Spring naar inhoud

College presenteert Programmabegroting 2012

Nadat in het voorjaar en het begin van de zomer de debatten over de bezuinigingen waren gevoerd in de gemeenteraad, is er de afgelopen drie maanden gewerkt aan de begroting van de gemeente Tilburg voor 2012, en globaal tot 2015. Deze 'programmabegroting' wordt op 7, 10 en 11 november besproken in de gemeenteraad, die het dan moet goedkeuren.

De begroting is altijd een moeilijk leesbaar boekwerk en lastig om te begrijpen. Daarom is er dit jaar een poging gedaan om het leesbaarder en begrijpelijker te maken. Dit lijkt redelijk gelukt, aangezien de gebruikelijke 700 pagina's zijn teruggebracht tot een ruime 200. De begroting bestaat uit vier hoofdthema's en deze zijn weer onderverdeeld in 16 programma's, met een logische samenhang, zo is de bedoeling. De vier thema's zijn: Sociale stijging, Vestigingsklimaat, Leefbaarheid en Bestuur. Bij elk thema wordt verteld wat er al gedaan is, wat de situatie nu is, wat er nog moet gebeuren en wat daarvoor financieel voor nodig is. Om het overzichtelijker te maken is er gewerkt met tabellen in plaats van lappen tekst, zoals in andere jaren. (Vanaf pagina 19 in het document)

Tot en met 2015 moet er nog 49,7 miljoen euro bezuinigd worden, zo is de verwachting. Heel precies is dit bedrag nog niet, omdat nog onzeker is, welke bezuinigingen er vanuit de regering in Den Haag nog worden ingevoerd. Dit zal pas na Prinsjesdag, dinsdag 20 september, duidelijker worden. De verwachting is, dat de gemeente nog meer dingen zelf moet gaan doen, zoals uitvoering van de AWBZ en jeugdzorg, die eerst door de landelijke overheid werden gedaan, maar zonder extra geld erbij om die dingen te kunnen doen. Hoe dan ook, er is hier alvast rekening mee gehouden, voor als het nodig mocht blijken.

Het goede nieuws is, dat het in Tilburg relatief goed gaat, ondanks de crisis. Er zijn meer banen bijgekomen, meer vrouwen hebben werk en de jeugdwerkloosheid en criminaliteit zijn gedaald. Tilburg staat op de 16de plaats van aantrekkelijke steden om te wonen. In cultuuraanbod staat de stad op de 10de plaats, vanwege het aanbod in film en concerten. (Bron: Atlas voor Gemeenten 2011) Daar tegenover staat, dat er minder huizen gebouwd worden omdat de er minder vraag is naar nieuwe woningen en dat het aantal mensen met een uitkering en in armoede is gegroeid.

In de programmabegroting zijn de bezuinigingen voor 2012 uitgewerkt. Daarbij is geen enkel terrein ontzien. Er zal fors bezuinigd gaan worden op: re-integratie, onderwijs en jeugd, inburgering, participatie, zorg en welzijn, cultuur, economische activiteiten, infrastructuur, veiligheid, schoon en heel, sport, burgerparticipatie, dienstverlening en de ambtelijke organisatie. En ook het tekort op de grondexploitatie, het onroerend goed van de gemeente, moet naar beneden, van €64,6 miljoen nu naar hooguit €10 miljoen in 2015. Om die reden zijn dan ook de T-dome en de plannen in het Veemarktkwartier geschrapt. Daar staat tegenover dat in betere tijden de eventuele financiële voordelen gebruikt gaan worden voor verlaging van de OZB, die nu wordt verhoogd, en voor onderwijs, jeugd en participatie, zo is het plan.

"Tilburg moet ook de komende jaren een leefbare en aantrekkelijke stad zijn en blijven. Mensen en bedrijven moeten zich hier willen vestigen en willen blijven. Mensen moeten een beroep kunnen doen op de gemeente als ze niet zonder hulp en ondersteuning kunnen. Tilburg en de Tilburgers moeten er klaar voor zijn als de economische wind weer in de zeilen komt." zo stelt het college in de begroting.

De verdeling van de nu verwachte bezuinigingen van bijna 50 miljoen worden verdeeld over de vier thema's:

  • Sociale stijging: €24 miljoen
  • Vestigingsklimaat: €3,2 miljoen én daarbij de tekorten van het grondbedrijf, dat zorgt voor het onroerend goed van de gemeente
  • Leefbaarheid: €6,9 miljoen
  • Bestuur: €14,4 miljoen

Met fors minder geld, wil de gemeente wél meer doen, omdat zij verwacht dat het ervoor zal zorgen dat mensen beter zichzelf kunnen redden en daardoor de gemeente minder nodig zullen hebben. Het plan is om:

  • Meer mensen uit een uitkering aan werk te helpen
  • Te zorgen dat iedereen meedoet, mensen zonder betaald werk zullen als vrijwilliger aan de slag moeten om in ieder geval sociaal actief te blijven
  • Iedereen moet de Nederlandse taal kunnen spreken en de Nederlandse gewoonten kennen.
  • Woningen te bouwen waar vraag naar is, er komen namelijk steeds meer éénpersoonshuishoudens bij.
  • Meer werkgelegenheid, waarvan zeker 5.000 banen vóór de verkiezingen in maart 2014
  • Een schone en hele stad, zodat de leefomgving goed is en blijft.

Ook de gemeente zelf gaat anders werken en minder taken zelf doen. Het werk moet met 160 voltijds werkplekken minder gedaan worden. Burgers krijgen tegelijkertijd meer inspraak door middel van 'burgerparticipatie'. In de programmabegroting zit nog één post, waar nog geen geld voor is gevonden en waar de gemeenteraad over moet beslissen of zij daar geld voor beschikbaar wil stellen, of niet. De regering in Den Haag heeft namelijk besloten om geen geld meer te geven voor schuldhulpverlening, waarbij mensen die door omstandigheden diep in de schulden zijn geraakt, hulp en begeleiding krijgen om er uit te komen. Den Haag schaft dit af, maar het college van Tilburg wil daar toch mee doorgaan, en heeft daar €500.000 per jaar voor nodig.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen