Share

wapen-van-tilburgOp maandag vergaderen de themacommissies en ongeveer eens per vijf weken is er een gemeenteraadsvergadering, waarin de beslissingen worden genomen. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda. De themacommissies heetten voorheen raadscommissies. Zie ook dit artikel voor een overzicht.

pdf-logo
Download hier de Jaarstukken 2012 op .pdf (± 2 Mb). U heeft Adobe Reader nodig om .pdf te openen. (Gratis: Adobe Reader)

Tijdens de behandeling van de Jaarstukken 2012 kijken eerst de vier commissies en daarna de gemeenteraad terug op de resultaten van het vorige jaar. Het gaat hierbij om de volgende vragen: Heeft het college gedaan wat er in de begroting is afgesproken en is daarmee bereikt wat de bedoeling was? ...lees verder "Politiek van maandag 22 en dinsdag 23 april: Jaarstukken 2012: €2 miljoen over"

Share

Leo Verhoef, een registeraccountant uit Wijk bij Duurstede, die al jaren de begrotingen van diverse Nederlandse gemeenten doorrekent, luidt opnieuw de klok. In een brief die hij op 23 oktober 2012 schreef aan de gemeenteraad van Tilburg stelt hij dat de gemeente Tilburg in werkelijkheid een tekort moet verwachten van ruim €227 miljoen over 2012 en ruim €37 miljoen over 2013. Hij komt op deze bedragen door het eigen vermogen te vergelijken tussen 1 januari en 31 december van elk jaar.

In zijn brief aan de raadsleden van Tilburg schrijft Leo Verhoef ook: "Dat betekent dat het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten over 2012 verwacht van € 227.243.000. Was u dat al medegedeeld? Hoe verhoudt dit bedrag zich tot de door u goedgekeurde begroting(swijzigingen)?"

En ook: "Het betekent dat kosten als personeelskosten en verschillende onderhoudskosten verkeerd in de begroting zijn opgenomen. Door het hele begrotingsboekwerk heen komt heel veel allemaal faliekante onzin voor over bijvoorbeeld reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit, en één of ander niet-relevant 'EMU-saldo'. Deze nonsens zet de (niet ervaren) gemeenteraadsleden en andere gebruikers geweldig op het verkeerde been. Dit soort verhalen zijn zeker ook strijdig met de wettelijke voorschriften, i.c. het BBV, dat in artikel 3 een begroting eist die voor gemeenteraadsleden begrijpelijk is."

Opvallend is bovendien, dat deze brief, die inmiddels een ruime maand geleden is verstuurd, pas op 3 december, dus ná het behandelen van de Begroting 2013 door de Gemeenteraad, op de lijst van 'Ingekomen stukken' is geplaatst.

Share

Het eerste deel van de Begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van Tilburg is achter de rug. Maandagmiddag en -avond mochten alle 11 fractievoorzitters een eerste Algemene Beschouwing uitspreken over de begroting voor 2013. Heel spannend werd het geen moment.

Gabe van der Zee, namens de PvdA, vindt dat er teveel wordt gepraat en geschreven over Burgerparticipatie, maar dat er weinig wordt gedaan. "Mooi taalgebruik, maar weinig wol." Cécile Franssen, VVD, noemde het 'verlagen van de rekenrente' een groot financieel risico, maar was verder zeer tevreden over de begroting. En daar sloten de meeste partijen zich wel bij aan. Loes Dielissen, TVP, maakte zich vooral druk om de hogere woonlasten voor mensen met een eigen huis van €300.000,- of meer en wil graag dat de borden 'Tilburg' langs de ingangswegen van de stad worden opgeknapt.

Mieke Heuvelmans, D66, vindt dat het huishoudboekje van het gemeentelijk Sportbedrijf een 'Janboel' is, maar verder was ze uiterst tevreden dat Tilburg wel €70 miljoen had kunnen bezuinigen, zonder dat mensen er veel van merken. Maar daar was Rebecca Pol, Partij voor Tilburg, het niet mee eens: "Dat zien wij anders..." Een luchtballonnetje van de SP om de Ireen Wust-ijsbaan te verkopen, werd door niemand echt serieus genomen. Deze ijsbaan trekt namelijk veel minder bezoekers dan was gehoopt en lijdt daardoor een jaarlijks tekort van €150.000,-.

Toch staan er nog wel een paar opmerkelijke dingen in de begroting, waar wel vragen bij te stellen zijn. Zo is er alvast € 1.150.000,- uitgetrokken voor de FMA Kruidenbuurt. (pagina 175) Deze multifunctionele accommodatie kampt namelijk al sinds de oplevering met bouw- en installatiefouten en hoewel de gemeente probeert om de schade op de aannemer en de installateur te verhalen, is er een kans dat dit niet gaat lukken en de gemeente zelf voor de extra kosten opdraait.

Ook het zwembad Stappegoor kost elk jaar €150.000,- meer dan was gedacht. In de vorige begroting was namelijk vergeten om de personeelskosten voor verlof en ziekteverzuim mee te rekenen. En het brandveilig maken van gemeentelijke gebouwen gaat zeker €2,5 miljoen meer kosten dan de €5 miljoen die de gemeente er voor heeft uitgetrokken. Maar het gevaar dat er ondertussen een ongeluk gebeurt met alle gevolgen voor mensen, maar ook voor het gemeentebestuur, is moeilijk in te schatten, zo is te lezen op pagina 110 van de begroting.

Alleen Marcel van den Hoven, CDA, maakte een opmerking over de onderhandse renteloze lening van € 1,472 miljoen, die de gemeente heeft gegeven aan woningcorporatie Vestia, terwijl dit bedrijf onder curatele staat en het helemaal niet zeker is of de gemeente dit geld ooit terugziet (pagina 108). Behalve met Vestia, doet de gemeente ook zaken met Laurentius, dat ook met rode cijfers kampt en onder curatele staat.

In de tweede ronde van de vergadering mogen de fractievoorzitters elkaar onderbreken om discussies te voeren. Deze discussies gingen vooral over de €13 miljoen dat de gemeente heeft overgehouden van het afgelopen jaar. Naar armoede, naar 'citymarketing' naar lastenverlichting, voor fietspaden of toch maar bewaren voor bezuinigingen die vanuit het nieuwe kabinet Rutte-Asscher nog zeker op Tilburg zullen af komen.

Donderdag 8 november, vanaf 14.00 uur, gaat het tweede deel van de Begrotingsbehandeling van start en zal de discussie gaan over de wijzigingen (moties en amendementen) die partijen willen aanbrengen.

Share

column

Een van de voorgenomen acties van de Gemeente Tilburg, doelend op de nieuwe begroting 2013. Dit wordt gezien als een van de oplossingen voor de onoverkomelijke bezuinigingen die al zijn afgekondigd en welke er nog aankomen voor alle gemeentes dankzij het inmiddels goedgekeurde regeerakkoord van de coalitie Mark Rutte (VVD) en Diederik Samsom (PvdA).

Een spreuk die de Gemeente Tilburg op het lijf is geschreven, niet alleen voor de komende jaren dan wel voor de afgelopen jaren. Tilburg wederom een van de beste leerling van de klas, die in tegenstelling tot de meeste gemeentes van Nederland het budget van zo'n voorgenomen begroting weten te overschrijden, al jaren lang miljoenen kan overhouden.

Gemeenteraad Tilburg

Ook dit jaar blijkt weer dat Tilburg weer zo'n 13 miljoen positief saldo over heeft op een begroting van zo’n kleine 1 miljard voor 2012. Dit klinkt positief geld overhouden. maar een regel bij een begroting en zo'n uitspraak is dat je zo veel mogelijk probeert om op nul uit te komen. Een begroting wordt immers gemaakt om de gemeenteraad zo goed als mogelijk te informeren over de voorgenomen uitgaven en vooral bezuinigingen die nodig zijn het komende jaar.

Is het misschien al jaren een goede strategie van het College om in de najaarsbesprekingen, die meestal een week eerder plaatsvinden, aan te geven hoeveel miljoenen ze dit jaar weer over hebben weten te houden op de begroting? Waardoor misschien de leden van gemeenteraad wel een beetje worden afgeleid voor de begrotingsbesprekingen voor het volgende jaar. Hopelijk verzandt de gemeenteraad niet in gesteggel tussen oppositie en coalitie partijen over onnodige bezuinigingen of niet gedane uitgaven van het afgelopen jaar maar concentreren ze zich echt op het College van B&W en hun programmabegroting voor 2013

De programmabegroting 2013 'Doorpakken' getiteld is een 262 pagina’s tellend document van het College Tilburg waarin je je niet alleen met een klein beetje kennis van zaken en wat vlijtig huisnijverheid doorheen weet te wurmen. Dit vergt, zo als de titel al verklapt, met alle respect voor de raad, veel doorzettingsvermogen en dossierkennis.

Daarom zou ik komende week het College van B&W, de gehele gemeenteraad en verder alle belanghebbende ambtenaren van Tilburg 'een hart onder de riem willen steken' en veel succes wensen met deze taaie kost.

Met vriendelijke Groet Norbert

Share

1

Deze week komt de gemeenteraad twee dagen bij elkaar, voor de Begroting van 2013. Op maandag vanaf 15.00 uur en donderdag vanaf 14.00 uur tot soms laat in de avond of zelfs tot in de kleine uurtjes om te besluiten hoe het beschikbare geld moet worden uitgegeven.

Het programma van deze twee dagen ziet er als volgt uit.

Maandag 5 november, 15.00 uur

 • Algemene beschouwingen. Tijdens de algemene beschouwingen geven alle fractievoorzitters op hoofdlijnen een reactie op de plannen van het college. Deze plannen staan in de concept-programmabegroting 2013. Ook kunnen partijen dan al de eerste moties en amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen.
 • Het college reageert vervolgens op de inbreng van de fractievoorzitters.
 • Vervolgens krijgen de fractievoorzitters opnieuw het woord om te reageren op de inbreng van de partijen in de eerste termijn en de reactie van het college hierop. Andere fractievoorzitters hebben de mogelijkheid om de spreker te onderbreken met een vraag of opmerking. Het college kan op uitnodiging deelnemen aan de discussie.

  Download hier de Begroting 2013 om 'm zelf te lezen. Op .pdf, ongeveer 2 MB

Donderdag 8 november, 14.00 uur

  • Debat.
   Tijdens het tweede deel van de begrotingsbehandeling gaan de gemeenteraadsleden in debat over de moties en amendementen. Het debat wordt ingedeeld op basis van de thema's in de Programmabegroting: Sociale Stijging, Vestigingsklimaat, Leefbaarheid en Bestuur.
  • Schorsing.
   Na dit debat wordt er geschorst en bespreken de fracties en het college onder elkaar de uitkomst van het debat over de moties en amendementen.
Begrotingsvergadering 2012
 • Reactie college.
  Vervolgens reageert het college op het debat en de wethouders geven aan waar er problemen ontstaan bij het aannemen van een motie of amendement. Of dat een motie of amendement voor het college onaanvaardbaar is.
 • Nog meer schorsingen. 
  Op verzoek van raadsleden wordt de vergadering geschorst als er behoefte is om opnieuw overleg te hebben met de eigen fractie, of om een definitief standpunt te bepalen over de ingediende moties en amendementen. De burgemeester bepaalt in overleg met de raad de duur van de schorsing.
 • Stemming. 
  De raad stemt over de ingediende moties en amendementen per thema.
  Na bespreking van alle ingediende moties en amendementen wordt er uiteindelijk gestemd over de begroting, die vanaf dat moment voor geheel 2013 vastligt.

 

Share

1

Dan is er nog €13 miljoen,- over en hierop was de nodige kritiek te beluisteren van raadsleden. Gabe van der Zee, PvdA, trok fel van leer: "Bedroevend dat we miljoenen overhouden, er moet dus scherper begroot. We moeten kunnen vertrouwen dat de cijfers betrouwbaar zijn. Er is op leerlingenvervoer €250.000,- bezuinigd en nu houden we geld over. Hadden we dat kunnen weten?
Wethouder Erik de Ridder

Volgende week, op 5 en 8 november, gaat de gemeenteraad weer twee dagen met elkaar in debat over de begroting voor het komende jaar, 2013. Onderdeel van dit debat is de 'Najaarsrapportage 2012', waarin verslag wordt gedaan hoe de gemeente haar geld in het afgelopen jaar besteed heeft. De raad controleert of dit wel klopt met de begroting van 2012. In aanloop op dit debat, werd maandag 29 oktober in de commissie 'Modern Bestuur' alvast een aftrap genomen.

De gemeente heeft bijna €16 miljoen,- minder uitgegeven dan vorig jaar was begroot. Hiervan hoort €3 miljoen,- bij taken die nog niet klaar zijn en die in 2013 moeten worden afgemaakt. Het gaat hier onder meer om geld voor Vrouwenopvang vanwege huiselijk geweld, het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen en het aanvullen van de pot voor Bijstandsuitkeringen.

Klik op de afbeelding om de 'Najaarsrapportage 2012' zelf te lezen, op pdf.

Dan is er nog €13 miljoen,- over en hierop was de nodige kritiek te beluisteren van raadsleden. Gabe van der Zee, PvdA, trok fel van leer: "Bedroevend dat we miljoenen overhouden, er moet dus scherper begroot. We moeten kunnen vertrouwen dat de cijfers betrouwbaar zijn. Er is op leerlingenvervoer €250.000,- bezuinigd en nu houden we geld over. Hadden we dat kunnen weten? Bezuinigingen moeten gebeuren, maar wel op basis van de juiste gegevens." Wethouder Erik de Ridder verzuchtte daarop: "Tweeënhalf jaar heb ik te horen gekregen dat ik te pessimistisch was en nu ben ik te optimistisch. Misschien komen we uiteindelijk ergens in het midden uit."

Ook was er stevige kritiek op de creativiteit van Erik de Ridder. De gemeente is namelijk nog altijd bezig met reorganiseren, een proces dat nog tot eind 2013 gaat duren. 'Tilburg Transformeert', zoals deze reorganisatie wordt genoemd, valt namelijk ruim €1 miljoen,- duurder uit dan was voorzien. De wethouder stelde daarom voor om dat geld uit de RGI, de Reservering voor Grootschalige Investeringen, te halen. Maar daar kwam hij niet mee weg, immers, de afspraak was dat de gemeente de reorganisatie uit haar eigen pot moet betalen, zo brachten raadsleden hem in herinnering.

Erik de Ridder verdedigde zijn voorstel met: "In principe willen we de kosten oplossen binnen het eigen budget, maar we weten nu al dat we jaarlijks tekort komen. De vraag is inderdaad of RGI daar de oplossing voor is. Maar óf we proberen het zo op te lossen, óf we gaan er elk jaar bij de nieuwe begroting over in discussie. De kosten die we nu al wel kunnen voorzien zijn €3,2 miljoen voor personeel, die willen we alvast reserveren. Het huidige budget van €1,8 miljoen is onvoldoende. We proberen hier een probleem op te lossen."

Deze verdediging hielp niet en de discussie zal op maandag 5 november opnieuw gevoerd worden, op de eerste dag van de vergadering over de Begroting 2013.

 

Share

1

Met wethouder Marjo Frenk zal de 'open brief' worden besproken die het bestuur van wijkcentrum 'In de Boomtak' heeft geschreven aan de raad. In deze brief maakt voorzitter Jan van Esch duidelijk, dat de exploitatie van dit wijkcentrum, dat sinds een jaar in zelfbeheer wordt gerund door vrijwilligers, uitstekend loopt, ondanks de tegenwerking van de gemeente. De stichting betaalt per jaar €40.000,- huur, maar door nalatigheid van de gemeente, die verhuurder is, kan het wijkcentrum officieel nog altijd niet open. De SP en de PvdA hebben de kwestie op de agenda van deze vergadering gezet en stellen onder andere vragen over het achterstallig onderhoud en het niet afgeven van een gebruikersvergunning. Jan van Esch heeft aangekondigd als inspreker bij de commissie de kwestie verder toe te lichten.

Op maandag vergaderen de raadscommissies. De commissies zijn er om de gemeenteraads-vergadering voor te bereiden. De raadsleden in een commissie gaan in discussie over voorstellen van burgemeester en wethouders, of zetten zelf onderwerpen en voorstellen op de agenda.

Deze maandag staan er twee commissievergaderingen op de agenda, te beginnen met de commissie 'Maatschappij' om 14.00 uur.

 • Met wethouder Marjo Frenk zal de 'open brief' worden besproken die het bestuur van wijkcentrum 'In de Boomtak' heeft geschreven aan de raad. In deze brief maakt voorzitter Jan van Esch duidelijk, dat de exploitatie van dit wijkcentrum, dat sinds een jaar in zelfbeheer wordt gerund door vrijwilligers, uitstekend loopt, ondanks de tegenwerking van de gemeente. De stichting betaalt per jaar €40.000,- huur, maar door nalatigheid van de gemeente, die verhuurder is, kan het wijkcentrum officieel nog altijd niet open. De SP en de PvdA hebben de kwestie op de agenda van deze vergadering gezet en stellen onder andere vragenover het achterstallig onderhoud en het niet afgeven van een gebruikersvergunning. Jan van Esch heeft aangekondigd als inspreker bij de commissie de kwestie verder toe te lichten.

  Wijkcentrum In de Boomtak
 • Eveneens wordt van de wethouder verwacht dat zij een overzicht zal geven van het gebruik van de MFA's, de Multifunctionele Accommodaties die Tilburg enkele jaren geleden heeft gebouwd.
 • Met wethouder Auke Blaauwbroek gaat de commissie in discussie over de stichting Werkpunt Tilburg (WaTwest). WaTwest is in april 2011 opgericht als ondersteuning voor de wijken 'Kruiden-' en 'Kleurenbuurt' in Tilburg, maar de resultaten vallen tegen.
 • Tijdens de begrotingsbehandeling voor dit jaar, die in november 2011 werden gehouden, heeft de gemeenteraad besloten om een noodfonds op te richten voor mensen die door de vele bezuinigingen in financiële problemen komen. In januari 2012 is dit plan uitgewerkt en nu wil de commissie graag weten hoe het sindsdien met dit Noodfonds is gegaan.

In de avond, om 19.00 uur, begint de vergadering van de commissie 'Fysiek' en met onder meer de volgende onderwerpen.

 • Er ligt een bestemmingsplan voor de Goirkestraat om van deze straat een 'beschermd stadsgezicht' te maken.De commissie bespreekt dit met wethouder Joost Möller.
 • Met wethouder Marieke Moorman wordt gesproken over een volkstuin in de Reeshof. Er wordt op het moment onderzocht of die er kan komen en de wethouder doet hier verslag van.
 • Ook wordt met de commissie gesproken over de verbouwing van het Station en een onderdoorgang te maken naar de Spoorzone. Van de €38,5 miljoen die daarvoor nodig is, zal de gemeente Tilburg €16,7 miljoen nu zelf moeten betalen uit de Spoorzone-spaarpot. Daarvan kan de gemeente €14,4 miljoen terugkrijgen aan subsidies van onder andere de provincie Noord-Brabant.
 • Met wethouder Berend de Vries wordt gesproken over het scheiden van afval tijdens evenementen, wat door GroenLinks op de agenda is gezet.
 • Ten slotte heeft de Trots-fractie het onderwerp Stappegoor op de agenda gezet. De raadsleden willen onder meer van wethouder Auke Blaauwbroek weten, waarom er nu al drie onderzoeken gedaan zijn naar de haalbaarheid van de XL-super in dit gebied.

Alle commissievergaderingen zijn openbaar en vanaf de publieke tribune te volgen. Ook zijn de vergaderingen (meestal) online te volgen via de 'stream'.

 

 

 

Share

Vandaag presenteert Willem II de nieuwe hoofdsponsor voor de komende drie seizoenen: het telecombedrijf Euphony. Sinds de bekendmaking in mei 2012 dat Pondres als sponsor ging stoppen was Willem II op zoek naar een geschikte opvolger. De eerste contacten tussen beiden partijen werden vorig seizoen gelegd door algemeen directeur van Willem II Marco Faber. "We zijn een half jaar geleden een partnerschap aangegaan met de intentie om daaruit een langdurige relatie te laten ontstaan. Dat we dit nu al om kunnen zetten in een driejarige verbintenis toont aan dat beide partijen geloven in toekomstig succes." Over de hoogte van de bijdrage zijn geen mededelingen gedaan. Marco Faber: "‘De bijdrage van Euphony vormt een substantiële basis voor onze inkomsten. Het biedt Willem II de mogelijkheid om de komende jaren de club verder uit te bouwen tot een stabiele eredivisieclub."
Frank van de Wege, CEO Euphony Benelux ligt toe. "Onze strategie kenmerkt zich door een verkenningsfase waarin we onze partner beter leren kennen. Euphony heeft als doel haar activiteiten op de Nederlandse markt verder uit te breiden en ziet in Willem II een prima partij om dit te verwezenlijken. Wij hebben ervaring opgedaan in België waar we 10 jaar geleden bij KRC Genk op bescheiden schaal zijn gestart met sponsoring. Een gezamenlijke inspanning heeft er toe geleid dat wij ook bij die club inmiddels hoofdsponsor zijn. Een dergelijk scenario hebben wij ook met Willem II voor ogen."

Tevens is nu de begroting voor het komende seizoen (2012/2013) bij de KNVB ingediend. In een toelichting meldt Willem II "De financiën zijn op orde en er wordt geen geld uitgegeven dat niet eerst is verdiend en ontvangen. Hoewel de jaarcijfers over het seizoen 2011-2012 pas dit najaar bekend zijn, is de prognose positief. Willem II zal, net als in 2010-2011, ook het seizoen dat achter ons ligt afsluiten met een bescheiden winst en bouwt haar schulden verder af. Verder is er geen noodzaak voor een nieuwe reorganisatie. Voor het seizoen 2012-2013 werkt Willem II met een begroting van 8,1 miljoen euro."

Share

Deze maandag staat er zowel een commissievergadering als een speciale raadsvergadering op de agenda. Deze speciale raadsvergadering, die al om 14.00 uur begint, gaat voor het grootste deel over de 'Perspectiefnota', Tilburg in 2013.

Deze maandag staat er zowel een commissievergadering als een speciale raadsvergadering op de agenda. Deze speciale raadsvergadering, die al om 14.00 uur begint, gaat voor het grootste deel over de 'Perspectiefnota', Tilburg in 2013.

Om 9.00 uur begint de commissie 'Economie' aan haar vergadering, en wel met de volgende onderwerpen.

 • Eerst wordt de bouw of verbouwing van het Stadhuis besproken met wethouder Joost Moller. Een plan dat een slordige 90 miljoen euro gaat kosten.
 • Daarna gaan de commissieleden vergaderen over de economische agenda van Tilburg en over het winkelgebied in de binnenstad en de invloed van webwinkels op het winkelaanbod. Voor beide onderwerpen schuift wethouder Erik de Ridder aan.
 • Tenslotte, met wethouder Auke Blaauwbroek, zal er worden gesproken over de afbouw van de I&D-banen. De SP heeft een voorstel ingebracht om I&D-ers en WIW-ers beter te begeleiden naar ander werk en wil bovendien dat er wordt berekend wat duurder is: mensen met een gesubsidieerde baan aan het werk houden, of naar huis sturen met een uitkering.

's Middags om 14.00 uur begint de raadsvergadering, waarin zal worden besloten over de jaarrekening van 2011 en de 'Perspectiefnota', de toekomst van Tilburg in 2013. Deze vergadering, die waarschijnlijk tot 's avonds laat duurt, verloopt als volgt.

 • Eerst wordt er een discussie gevoerd over een bezwaarschrift tegen het openstellen van winkels op zondag, dat is ingediend door de Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling en 149 anderen.
 • Vervolgens gaat er worden gestemd over de jaarrekening van 2011. Hierover is op 14 mei al een lange vergadering gevoerd. Echter, er is daarna ook forse kritiek te horen geweest op de jaarrekening van een registeraccountant uit Wijk bij Duurstede, die deze verantwoording 'misleidend' heeft genoemd.
 • Tegen 15.00 uur gaat de vergadering beginnen aan de 'Perspectiefnota', de toekomst. Eerst mag elke partijvoorzitter een betoog houden en gelden er vaste spreektijden, afhankelijk van de grootte van elke partij.
 • Vervolgens krijgen burgemeester en wethouders de gelegenheid om op de toespraken te reageren.
 • Na de pauze kunnen raadsleden met voorstellen komen, moties en amendementen, en krijgen de partijvoorzitters opnieuw de tijd om te spreken. In deze tweede ronde, de tweede termijn, mogen raadsleden elkaar in de rede vallen om in discussie te gaan en vragen aan elkaar te stellen.
 • Daarna krijgen opnieuw burgemeester en wethouders de kans om te reageren en ook nu hebben raadsleden de gelegenheid om in de rede te vallen voor discussie. Ook de moties en amendementen kunnen dan in discussie worden gebracht.
 • Aan het eind van de avond wordt er gestemd over de moties en amendementen en uiteindelijk over de 'Perspectiefnota'.

Uiteraard zijn zowel de commissievergadering als deze raadsvergadering openbaar. Maar ook kan er online worden meegeluisterd via de website van de gemeenteraad.

Share

1

"De rekening van baten en lasten over 2011 sluit met een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 61,8 miljoen. Het werkelijke voordelig saldo is € 53,0 miljoen. Er wordt dus € 8,8 miljoen verzwegen."

Op 14 mei heeft de gemeenteraad urenlang vergaderd over de jaarrekening van de gemeente Tilburg van 2011. Tijdens deze raadsvergadering putten diverse woordvoerders van politieke partijen zich uit in complimenten naar zichzelf, om maar vooral de nadruk te leggen op hoe netjes de jaarrekening over 2011 was afgerond, ondanks de grote bezuinigingen. Wethouder Erik de Ridder, verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente Tilburg, voegde daar aan toe: "Ik ben te typeren als een wethouder in crisistijd. Aan de ene kant hebben we te maken met bezuinigingen en aan de andere kant met flinke meevallers en dat is moeilijk uit te leggen."

Daags erna, op 15 mei, ontving de gemeente Tilburg een brief van Leo Verhoef, een registeraccountant uit Wijk bij Duurstede. Leo Verhoef rekent al ruim tien jaar de jaarrekeningen na van diverse gemeenten en provincies in Nederland en ook de jaarrekeningen van Tilburg pluist hij elk jaar uit. Leo Verhoef uit via zijn website forse kritiek op de gemeente Tilburg: "De rekening van baten en lasten over 2011 sluit met een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 61,8 miljoen. Het werkelijke voordelig saldo is € 53,0 miljoen. Er wordt dus € 8,8 miljoen verzwegen." En in het 'dossier Tilburg' dat hij sinds 2000 bijhoudt, vraagt hij: "Van welke uitgaven hoefden we nu niets te weten? Dit is het "Tilburgse model?" In zijn brief stelt Leo Verhoef verder: "Wat als saldo van baten en lasten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, verschillende baten en lasten worden verkeerd gepresenteerd, en wat als financiële positie wordt gepresenteerd, is niet de werkelijke financiële positie. Dat betekent dat de jaarrekening totaal onbruikbaar is als verantwoordings- en sturingsinstrument en dus alleen maar bruikbaar is in de openhaard."

Aanstaande maandag, 4 juni rond 14.20 uur zal de gemeenteraad stemmen over de goedkeuring van de jaarrekening van 2011.

Share

1

De Tilburgse begroting staat de komende jaren onder druk. Zoals gisteren werd bekend zetten de sterk oplopende tekorten op de grondexploitatie de toon, tekorten die nu al 78 miljoen euro bedragen en bij gelijkblijvende marktomstandigheden kunnen oplopen naar 98 miljoen euro. Hoe zijn deze tekorten ontstaan? : Tilburg kocht in het verleden voor hoge prijzen grote stukken grond voor woningbouw & industrieterreinen en leende daarvoor geld bij de banken. Dit werkte in het verleden heel goed omdat er continu vraag was naar woningen en grond voor bedrijventerreinen en kantoren.
De gemeente Tilburg in zwaar weer

De Tilburgse begroting staat de komende jaren onder druk. Zoals gisteren werd bekend zetten de sterk oplopende tekorten op de grondexploitatie de toon, tekorten die nu al 78 miljoen euro bedragen en bij gelijkblijvende marktomstandigheden  kunnen oplopen naar 98 miljoen euro. Hoe zijn deze tekorten ontstaan? :

Tilburg kocht in het verleden voor hoge prijzen grote stukken grond voor woningbouw & industrieterreinen en leende daarvoor geld bij de banken. Dit werkte in het verleden heel goed omdat er continu vraag was naar woningen en grond voor bedrijventerreinen en kantoren. Sinds de crisis van 2008 zit de klad in de bouw-wereld, er is grote leegstand in de kantoorwereld en de woningmarkt is verzadigd omdat er in het verleden teveel woningen zijn gebouwd. Bovendien speelt de toenemende vergrijzing van de bevolking een grote rol.  Daardoor gaan allerlei projecten, waarvoor de gemeente de grond heeft aangeschaft tegen bankleningen, nu niet meer door. Wat wel blijft zijn de rente-betalingen aan banken, terwijl de grond in deze slechte structurele  marktomstandigheden  onverkoopbaar is geworden.

Daardoor is nu een tekort ontstaan van bijna 80 miljoen euro, een tekort dat kan oplopen naar 100 miljoen euro.  Zie eerder artikel.

Saillant detail: Om de tekorten op de exploitatierekening van de grond af te dekken is het noodzakelijk om geld vanuit algemene middelen (geld bestemd voor alle Tilburgers) over te hevelen naar de tekorten op de grond-exploitatie. Dit geld gaat dan in feite naar de commerciële banken die de gemeente Tilburg leningen heeft verstrekt voor de grondaankopen. Binnenkort krijgt de Tilburgse gemeenteraad een voorstel van het college  over deze grote tekorten:

Grondexploitatie: Een bodemloze euro-out?

"Het college zal de gemeenteraad bij de begroting een voorstel doen over de wijze waarop met dit tekort moet worden omgegaan. Naar verwachting zal dit voorstel inhouden dat een aanzienlijk deel wordt bijgestort vanuit de Reserve Grootschalige investeringen (RGI). De stand van de RGI bedraagt € 87,3 miljoen" Aldus een gemeentelijk persbericht.

Wethouder Erik de Ridder van Financien: "Het blijft helaas nog een onzekere tijd, omdat de hoogte van de komende rijksbezuinigingen nog onduidelijk is. Zo is de financiële impact van het Lenteakkoord nog niet berekend. Wat we wel weten: er komen bezuinigingen aan. Duidelijk is dat door de tekorten op de grondexploitatie onze reserves flink moeten worden aangesproken. Door spaarzaam te zijn, strakker te begroten en doordat financiële meevallers van de afgelopen jaren niet zijn uitgegeven zijn we gelukkig voorbereid op deze slechte tijden."

Share

Natuurmuseum - Foto: Google Maps

Het Natuurmuseum (NMB) aan de Spoorlaan ontvangt van de gemeenteraad een bijdrage van €100.000,- om de expositieruimte die ernaast ligt erbij te huren voor het organiseren van grote exposities. In dit gebouw zat tot het voorjaar van 2011 het Scryption gehuisvest. De argumenten voor dit voorstel, dat door GroenLinks en D66 is ingebracht, zijn dat het NMB belangrijk is in de natuureducatie van mensen, bezoekers uit heel Brabant trekt en dat het NMB zelf zegt dat ze over drie jaar onafhankelijk kan draaien doordat zij gaat samenwerken met ondernemers.

Hoewel dit voorstel met een ruime meerderheid van PvdA, SP, TVP, VVD en CDA werd aangenomen, werd ook wel opgemerkt dat dit erg zuur moet zijn voor het voormalige Scryption. Want precies een jaar geleden, tijdens de begrotingsvergadering voor 2011, besloot de gemeenteraad om de subsidie voor het Scryption in te trekken, waardoor dit museum voor communicatie niet langer de huur voor dit pand kon opbrengen. Veerle Slegers (SP) reageerde met: "Hier krijg ik wel buikpijn van. Waarom hebben we niet juist dit besluit genomen toen een jaar geleden het Scryption hierom vroeg. Nu stelt GroenLinks dit voor met dezelfde argumenten die ze toen gebruikte om tegen te zijn." Paulus Oerlemans antwoordde hierop dat het Natuurmuseum nu extra veel bezoekers heeft dankzij het skelet van de potvis, de nieuwe aanwinst van het museum, en dat er daardoor meer ruimte nodig is.

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen