Spring naar inhoud

City Deal ‘kennis maken’, De stad als levend laboratorium

De gemeente Tilburg gaat samen met de hogescholen en de universiteit oplossingen zoeken voor maatschappelijke vraagstukken. Dat doen ze onder de titel City Deal 'kennis maken'.

Thema's die aan bod komen zijn: armoede in bepaalde stadswijken, toenemende behoefte aan zorg en sociale inclusie die onder druk kan komen te staan. De inzet is om met de City Deal Kennis Maken een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De stad als ‘levend labaratorium’ gebruiken, waarbij studenten en onderzoekers hun talenten en kennis inzetten voor maatschappelijke (stedelijke) vraagstukken.

In de City Deal‬ ‘kennis maken’ werken de gemeenten Delft, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg en Wageningen samen en met ketenpartijen binnen de stad en in de omliggende regio. Ook de vereniging van universiteiten (VSNU), de Vereniging Hogescholen, Kences en het Netwerk Kennissteden Nederland en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) doen mee. ‬

Deelnemen aan de City Deal biedt een leeromgeving waarin de samenwerking tussen kennisinstellingen, gemeente en bedrijfsleven op het gebied van maatschappelijke vraagstukken verder kan worden ontwikkeld. OCW ondersteunt het initiatief omdat het aansluit bij de doelen van haar Strategische Agenda en heeft hiervoor middelen beschikbaar. Dit geeft een impuls aan groei, innovatie en leefbaarheid van steden om daarmee het concurrentievermogen en groeipotentieel van het Nederlandse stedennetwerk te vergroten.

In die leeromgeving zijn onderwijs, onderzoek en de praktijk met elkaar verbonden. Het idee is dat studenten samen met onderzoekers en praktijk (bedrijven, overheid, maatschappelijke instellingen, burgerinitiatieven etc.) de relevante (nuttige) onderzoeksvragen formuleren, nader onderzoek doen naar de stedelijke problemen en onderzoeken of de veronderstelde oplossingsrichtingen werken.

Uit het onderzoek komt nieuw beleid dat gebaseerd is op kwantitatief en kwalitatief wetenschappelijk onderzoek. Studenten die bij de City Deals betrokken zijn werken in een leeromgeving waar onderwijs, onderzoek en de praktijk met elkaar zijn verbonden. Studenten zullen samen met onderzoekers en mensen uit de praktijk de relevante onderzoeksvragen formuleren, nader onderzoek doen naar stedelijke problemen en oplossingen proberen te beschrijven.

De City Deal ‘kennis maken’ is een uitwerking van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 en komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad. Steden, Rijksoverheid, de Europese Commissie, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven werken hiermee samen aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen