'SamenWerken, door ontmoeten en kennismaken in de regio', heet de actie waarmee vijf gemeenten werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact willen brengen. De gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Tilburg slaan voor de tweede keer de handen ineen bij deze actie.

Op 27, 28 en 30 maart 2017 kunnen werkzoekenden mee met een bustoer langs bedrijven in de regio om op een ludieke manier kennis te maken met het werk dat deze bedrijven te bieden hebben en de werkgevers. Dus niet solliciteren vanachter de computer, maar actief en persoonlijk, door op bezoek te gaan bij de verschillende bedrijven zelf. ...lees verder "Bustoer voor werkzoekenden"

Klik op de afbeelding om het rapport te downloaden.

De 'Maatwerkfabriek' is een onderzoek van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW), dat niet van achter een bureau wordt uitgevoerd, maar in de dagelijkse praktijk. Sterker nog: IPW heeft om die reden juist geen kantoor.

Het Tilburgse college van B&W (Burgemeester en Wethouders) heeft eind december 2015 aan het IPW gevraagd om in Tilburg onderzoek te doen aan de hand van 20 gevallen (casussen) waarin hulp werd gezocht voor het oplossen van problemen in het 'sociale domein'. Met het sociale domein wordt bedoeld, het gehele terrein van inkomen, zorg, ondersteuning, onderwijs en hulpverlening. In de week van 13 februari 2017 werd het verslag van het IPW gepresenteerd aan het College. ...lees verder "‘Maatwerkfabriek’: “Kennis om dingen onmogelijk te maken, is meestal voldoende voorhanden.”"

3

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 moeten mensen met een bijstandsuitkering iets terug doen. De gemeente waar ze in wonen kan ze dit opleggen. Dat kan van alles zijn, van mantelzorg tot dozen vouwen, van papier prikken tot vrijwilligerswerk. Voor mensen die een kort afstand hebben tot de arbeidsmarkt is het van belang dat ze op deze manier weer re-integreren. Het doel is kom snel weer een baan te krijgen. Van mensen die langdurig in de bijstand zitten, eist de gemeente dat je je nuttig maakt in ruil voor je uitkering. En dan kan het zomaar dat je moet schoffelen. ...lees verder "‘Het Monitor Debat’: werken voor je uitkering"

Maandagmiddag 30 januari2017 was Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op bezoek in Tilburg bij het bedrijf Smartwares. Dit bedrijf aan de Jules Verneweg in Tilburg repareert en herverpakt huishoudelijke electronica, dat wordt opgestuurd door particulieren en winkels. Na reparatie en herverpakking komen deze spullen (opnieuw) in de winkel.

In de jaren '80-'90 was er in Tilburg een reparatieservicepunt van het Duitse consumenten-elektronica bedrijf Schneider A.G. dat soortgelijke werkzaamheden verrichtte. Hier werden in opdracht van enkele grote Nederlandse postorderbedrijven diverse producten - welke door klanten werden teruggestuurd - gecontroleerd, gerepareerd, gecompleteerd en daarna herverpakt. Dit soort werkzaamheden vertrokken halverwege jaren '90 wegens kostenbesparingen richting de lage lonen landen waaronder Polen. ...lees verder "Jetta Klijnsma op bezoek bij Smartwares"

1

Vier gemeenten waaronder gemeente Tilburg praten al zeer geruime tijd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over een experiment met de bijstand. Ze willen kijken of zaken als meer vrijheid voor bijverdiensten en minder strenge handhaving leiden tot een grotere uitstroom dan strikte regels en verplichte tegenprestatie.

Een politiek gevoelige kwestie, zeker met een kabinet waar de VVD deel van uitmaakt. De partij is fel tegen meer vrijheid voor mensen in de bijstand. Toch heeft Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) samen met de gemeenten Groningen, Utrecht, Wageningen en Tilburg een experiment weten te smeden dat ook voor de VVD acceptabel is. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die nodig het om te starten ligt op dit moment bij de Raad van State voor advies.

Echter enkele weken geleden lanceerde wethouder Cees Liefting (PvdA) van de gemeente Terneuzen een geheel eigen experiment met de bijstand. ...lees verder "Bijstandexperiment Terneuzen lijkt wettelijk niet toegestaan"

Het gemeentelijke re-integratiebedrijf tROM neemt sinds 1 januari 2017 geen nieuwe kandidaten meer aan. Sinds begin dit jaar worden mensen die volgens Werk & Inkomen een re-integratietraject moeten volgen, alleen nog doorgestuurd naar Sagènn of de Diamant Groep. De activiteiten van tROM moeten op 1 juli 2017 volledig zijn afgebouwd.

Wat wel blijft bestaan is de zogeheten 'praktijkassessment', tests en trainingen om te ontdekken welke talenten en vaardigheden mensen hebben en welk werk ze daarmee kunnen doen. Hiermee wil Werk & Inkomen een betere inschatting maken van de mogelijkheden die mensen hebben, zodat er begeleiding kan worden gegeven die beter bij mensen past. ...lees verder "Re-integratiebedrijf tROM stopt"

1

In navolging van de 'Werkbrigade' uit de gemeente Amsterdam heeft PvdA Tilburg voorgesteld om 200 banen te creëren volgens dezelfde formule. Het voorstel en de discussie hierover stonden maandag 16 januari op de agenda van de raadscommissie Sociale Stijging.

Het voorstel is om 200 langdurig werkzoekenden als brigadier van Tilburg Werkt aan het werk te helpen als schoolconciërge, dan wel in de sectoren sport, toezicht op de openbare ruimte en ouderenzorg. Deze brigadiers krijgen minimaal twee jaar een reëel salaris om zo als volwaardige arbeidskracht ingezet en beloond te worden met financiële steun van de gemeente Tilburg. ...lees verder "Banenplan PvdA Tilburg krijgt geen steun"

Het komt vaak voor: mensen die een bijstandsuitkering ontvangen vanuit de Participatie wet en die zich niet openlijk durven uitlaten over de gemeentelijke dienst Werk & Inkomen, uit vrees dat dan hun uitkering kan worden gekort, of zelfs stopgezet.

En ergens is dat niet zo heel vreemd, want in de Participatiewet staat namelijk dat je geen 'dingen mag doen' die het moeilijker kunnen maken om aan werk te komen en dat je je niet mag misdragen tegenover personen en instanties die de Participatiewet uitvoeren. Dit kan tot gevolg hebben dat de uitkering voor maximaal drie maanden wordt verlaagd tot €0,-. ...lees verder "Participatiewet en de Vrijheid van Meningsuiting"

1

Maandag 9 januari werd de raadscommissie 'Sociale Stijging' door wethouder Erik de Ridder geïnformeerd over het vertrouwensexperiment.

Toen op 30 september 2016 het wetsvoorstel (AMvB - Algemene Maatregel van Bestuur) door staatssecretaris Jetta Klijnsma naar de Tweede Kamer werd gestuurd en daarmee openbaar werd, sloeg velen de schrik om het hart. En zeer zeker ook bij de deelnemers van de initiatiefgroep die zich in Tilburg voor het Vertrouwensexperiment hard hadden gemaakt.

Dossier Vertrouwensexperiment
→ Alle publicaties over het Tilburgse Vertrouwensexperiment sinds april 2015.

In de kern samengevat komt het Vertrouwensexperiment zoals het destijds naar buiten kwam op het volgende neer: ...lees verder "Vertrouwensexperiment Tilburg krijgt positievere insteek"

'Ondernemen naar Vermogen' is een regeling voor zzp-ers in de bijstand. Mensen die kleinschalig ondernemen, met toestemming van Werk & Inkomen, maar daar te weinig mee verdienen om geen uitkering van de Participatiewet nodig te hebben. Tegelijkertijd is zelfstandig ondernemen, via de bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) dan net een te grote stap.

Lees ook:
Participatiewet in de praktijk: ondernemen in de bijstand - 15 maart 2016.

Deze mensen lopen bij Werk & Inkomen echter tegen tal van problemen aan. Via vragen aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) vraagt D66-raadslid Sedi van Loon hier aandacht voor. ...lees verder "D66 stelt vragen over problemen Ondernemen naar Vermogen"

De gemeente Tilburg verzorgt haar dienstverlening in het sociaal domein vanaf deze week met een nieuwe software oplossingen van Centric.

Al op 21 maart 2016 ondertekenden Michel Wolters Afdelingshoofd Personeel, Organisatie & Informatisering van gemeente Tilburg en Centric-directeur Noor Ferket een voorlopig contract. Na een intensief implementatietraject (een periode om het systeem in te voeren) en de geslaagde omzetting van het werksysteem, volgde eind december 2016 de definitieve start. Het getekende contract heeft een zevenjarige looptijd, met vier verlengingen van twee jaar. ...lees verder "Gemeente kiest Centric oplossing voor sociaal domein"

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vandaag in een persbericht bekend gemaakt dat gemeenten geen verborgen camera's mogen gebruiken om uitkeringsfraude op te sporen. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB), Nederlands hoogste bestuursrechter in de sociale zekerheid bepaald naar aanleiding van een uitspraak in september 2016. ...lees verder "Gemeenten mogen geen verborgen camera’s inzetten om uitkeringsfraude op te sporen"

Jos van Balveren en Stephan Gijsman

Woensdag namiddag, na de wekelijkse vergadering van de Sociale Raad Tilburg in het gebouw van ContourdeTwern, ontmoet ik voorzitter Jos van Balveren en vice-voorzitter Stephan Gijsman. De Sociale Raad gaat in januari 2017 het derde jaar in en het is de eerste keer dat ze hebben ingestemd om een interview te geven.

De Sociale Raad is op 1 januari 2015 officieel van start gegaan, met weinig meer dan een opdracht van de gemeente Tilburg: gevraagd en ongevraagd advies geven over het 'sociaal domein'. Met 'sociaal domein' wordt bedoeld: de Participatiewet, de Jeugdzorg en de wmo (wet maatschappelijke ondersteuning). Met ingang van januari 2015 moest alles anders: gemeenten werden verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken en burgers moesten voortaan veel meer betrokken worden. ...lees verder "Interview met de Sociale Raad – “Kritische loyaliteit”"

2

De fracties van D66, PvdA, VVD, LST, Lokaal Tilburg en VoorTilburg - samen een meerderheid in de gemeenteraad - hebben aan het college vragen gesteld over parttime en tijdelijk werk van bijstandsgerechtigden, waarbij deze mensen - ondanks werk - nog steeds te weinig verdienen om de Participatiewet te kunnen verlaten.

Sedi van Loon, raadslid D66 -Tilburg: "Starten met parttime of flexibel werk vanuit de bijstand leidt voor mensen vaak tot een onbegrijpelijk administratief doolhof. En soms leidt het zelfs tot situaties van financiële nood, vanwege slecht afgestemde betaling c.q. inhouding van uitkering. Dit moet niet kunnen. We moeten mensen juist stimuleren om te gaan werken vanuit de bijstand." ...lees verder "Financiële nood door parttime werk in de Participatiewet"

Alle betrokkenen die in de periode tussen 2004 en 2011 bij tROM re-integratiebedrijf van de gemeente hebben gewerkt op het terrein van NS-NedTrain in Tilburg, ontvangen van de gemeente Tilburg een financiële tegemoetkoming.

Ze ontvangen twee keer een bedrag van 385 euro. Een keer in 2016 en een keer in 2017. De tegemoetkoming komt overeen met de hoogte van het wettelijk eigen risico voor ziektekosten. De gemeente vindt het belangrijk dat alle betrokkenen de zorg kunnen krijgen die zij nu nodig hebben. Alle betrokkenen worden per brief door de gemeente Tilburg geïnformeerd.
...lees verder "Betrokkenen Chroom 6 ontvangen financiële tegemoetkoming"

2

mens-erger-je-niet-tafelBureaucratie; steeds dezelfde informatie moeten aanleveren, lang wachten op procedures en beslissingen, ingewikkelde formulieren invullen en onbegrijpelijke brieven ontvangen. Eén van de redenen dat sinds januari 2015 de Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Participatiewet aan de gemeenten werden overgedragen, was om de regeldruk - de bureaucratie - te verminderen.

Actal, het Adviescollege dat zich bezighoudt met bureaucratie en de vermindering ervan heeft onderzoek laten doen door Berenschot (onderzoeksorganisatie) en heeft onlangs een eindrapport gepubliceerd. ...lees verder "Bureaucratie niet verminderd, en dat was wel de bedoeling"

bijstandHet aantal bijstandsgerechtigden landelijk is in het derde kwartaal van 2016 met 2.000 toegenomen. Eind september 2016 waren er ruim 462.000 bijstandsontvangers tot de AOW-leeftijd. Ten opzichte van een jaar geleden zijn dat er 22.000 meer. De toename is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de instroom van Syrische asielzoekers met een verblijfsvergunning. ...lees verder "Bijstandsgerechtigden derde kwartaal opnieuw toegenomen"

2

Deze publicatie is het vervolg op: “Het is geen straf” van 1 november 2016.

opinie05-08-2015 UWV gebouw StadsheerSinds de hartenkreet die ik publiceerde op 11 november 2016 is er veel gebeurd. "Openheid van zaken is hard nodig, want alleen dan ontstaat de ruimte om de uitdaging aan te gaan en zaken te verbeteren." schreef ik en daar sta ik nog steeds achter. Inmiddels heb ik wel geleerd, dat wanneer je een bezwaarprocedure begint tegen de gemeente, het niet zo slim is om hierover tot in detail te publiceren, omdat dit een succesvolle procedure in de weg kan zitten. Hoe zeer het me ook spijt.

Er is echter meer aan de hand. ...lees verder "Van werkzoekend naar inkomenszoekend"

1

groepsfoto-diamantjes-met-titel-klWie zijn toch die ‘mensen in hun oranje jassen’? Wat houdt ze bezig, hoe kijken ze naar de wereld en naar zichzelf? Waarom werken ze in de sociale werkvoorziening en hoe denken ze over de Participatiewet? In december 2016 en januari 2017 zendt Omroep Brabant 'De Diamantjes' uit, een zesdelige televisieserie met in de hoofdrol een werkploeg van De Diamant-groep uit Tilburg. ...lees verder "Nieuwe televisieserie op Omroep Brabant: De Diamantjes"

1

gerrit-poels-en-hulya-en-angelique-vd-heuvelWanneer we aan het begin van vrijdagmiddag 4 november naar Gerrit Poels fietsen, staat pleegdochter Hulya ons al op de hoek van de straat op te wachten. Op de kleine plaats achter hun hoekhuis aan het pleintje in Tilburg Oud-Noord is het een drukte van belang. Echtgenote Angelique en meerdere vrijwilligers zijn aan het werk om tasjes met groenten, brood en andere levensmiddelen te vullen voor de mensen die deze middag zullen aankloppen.

Binnen worden we hartelijk ontvangen door de 87-jarige Gerrit Poels en twee gezellige huiskatten die niet opkijken van weer een paar nieuwe gezichten. Bij het glas water dat ik heb gevraagd zegt Gerrit: "Altijd als ik wakker wordt drink ik eerst water en dan denk ik aan Afrika en hoe gezegend wij zijn." Ook Hulya schuift aan en er ontstaat een geanimeerd gesprek dat afwisselend gaat over armoede, de Participatiewet waarin mensen vastlopen en de hulp die Gerrit Poels en de stichting Broodnodig bieden. ...lees verder "In gesprek met Gerrit en Hulya Poels"